Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Facilitati fiscale
IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri
Scutiri (ART. 456)

  (1) Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru:
 • cladirile aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice sau agrement, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public;
 • cladirile aflate in domeniul privat al statului concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, institutiilor publice cu finantare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • cladirile aflate in proprietatea fundatiilor infiintate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 • cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
 • cladirile funerare din cimitire si crematorii;
 • cladirile utilizate de unitatile si institutiile de invatamant de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice care genereaza alte venituri decat cele din taxele de scolarizare, servirea meselor pentru prescolari, elevi sau studenti si cazarea acestora, precum si cladirile utilizate de catre crese, astfel cum sunt definite si functioneaza potrivit Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile unei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, precum si cladirile federatiilor sportive nationale, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice;
 • cladirile din parcurile industriale, parcurile stiintifice si tehnologice, precum si cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
 • cladirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
 • cladirile Academiei Romane si ale fundatiilor proprii infiintate de Academia Romana, in calitate de fondator unic, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile aferente capacitatilor de productie care sunt in sectorul pentru aparare cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat;
 • cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;
 • cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
 • cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • cladirile aflate in proprietatea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu statut de utilitate publica, precum si cele inchiriate, concesionate sau primite in administrare ori in folosinta de acestea de la o institutie sau o autoritate publica, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;
 • cladirile destinate serviciului de apostila si supralegalizare, cele destinate depozitarii si administrarii arhivei, precum si cladirile afectate functionarii Centrului National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale;
 • cladirile detinute sau utilizate de catre intreprinderile sociale de insertie.
  (2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri:
 • cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale;
 • cladiri pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate;
 • cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pentru perioada pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;
 • cladirea noua cu destinatie de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cladirea cu destinatie de locuinta, realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. in cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia;
 • cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul;
 • cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social;
 • cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;
 • cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cladirile persoanelor care domiciliaza si locuiesc efectiv in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • cladirile detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti si de societatile cooperative agricole, in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in domeniul ajutorului de stat;
  Scutirea sau reducerea de impozit/taxa pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care contribuabilul depune actele care atesta incadrarea cladirii in una din situatiile de la art. 456 alin. (2) din Codul fiscal.
  Pentru persoane juridice au fost adoptate scutiri in temeiul art. 456 alin. 2 prin HCL nr. 125/31.03.2016.   Pentru persoane fizice au fost adoptate scutiri in temeiul art. 456 alin. 2 prin HCL 128/31.03.2016.
  In temeiul art.185, alin.(1) lit. b din Legea nr.207/2015 Consiliul local Galati a aprobat acodarea de ajutoare de minimis potrivit HCL nr. 341/27.07.2017 privind aprobarea schemei de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati.
  Durata schemei: de la data intrarii in vigoare si pana la data de 30.09.2017.

  Potrivit HCL nr. 466/25.09.2017 Consiliul local Galati a aprobat acordarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati.
  Durata schemei: de la data intrarii in vigoare si pana la data de 30.11.2017.
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Noiembrie 2020
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO


   
Site actualizat in data de : 24.11.2020
Numar total de vizitatori 7151794