Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE
Introducere
Impozitul/taxa pe cladiri
Impozitul/taxa pe teren
Impozitul pe mijloacele de transport
Taxa speciala de habitat
Eliberarea certificatelor fiscale
Taxa pentru sustinerea activitatii de ecarisaj
Impozitul/taxa pe teren
  Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul titlu se prevede altfel.
  Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in conditii similare impozitului pe teren.
  Impozit pe teren, precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.
  Taxa pe teren se plateste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza impozitul pe teren.
  In cazul terenului care este detinut in comun de doua sau mai multe persoane, fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.

 

Calculul impozitului

  Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.
  In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr.1, cap.1, pct.1.2, art. 465 alin.(2), la HCL nr. 699/19.12.2018.
  In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr.1, cap.1, pct.1.2, art.465 alin.(4), la HCL nr. 699/19.12.2018.
  In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr.1, cap.1, pct.1.2, art.465 alin.(7), la HCL nr. 699/19.12.2018.
  Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei. Procedura de inregistrare si categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.

 

Declararea si datorarea impozitului si a taxei pe teren

  Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
  In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
  Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, si datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
  In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
  In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:
  • impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a fost incheiat contractul;
  • in cazul in care contractul de leasing financiar inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care terenul a fost predat locatorului prin incheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
  • atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente.
  Taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.
  Persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care intra in vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract.
  In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat situatia respectiva.
  Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.
  Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

Plata impozitului si a taxei de teren

  Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
  Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin HCL nr. 699/19.12.2018.
  Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
  Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

 

ACTE NESESARE PENTRU INREGISTRAREA IN EVIDENTA FISCALA A UNUI TEREN DOBANDIT DE PERSOANA FIZICA

  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice insotita obligatoriu de urmatoarele acte:
  • copie act de proprietate(ex. contract vanzare-cumparare , act donatie, contract de schimb, hotarare judecatoreasca etc.)
  • copie schita de plan (schita cadastrala) sau extras de carte funciara
  • copie acte de identitate proprietar/coproprietari.

URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2020
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7110061