Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 4
Acte, solicitari INSTITUTIA ARHITECT SEF  | Cautare

Ghid privind procedura de autorizare siconstituirea
documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizarii de construire


   Prezentul ghid are ca obiectiv punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de autorizare, formularele autorizarii si continutul documentatiei necesare autorizarii.
   Transparenta procesului de autorizare - atat la certificatul de urbanism, cat si la autorizatia de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora (accesul facandu-se la site-ul HTTP://WWW.PRIMARIA.GALATI.RO in cadrul sectiunii de FORMULARE ON-LINE).
   In sensul prezentului ghid, definim:
 • Certificatul de urbanism: actul de informare prin care, in conformitate cu prevederile planurilor de urbanism, se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor(conform art. 6-Legea 50/1991 republicata).
 • Autorizatia de construire/desfiintare: actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor. Autorizatia de construire/desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare (titlu de proprietate, mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune)( art.1, art. 2, Anexa II - Legea 50/1991 republicata).
 • AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE( ART. 3 - Legea 50/1991 republicata) SE ELIBEREAZA PENTRU:
 • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
 • imprejmuiri (garduri) si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si a alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
 • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare pentru organizarea de santier, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • cimitire - noi si extinderi.
 • SE POT EXECUTA FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE(ART. 11(1)- Legea 50/1991 republicata) urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:
 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
 •   Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef, din cadrul structurilor de specialitate; se emite numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire/desfiintare(art. 20- Normele de aplicare a Legii 50/1991).
  procedura de avizare si aprobare a documentatiilor p.u.d / p.u.z.
  1. avizarea documentatiilor p.u.d. / p.u.z. de catre comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism
    In vederea obtinerii avizului C.T.A.T.U. se va depune 1 (un) exemplar complet al documentatiei P.U.D./P.U.Z. + 2 (doua) exemplare suplimentare ale:
 • memoriului justificativ
 • plansei de reglementari
 • ilustrarii de arhitectura propuse
 •   Documentatia P.U.D./P.U.Z. depusa va cuprinde obligatoriu si copii xerox ale avizelor / acordurilor privind utilitatile urbane si infrastructura, solicitate prin certificatul de urbanism.
    Proiectantii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. depuse vor fi anuntati telefonic si prin e-mail de data si locul desfasurarii sedintei C.T.A.T.U. la care este programata avizarea documentatiilor intocmite de acestia.
    Proiectantii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. depuse sunt invitati sa prezinte si sa sustina documentatiile respective in cadrul sedintei C.T.A.T.U., conform ordinii de zi a sedintei.
    Sedintele C.T.A.T.U. sunt anuntate cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, prin afisarea ordinii de zi a sedintei la sediul Primariei Galati si pe web-site Primariei Galati http://www.primaria.galati.ro. Sedintele C.T.A.T.U. sunt publice.
    In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data sedintei C.T.A.T.U.M se va emite avizul C.T.A.T.U. pentru fiecare documentatie P.U.D. / P.U.Z. prezentata in sedinta C.T.A.T.U.
  2. Aprobarea documentatiilor P.U.D. / P.U.Z. de catre Consiliul Local al Municipiului Galati
    In vederea avizarii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. de catre comisiile consiliului local si aprobarii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. prin H.C.L. se vor depune 4 exemplare (3 exemplare pe suport hartie + 1 exemplar pe suport cd) complete, conforme cu cerintele din avizul C.T.A.T.U documentatiile vor cuprinde obligatoriu si copii xerox ale tuturor acordurilor / avizelor si altor studii de specialitate decat P.U.D./P.U.Z., solicitate prin certificatul de urbanism si mentionate in avizul C.T.A.T.U.
    Documentatiile P.U.D./P.U.Z. complete se vor inainta spre avizare comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectia mediului inconjurator din cadrul consiliului local al municipiului galati. in cazul avizarii favorabile, documentatiile vor fi inaintate celorlalte comisii de specialitate din cadrul consiliului local. Dupa obtinerea avizelor favorabile ale comisiilor consiliului local, documentatiile P.U.D./P.U.Z. vor fi promovate spre aprobare in sedinta in plen a consiliului local.
    Dupa validarea hotararii de consiliu local de catre institutia prefectului, petentii vor fi invitati, telefonic si prin adrese scrise, sa ridice 1 exemplar din documentatia depusa, vizat spre neschimbare, insotit de hotararea de consiliu local si copia dispozitiei primarului de punere in aplicare a H.C.L.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Galati, cam. 9, telefon: 0236/307718, persoana de contact: Dragos Traistaru, consilier urbanism
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Noiembrie 2020
  L M M J V S D
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO


     
  Site actualizat in data de : 23.11.2020
  Numar total de vizitatori 7150777