Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 2
IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE
Introducere
Impozitul/taxa pe cladiri
Impozitul/taxa pe teren
Impozitul pe mijloacele de transport
Taxa speciala de habitat
Eliberarea certificatelor fiscale
Taxa pentru sustinerea activitatii de ecarisaj
Impozitul/taxa pe cladiri
  Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care legea prevede altfel.
   Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
  Impozitul pe cladiri precum si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea.
  Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza impozitul pe cladiri.
   In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva

 

Calculul impozitului/taxei datorate de persoanele fizice

  Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza pentru anul 2016 prin aplicarea unei cote de 0,09% asupra valorii impozabile a cladirii stabilita conform HCL nr. 699/19.12.2018.
  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele fizice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,6%, conform HCL nr. 699/19.12.2018, asupra valorii care poate fi:
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
  Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
  In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

 

Declararea, dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor

  Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
  In cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:
 • pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
 • pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege;
 • pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.
  Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.
  In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
  In cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum si in cazul reevaluarii unei cladiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii respective si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiintare.
  Daca incadrarea cladirii in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala.
  In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
 • impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;
 • in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
 • atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.
  Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract.
  In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva.
  Declararea cladirilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
  Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri.

 

Plata impozitului pe cladiri

  Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin HCL nr. 447/26.11.2015.
  Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
  Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

 

ACTE NESESARE PENTRU INREGISTRAREA IN EVIDENTA FISCALA A UNEI CLADIRI DOBANDITA DE PERSOANA FIZICA

  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale, nerezidentiale sau cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice insotita obligatoriu de urmatoarele acte:
 • copie act de proprietate (ex. contract vanzare-cumparare , act donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca etc.)
 • copie dupa fisa cadastrala
 • copie acte de identitate proprietari/coproprietari
 • copie certificat de performanta energetica.
  Pentru cladirile nou-construite declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri va fi insotita de urmatoarele documente:
 • copie autorizatie de construire
 • copie certificat de urbanism
 • copie proces verbal de regularizare a taxei de autorizatie
 • copie proces verbal de receptie partiala sau finala, dupa caz, in care sa fie cuprinsa valoarea cladirii realizate
  Aceste documente sunt necesare si in cazul realizarii de modernizari sau extinderi realizate la constructii deja inregistrate in evidenta fiscala.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2020
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7110036