Anunt de participare

Administrator

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236/307.718, Fax : 0236/461.460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 180mp, situat în str. Movilei, nr. 97A, se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 126401, nr. cadastral 126401.Conform Certificatului de Urbanism nr. 742/20.07.2020 terenul se concesionează în vederea edificării unui imobil – spațiu comercial și birouri. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din data de 24.02.2021
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale, str, Domnească, nr. 54.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări terenuri, cabinete medicale, str. Domnească, nr. 54.
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2021, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)
 4. Informaţii privind ofertele: persoana de contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu Laura Iulia;
  • Data limită de depunere a ofertelor:21.04.2021, ora 12.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 zile calendaristice)
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236/412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro.