Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef serviciu - Serviciul Reparatii Strazi si Imobile.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte ingineresti;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru promovarea intr-o functie publica de conducere conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 06.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (02.07.2019), respectiv pana la data de 22.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-702, email: personal, persoana de contact - Cazacu Violeta Madalina, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de sef serviciu – Serviciul Reparatii Strazi si Imobile
 • coordoneaza activitatea Serviciului Reparatii Strazi si Imobile;
 • aproba documentatia pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;
 • aproba situatiile de lucrari lunare in vederea decontarii;
 • verifica si aproba raportarile saptamanale cu privire la desfasurarea activitatii;
 • aproba si transmite la cererea superiorilor ierarhici propunerile de buget, note justificative, rapoarte, informari, situatii etc, care privesc Serviciul Reparatii Strazi si Imobile;
 • preluarea si verificarea corespondentei zilnice si solutionarea petitiilor si transmiterea raspunsurilor in termen legal;
 • cunoasterea obligatiilor si responsabilitatilor proprii care decurg din aplicarea Sistemului de Management al Calitatii, la nivelul Serviciului Reparatii Strazi si Imobile;
 • constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, conform imputernicirii primite prin dispozitie a Primarului;
 • este obligat sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;
 • este obligat sa cunoasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, in vigoare;
 • respecta normele de sanatate si securitate in munca, de prevenirea si stingerea incendiilor si de situatii de urgenta, conform legislatiei in vigoare;
 • elaboreaza si actualizeaza procedurile operationale de proces, specifice propriilor activitati;
 • identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriilor activitati;
 • elaboreaza si actualizeaza Fisa de Evaluare a riscului (F1-PP55)
 • este obligat sa cunoasca si sa respecte normele privind prevenirea, stingerea incendiilor si situatiile de urgenta, conform legislatiei in vigoare;
 • participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare programate;
 • arhiveaza documentele gestionate, in conformitate cu dispozitiile legale in domeniu;
 • Conduce autovehiculul rutier repartizat in interesul institutiei;
 • instiinteaza seful ierarhic superior in termenul cel mai scurt de defectiunile tehnice aparute sau de alta natura, precum si a unor evenimente;
 • raspunde disciplinar, administrativ sau material pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de servici, sau neindeplinirea acestora.
 • verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii din subordine a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent conform prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006;
 • asigurarea informarii si instruirii (instruirea la locul de munca si periodica) lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea (dupa instruire la locul de munca si dupa instruirea periodica) insusirii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;
 • sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea , schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;
 • sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
 • sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 • sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 • sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 • sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;
 • sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
 • HG 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora Normative tehnice specifice lucrarilor de mentinere, intretinere si reparatii strazi, lucrari de marcaje rutiere si semnalizare rutiera
 • O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, regulamentul de aplicare al ordonantei, cu modificarile si completarile ulterioare
 • SR 1848/1/2011 privind semnalizarea rutiera;
 • SR 1848/7/2015 privind marcajele rutiere;
 • NE 033/2005 Normativ de intretinerea si repararea strazilor;
 • CD 99/2001 Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra (revizuire CD 99/1997);
 • AND 582/2002 Normativ privind proiectarea si executarea pietruirii drumurilor de pamant. Conditii tehnice de calitate NE 025/2003 Normativ privind interventiile de urgenta la imbracamintile bituminoase pe timp friguros;
 • AND 605/2014 Mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
August 2019
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


 
 
Site actualizat in data de : 23.08.2019
Numar total de vizitatori 6474867