Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Acte, solicitari  | Cautare

CARE SUNT IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CE TREBUIESC ACHITATE LA BUGETUL LOCAL?

A. Persoane fizice
 • IMPOZIT PE CLADIRI
 • IMPOZITUL PE TEREN
 • OBSERVATII
 • Declararea cladirilor si terenurilor pentru stabilirea impozitelor aferente nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la birourile de carte funciara.
 • Referitor la circulatia juridica a terenurilor , acestea pot fi instrainate numai prin acte autentificate.
 • Declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren vor fi vizate de Registrul Agricol din cadrul Primariei Municipiului Galati.
 • TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
 •   Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia.
    Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone , precum si pentru combinatiile acestora taxa datorata se stabileste in functie de numarul axelor , masa totala maxima autorizata, sistemul de suspensie(pneumatica sau un echivalent recunoscut ori alt sistem de suspensie) respectiv combinatiile de autovehicule in suma fixa lei/an .
    Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara , detinatorii vor prezenta o adeverinta eliberata in acest sens de catre R.A. "Registrul Auto Roman".
 • ELIBERAREA CERTIFICATELOR FISCALE IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
 •   Cererile se depun la sediul din str. Domneasca nr.13 BL.L- parter a Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale
    Conditiile pentru eliberarea certificatelor:
 • persoana fizica in cauza nu trebuie sa aiba bunuri aflate pe raza municipiului Galati care nu au fost declarate la organul fiscal (DIRECTIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE);
 • persoana fizica trebuie sa nu figureze cu obligatii de plata catre bugetul local Galati, restante la termenele legale de plata
 • achitarea unei taxe extrajudiciare de timbru in valoare de 4,00 lei RON.
 •   Certificatele fiscale se elibereaza la Registratura Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, incepand cu ziua urmatoare depunerii cererii si sunt valabile:
 • 3 zile lucratoare de la data eliberarii, daca unitatea la care se depune isi are sediul in municipiul Galati;
 • 10 zile lucratoare de la data eliberarii, daca unitatea la care se depune isi are sediul in alta localitate.
 • B. Persoane juridice
 • IMPOZIT PE CLADIRI
 •   In cazul cladirilor dobandite/instrainate prin acte translative ale dreptului de proprietate, data dobandirii/instrainarii este cea mentionata in actul respectiv. In cazul cladirilor dobandite prin hotarari judecatoresti data dobandirii este data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti. Pentru anul 2006 cotele aplicate asupra valorii de inventar au fost stabilite astfel:
 • 1 % pentru constructii care au fost reevaluate dupa 01.01.2003. Impozitul pe cladiri astfel calculat se majoreaza cu 50% (1,5%).
 • 8% pentru constructii care nu au fost reevaluate dupa 01.01.2003.
 • IMPOZIT PE TEREN
 • OBSERVATII
 • Declararea cladirilor si terenurilor pentru stabilirea impozitelor aferente nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la birourile de carte funciara.
 • Referitor la circulatia juridica a terenurilor , acestea pot fi instrainate numai prin acte autentificate.
 •   Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz. Potrivit H.C.L. Galati nr.90/17.03.2005 contribuabilii care au in folosinta terenuri proprietatea municipiului Galati vor datora pentru aceste terenuri o chirie lunara in suma de 4,573 lei Ron/mp indiferent de categoria de folosinta sau zona unde se afla situat terenul. In acest scop contribuabilii in cauza se vor adresa Serviciului Contracte Chirii din str. Fraternitatii nr.1 in vederea incheierii contractului de inchiriere.
 • TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
 •   Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora, pentru fiecare 500cm3 sau fractiune din acestia. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, precum si pentru combinatiile acestora taxa datorata se stabileste in functie de numarul axelor, masa totala maxima autorizata, sistemul de suspensie(pneumatica sau un echivalent recunoscut ori alt sistem de suspensie) respectiv combinatiile de autovehicule in suma fixa lei/an. Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara, detinatorii vor prezenta o adeverinta eliberata in acest sens de catre R.A. "Registrul Auto Roman".
 • IMPOZITUL PE SPECTACOLE
 •   Datoreaza impozit pe spectacole contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca. Pentru sumele incasate de la spectatori, organizatorii de spectacole au obligatia sa elibereze bilete de intrare sau abonamente la spectacole, dupa caz. Tiparirea biletelor, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea acestora se realizeaza in conformitate cu Hotararea nr. 846/31.07.2002 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.638/29.08.2002. Tiparirea biletelor de intrare si a abonamentelor se efectueaza numai la tipografiile abilitate de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare prin aplicarea urmatoarelor cote:
 • 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;
 • 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.
 •   Pentru activitatile de discoteca si videoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare.
 • TAXA HOTELIERA
 •   Pentru sederea in municipiul Galati a persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani se stabileste, taxa hoteliera in cota procentuala de 2,5% indiferent de categoria unitatii de cazare stabilita pentru anul 2005 si 2006 conform Hotararii Consiliului Local Galati nr.77/2004 respectiv Hotararii Consiliului Local Galati nr.515/10.11.2005. Cota se aplica la tarifele practicate de unitatile de cazare exclusiv TVA si se datoreaza pentru fiecare zi de cazare.
    Taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate si se varsa la bugetul local in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta. La virarea sumelor reprezentand taxa hoteliera unitatile de cazare vor depune la Directia Impozite, Taxe si alte Venituri Locale - Serviciul Impozite, Taxe si alte Venituri Persoane Juridice o declaratie-decont - model ITL 014 care sa cuprinda sumele incasate si virate pentru luna de referinta.
 • TAXA PENTRU VEHICULE LENTE
 •   Se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.
 • TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE
 •   Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazuta la art.271 din Legea nr.571/2003 Titlul IX, catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul sau structura de afisaj respectiva.
 • TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE
 •   Beneficiarii serviciilor de reclama si publicitate realizate sub diverse forme datoreaza bugetului local taxa de reclama si publicitate calculata prin aplicarea unei cote 3% asupra valorii contractului, exclusiv TVA. Taxa datorata se plateste lunar de catre cel care efectueaza reclama si publicitatea la bugetul local pana la data de 10 a lunii urmatoare pe toata perioada desfasurarii contractului incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila.
 • TAXA PENTRU ACTIVITATILE CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR PENTRU ANUL 2006
 •   Aceasta taxa locala a fost instituita prin Hotararea Consiliului Local Galati nr.586/22.12.2005.
 • pentru societatile comerciale care desfasoara una din activitatile economice, cod CAEN: 0501, 0502, 1421, 1422, 1511, 1512, 1513, 1520, 1533, 1542, 1551, 1552, 1561, 1571, 1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591, 1593, 1596, 1721, 1725, 1740, 1751, 1752, 1760, 1772, 1821, 1930, 2010,2030, 2040, 2221, 2222, 2225, 2522, 2523, 2524, 2640, 2661, 2662, 2666, 2670, 2682, 2732, 2733, 2734, 2811, 2812, 2821, 2822, 2830, 2852, 2862, 2863, 2871, 2873, 2874, 2875, 2922, 2923, 3120, 3420, 3430, 3520, 3530, 3612, 3613, 3614, 3615, 3621, 4012, 4030, 4100, 4524, 5050, 5157, 5211, 5523, 5530, 6010, 6024, 6030, 6120, 8511, 9001, 9002, 9253, astfel:
 • pentru intreprinderi mici (pana la 50 angajati) - 200 ron/activitate/an;
 • pentru intreprinderi mijlocii (intre 51 - 250 angajati) - 500 ron/activitate/an;
 • pentru intreprinderi mari (peste 251 angajati) - 700 ron/activitate/an.
 • pentru societatile comerciale care desfasoara una din activitatile economice, cod CAEN:2020, 2310, 2411, 2512, 2651, 2652, 2663, 2664, 2722, 2731, 2745, 2751, 2752, 2753, 2754, 2851, 3511, 3512, 3710, 3720, 4011, 5020, 5151, 6312, 9003, astfel:
 • pentru intreprinderi mici (pana la 50 angajati) - 500 ron/activitate/an;
 • pentru intreprinderi mijlocii (intre 51 - 250 angajati) - 1500 ron/activitate/an;
 • pentru intreprinderi mari (peste 251 angajati) - 3000 ron/activitate/an.
 • pentru activitatea de metalurgie, siderurgie practicata de intreprinderile foarte mari 4.000.000 ron/an.
 •   In cazul in care contribuabilul desfasoara doua sau mai multe din activitatile prevazute in grupele de la art. 1, pct.1 sau 2, taxele se majoreaza cu 25% pentru fiecare activitate. Nu se majoreaza taxa pentru activitatea de baza.
    Contribuabilii persoane juridice care se incadreaza la una din categoriile prevazute la art. 1, alin.(1), pct. 1 si 2, care isi schimba locul de desfasurare a activitatii in afara perimetrului locuibil al municipiului Galati beneficiaza de o reducere de 100%, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs modificarea
 • ELIBERAREA CERTIFICATELOR FISCALE IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
 •   Cererile se depun la sediul din str. Basarabiei nr.55 bl. A16 parter (fost Registrul Comertului) Serviciul Impozite, Taxe si alte Venituri – Ghiseu Inspector de Serviciu sau la Registratura Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale din str. Domneasca nr.13 bl.L parter.
    Conditiile pentru eliberarea certificatelor:
 • depunerea declaratiilor pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs;
 • persoana juridica in cauza nu trebuie sa aiba bunuri aflate pe raza municipiului Galati care nu au fost declarate la organul fiscal (DIRECTIA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE);
 • persoana juridica trebuie sa nu figureze cu obligatii de plata catre bugetul local Galati, restante la termenele legale de plata
 • achitarea unei taxe extrajudiciare de timbru in valoare de 4,00 lei RON.
 •   Certificatele fiscale se elibereaza la Registratura Directiei de Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, incepand cu ziua urmatoare depunerii cererii si sunt valabile:
 • 3 zile lucratoare de la data eliberarii, daca unitatea la care se depune isi are sediul in municipiul Galati;
 • 10 zile lucratoare de la data eliberarii, daca unitatea la care se depune isi are sediul in alta localitate.
 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2020
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 23.11.2020
  Numar total de vizitatori 7150771