Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
 

Anunt concurs recrutare !!

Postat de la data : 02/07/2019

  Primaria municipiului Galati organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate: Sef serviciu - Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru.

Cerinte de ocupare a postului:
 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor superioare de lunga durata absolvite necesare exercitarii functiei publice de minimum 5 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite in domeniul administratiei publice, management ori in specialitate studiilor necesare exercitarii functiei publice, in conditiile legii;
  Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru promovarea intr-o functie publica de conducere conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu.
  Proba scrisa este programata la data de 05.08.2019, orele 10:00 la sediul Primariei municipiului Galati, str. Domneasca nr. 54, iar interviul va avea loc intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
  Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei municipiului Galati din Str. Domneasca nr. 54 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a (02.07.2019), respectiv pana la data de 22.07.2019.
  Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54, telefon: 0236-307-713, email: personal, persoana de contact - Toporau Teofania, consilier - Serviciul Resurse Umane si Salarizare precum si pe site-ul nostru.

Atributiile postului de sef serviciu – Serviciul Evidenta Patrimoniului si Cadastru
 • Organizeaza, indruma si verifica actualizarea domeniului public al Municipiului Galati, inventariat si atestat prin Hotararea Guvernului nr. 562/2002, Anexa nr. 2
 • Organizeaza, indruma si verifica actualizarea de catre subalterni a evidentei ce cuprinde situatia imobilelor intabulate, proprietatea municipiului Galati;
 • Coordoneaza si contribuie impreuna cu personalul subordonat la ducerea la indeplinire a dispozitiilor primite de la primar sau de la managementul de nivel mediu – Director executive;
 • Defineste functiile, colaborarile, intrarile si iesirile specifice Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Semneaza rapoartele de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de hotarari ale Consiliului Local care se intocmesc in cadrul serviciului;
 • Participa la sedintele Comisiilor Consiliului Local;
 • Aproba metodele, tehnicile si actiunile subordonatilor din cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru, stabilind pentru acestia atributii si termene, raportate la resursele umane, materiale si financiare de care dispune;
 • Organizeaza circuitul documentelor si asigura repartizarea corespondentei in cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine si asigura concordanta acestora cu functia si pregatirea profesionala necesara;
 • Verifica toate documentele care contin solicitari ce implica angajarea de cheltuieli emise in cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Verifica, semneaza si raspunde de legalitatea continutului raspunsurilor intocmite la petitiile adresate Primariei Municipiului Galati si repartizate spre solutionare Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Primeste dispozitii si rezolva sarcinile repartizate de sefii ierarhici;
 • Raspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie de catre personalul din subordine in raport cu cetatenii si reprezentantii institutiilor publice cu care colaboreaza;
 • Desfasoara activitati de relatii cu publicul privind activitatea specifica a serviciului;
 • indeplineste sarcinile ce ii revin in cadrul comisiilor constituite prin Dispozitii ale Primarului si informeaza seful ierarhic asupra activitatii desfasurate in cadrul acestor comisii;
 • Se ocupa si raspunde de instruirea personalului din subordine in legatura cu respectarea normelor de protectie a muncii, normelor P.S.I., si perfectionarea continua a pregatirii profesionale prin organizarea de instruiri periodice de cunoastere a legislatiei de profil, a documentelor Sistemului de management al calitatii si cerintelor acestor documente, norme N.T.S., norme P.S.I., aspecte negative si pozitive din activitatea curenta a sarcinilor respectiv compartimentelor cu care colaboreaza;
 • Urmareste realizarea obiectivelor calitatii in cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Avizeaza procedurile de proces care implica activitati din cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Raspunde de indeplinirea obligatiilor ce ii revin din procedurile si instructiunile de executie aferente activitatii din cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Cunoaste documentele Sistemului de management al calitatii si este capabil sa aplice toate cerintele acestor documente si sa contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii structurii din care face parte;
 • Verifica eficienta SMC si atingerea obiectivelor si intreprinde in acest sens si actiuni corective la aparitia neconformitatilor sau in cazul existentei unei reclamatii;
 • Identifica si inregistreaza orice problema referitoare la servicii, procese si SMC care apar in cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Aduce la cunostinta responsabilului cu managementul calitatii toate informatiile despre: functionarea si eficienta S.M.C. in cadrul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru; desfasurarea actiunilor corective rezultate din analize, audituri, controale;
 • Este responsabil cu gestionarea riscurilor la nivelul Serviciului Evidenta Patrimoniului si Cadastru;
 • Este responsabil de supervizarea si avizarea registrului riscurilor si a procedurilor operationale elaborate la nivel de compartiment;
 • Participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare programate;
 • Este obligat sa cunoasca prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de Oragnizare si Functionare, Codului de conduita a functionarilor publici si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca conform legislatiei in vigoare;
 • indeplineste orice alte sarcini stabilite de sefii ierarhici;
 • Are obligatia de a actualiza fisele de post ale functionarilor publici din subordine;


Bibliografia de concurs:
 • Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Constitutia Romaniei
 • O.G. nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
 • O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata;
 • Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Ianuarie 2020
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 20.01.2020
Numar total de vizitatori 6767617