Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef birou - Biroul Avize si Receptii.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru promovarea intr-o functie publica de conducere conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 20.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (02.07.2019), respectiv pana la data de 22.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-713, email: personal, persoana de contact - Toporau Teofania, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de sef birou - Biroul Avize si Receptii:
 • Conduce, organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea personalului din subordine;
 • Stabileste obiectivele generale, obiectivele specifice si indicatorii de performanta pentru serviciul din subordine in vederea realizarii obiectului de activitate al aparatului de specialitate al primarului.
 • Seful de birou evalueaza performantele profesionale individuale ale personalului din subordine
 • Seful de birou se preocupa de aducerea la cunostinta intregului personal a prevederilor regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern,a tuturor masurilor,deciziilor conducerii Primariei si a legislatiei din domeniu in vigoare cu implicatii asupra activitatii personalului din subordine;
 • In vederea aplicarii unitare a prevederilor legale din domeniu instruiesc personalul din subordine cu privire la aplicarea legislatiei si a modificarilor legislative din domeniu,comunicate prin grija Serviciului Juridic din cadrul Directiei Administratie Publica Locala ori de cate ori situatia o impune;
 • Elaboreaza fisele de post pentu personalul din subordine;
 • Repartizeaza personalului din subordine corespondenta si lucrarile atribuite spre rezolvare;
 • Urmareste rezolvarea la timp si corecta a lucrarilor,le verifica si semneaza ;
 • Propune si ia masuri in vederea imbunatatirii activitatii din cadrul structurii pe care o coordoneaza,colaboreaza si conlucreaza cu celelalte structuri din cadrul primariei,raspund cu promptitudine la solicitarile acestora;
 • Urmareste respectarea normelor de conduita si disciplina de catre personalul din subordine
 • Verifica respectarea programului de lucru si prezenta la serviciu a personalului din subordine;
 • Aproba cererile de concediu de odihna cu asigurarea functionarii in bune conditii a structurilor din subordine pentru intreaga perioada a anului si le comunica serviciului resurse umane
 • Monitorizeaza prezenta in institutie a personalului din subordine si deplasarea acestuia in afara institutiei pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Solicita lunar si anual raportul de activitate,intocmeste si prezinta Arhitectului Sef raportul centralizat de activitate.
 • Analizeaza periodic activitatea personalului din subordine atat aantitativ cat si calitativ
 • Gestioneaza si raspunde de pastrarea si arhivarea corecta a tuturor documentelor rezultate din activitatea personalului din subordine si respecta modalitatea de pastrare si predare a documentelor la Compartimentul de Arhiva din cadrul aparatului de speialitate a Primarului
 • Comunica Serviciului de Resurse Umane prin adrese/referate modificarea atributiilor ca urmare a modificarilor legislative intervenite.
 • Dispune masuri de efienticizare a activitatii personalului din subordine
 • Analizeaza si sprijina propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine in vederea imbunatatirii activitatii structurii pe care o coordoneaza
 • Asigura intocmirea/elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem si operationale de la nivelul compartimentului, precum si implementarea standardelor de control intern managerial si urmaresc ca intreg personalul sa le cunoasca si sa le respecte
 • Urmareste si analizeaza activitatile restante, pe care le redistribuie in cazul in care personalul se afla in imposibilitatea de a le realiza in termenul stabilit de lege,sau reglementari interne si dispune masuri proactive,preventive sau corective dupa caz pentru eliminarea riscurilor identificate.
 • Asigura aducerea la cunostinta membrilor serviciului a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ.
 • Raspunde de cresterea gradului de competenta profesionala si asigurarea unui comportament corect in relatia cu cetatenii si operatorii economici in scopul cresterii prestigiului institutiei.
 • Seful de birou pot delega o parte din atributiile lor functionarilor publici din subordine in conditiile legii.Delegarea se realizeaza cu acordul prealabil al superiorului ierarhic.
 • Raspunde de indeplinirea cu profesionalism a atributiilor ce ii revin prin fisa postului si de rezolvarea lucrarilor la termenele si nivelul calitativ prevazut de actele normative in vigoare sau de cerintele specifice oricarei lucrari;
 • Anunta in scris orice aacte sau fapte impiedica realizarea corecta si la timp a sarcinilor de serviciu si aduce la cunostinta sefului ierarhic superior problemele aparute in desfasurarea activitatii;
 • Raspunde de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu;
 • Intocmeste informari, referate, expuneri de motive, rapoarte de specialitate in vederea avizarii si aprobarii de regulamente de lucru locale cu privire la activitatea desfasurata;
 • Raspunde de pastrarea bunurilor si valorilor apartinand institutiei primite in folosinta;
 • Nu paraseste locul de munca cu documente de serviciu sau alte bunuri apartinand institutiei primite in folosinta;
 • Foloseste timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
 • In exercitarea atributiilor proprii se consulta cu personalul din subordine.
 • Rezolva in termen legal a fiselor personale de audienta, a solicitarilor primite, a corespondentei.
 • Asigura evidenta si arhivarea documentelor emise.
 • Participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurilede perfectionare programate.
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale/proces pentru propriile activitati.
 • Raspunde pentru respectarea prevederilor Regulamentului intern,ale Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Legii nr.166/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice,prevenirea si sanctionarea coruptiei,cu modificarile si completarile ulterioare
 • Prezinta si sustine in fata superiorilor ierarhici lucrarile si corespondenta elaborata la nivelul serviciului.
 • Verifica lucrarile efectuate in cadrul serviciului,le semneaza si cand este cazul dispune refacera lor.
 • Face propuneri pentru stimularea angajatilor cu rezultate superioare si ia masuri pentru corectarea deficientelor constatate in activitatea profesionala a personalului din subordine cum ar fi participarea la cursuri sau imbunatatirea conditiilor si a mediului de lucru
 • Monitorizeaza activitatile specifice desfasurate in cadrul serviciului cu factori de risc care pot conduce la aparitia fenomenului de coruptie.
 • Executa orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici in conformitate cu prevederile legii si a ROI in vigoare.
 • Intocmeste informari si referate in vederea emiterii dispozitiei Primarului pentru desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor amplasate fara forme legale pe domeniul public/privat al municipiului Galati (conform cu prevederile Legii nr.50/1991);
 • Verifica in teren respectarea termenelor prevazute in autorizatiile de construire/desfiintare(termenul de valabilitate A.C./termen de executie a lucrarilor);
 • Intocmeste acte constatatoare;
 • in cazul constatarii incalcarii prevederilor legale, sesizeaza organele de control abilitate;
 • Monitorizeaza respectarea masurilor dispuse de Politia Locala, Inspectoratul de Stat in Constructii etc., in sensul demararii procedurii de autorizare a lucrarilor de constructii si informeaza organismele interesate cu privire la aceste activitati.
 • Rezolva in termen legal fisele de audienta personala, sesizarile si reclamatiile primite;
 • Verifica in teren respectarea termenelor prevazute in autorizatiile de construire/desfiintare (termenul de valabilitate A.C./termen de executie a lucrarilor);
 • Rezolva in termen legal fisele de audienta personala, sesizarile si reclamatiile primite;
 • Are obligatia de a cunoaste documentele "Sistemului de management al calitatii", aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii compartimentului.
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;
 • Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;
 • Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 • Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 • Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 • Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
 • Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
 • Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • Daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte documentatia S.M.I.C.M. ce se afla postata in reteaua intranet;
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale/de proces, specifice propriilor activitati;
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza Fisa de evaluare a riscului (F1-PP55).
 • Desfiintarea pe cale administrativa a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului, cat si a constructiilor, lucarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului .
 • Urmarirea modului in care se va desfasura actiunea de desfiintare pana la degajarea completa a domeniului public sau privat al municipiului Galati. (Dispozitia Primar nr. 5032 din 1912-2018).


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ORDIN nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Ianuarie 2020
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 17.01.2020
Numar total de vizitatori 6762608