Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef birou - Biroul Reparatii si intretinere Imobile.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte ingineresti;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru promovarea intr-o functie publica de conducere conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 07.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (02.07.2019), respectiv pana la data de 22.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-702, email: personal, persoana de contact - Cazacu Violeta Madalina, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de sef birou – Biroul Reparatii si intretinere Imobile:
 • Efectueaza constatarile privind starea tehnica a imobilelor si propune masurile necesare pentru prelungirea duratei de viata a imobilului. in situatia in care imobilul nu prezinta siguranta in exploatare, solicita expertizarea acestuia de catre un proiectant de specialitate atestat;
 • intocmeste planul anual de reparatii imobile si il modifica periodica, in functie de urgentele care se impun pe teren;
 • Verifica si intocmeste, dupa caz, caietele de sarcini in vederea atribuirii contractelor de executie a lucrarilor si obtinerea aprobarilor necesare;
 • Verifica si intocmeste, dupa caz, referatele de necesitate si obtinerea aprobarilor necesare;
 • Dupa obtinerea Notei Justificative privind achizitia publica, care nominalizeaza societatea ce va executa lucrarile, verifica si semneaza contractele de executie lucrari si urmareste respectarea stricta a clauzelor contractuale;
 • Verifica si semneaza borderourile cu situatii de lucrari, cu incadrarea in bugetul aprobat;
 • Intocmeste documente constatatoare cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale a societatilor executante;
 • Intocmeste situatiile centralizatoare, la nivelul compartimentului, solicitate de catre sefii ierarhici
 • Functie de solicitari, se ocupa cu intocmirea documentatiilor necesare, solicitate de catre Serviciul de Proiecte si Finantari Externe, pentru obtinerea de fonduri nerambursabile;
 • Participa cu sarcini specifice postului in unitatile de implementare a proiectelor cu finintare externa;
 • Trebuie sa cunoasca si sa respecte documentele Sistemului de management integrat calitate-mediu, sa aplice toate cerintele acestor documente si sa contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;
 • verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii din subordine a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • Asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent conform prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006;
 • Asigurarea informarii si instruirii (instruirea la locul de munca si periodica) lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea (dupa instruire la locul de munca si dupa instruirea periodica) insusirii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;
 • Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;
 • sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 • sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 • sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 • sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;
 • sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
 • sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.
 • Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza registrul riscurilor pentru propriile activitati;
 • Elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale si de proces pentru propriile activitati;
 • Este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile regulamentului intern, Regulamentul de de Organizare si Functionare, Codul de Conduita a functionarilor publici.
 • Fisele de post se actualizeaza prin grija sefului direct;
 • Planificare, spirit de observatie, o buna gandire analitica si conceptuala, pricepere in realizarea sarcinilor, rezistenta la stres, conduita morala corespunzatoare, flexibilitate in gandire, capacitatea de a lucra in echipa, disponibilitate la schimbare, corectitudine, fermitate, operativitate in decizii legale si oportune, deplasari pe teren;
 • Trebuie sa cunoasca si sa respecte normele generale privind sanatatea si securitatea in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • Raspunde material, disciplinar, civil si penal pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu sau neindeplinirea acestora;


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
 • HG 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 23.08.2019
Numar total de vizitatori 6474457