Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Lista documentelor produse si gestionate
I. DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE

  SERVICIUL INVESTITII
 • referate
 • contracte
 • borderouri
 • adrese
 • procese verbale receptie
  SERVICIUL CONSTRUCTII, DEZVOLTARI SI INTRETINERE STRAZI
 • avize in vederea executarii lucrarilor pe domeniul public
 • permise libera trecere
  BIROUL DE COORDONARE LUCRARI SI INTERVENTII
 • situatii de lucrari
 • caiete de sarcini
 • hotarari de adjudecare
 • procese verbale
 • grafice
 • proiecte tehnice
 • referate
 • studii de fezabilitate
  DIRECTIA DE PROIECTE SI FINANTARI EXTERNE
 • situatie cu obiective de finantare
 • situatii cu documentatii necesare implementarii proiectelor
 • situatie cu activitati si cheltuieli eligibile
 • lista prioritizata de proiecte
 • propunere alocare fonduri din bugetul local
 • propuneri pentru Programul anual al achizitiilor publice
 • acorduri de parteneriat
 • cereri de finantare insotite de anexele aferente
 • contracte
 • corespondenta
 • rapoarte de specialitate
 • expuneri de motive
 • notificari
 • rapoarte de progres
 • rapoarte intermediare/finale
 • rapoarte financiare
 • cereri de rambursare
 • rapoarte de durabilitate
 • clarificari, sinteze, note, informari solicitate de la departamente din cadrul Primariei si alte institutii
II. DIRECTIA GENERALA SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

COMPARTIMENT UNITATE DE MONITORIZARE SI REGLEMENTARE
 • documente privind contractarea de lucrari, servicii sau produse
 • acte aditionale
 • procese verbale de receptie pentru lucrari, servicii sau produse achizitionate
 • autorizatii taxi
 • autorizatii pentru dispecerat taxi
 • licente de traseu
 • autorizatii de transport in regim de taxi
 • certificate de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii.
III. DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE

 • note contabile
 • balanta de verificare
 • documente privind debite, incasari impozite si taxe locale
 • proces verbal de receptie
 • bilantul contabil si anexele aferente
 • conturi de executie
 • bugetul municipiului Galati
IV. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE

SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE SILITA, AMENZI
 • decizii de impunere
 • raport de inspectie
 • proces-verbal de constatare a contraventiei
 • borderou
 • registrul pentru evidenta abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
 • decizie de compensare/restituire
 • referate
 • nota de constatare pentru impunere din oficiu
 • notificare
 • ordin de serviciu
 • acte juridice
 • titluri executorii
 • somatii
 • adeverinte
 • decizii
 • adrese
 • anunturi privind vanzarea pentru bunuri mobile/imobile
 • cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
 • matricola pentru evidenta centralizata
 • registru de rol unic
 • extras de rol
 • chitante
 • borderouri
 • certificate fiscale privind impozitele si taxele locale persoane fizice/juridice;
 • rapoarte de specialitate avand ca obiect solutionarea contestatiilor administrative in vederea emiterii Dispozitiei Primarului
 • declaratii fiscale
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
 • cereri
 • carti de identitate
 • adeverinte
 • certificat de atestare a domiciliului si a cetateniei romane;
SERVICIUL STARE CIVILA
 • declaratie de casatorie (anexa nr.23)
 • certificate nastere/casatorie/deces/divort administrativ
 • extrase multilingve nastere/casatorie/deces
 • registre nastere/casatorie/deces
 • livrete de familie
 • sesizari deschidere procedura succesorala
V. DIRECTIA DE EVIDENTA, GESTIUNE SI ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI

BIROUL DE EVIDENTA SI GESTIUNE A PATRIMONIULUI
 • contracte de administrare/folosinta gratuita/concesiune imobile proprietatea publica a municipiului;
 • procese verbale de punere in posesie;
 • baza de date domeniul public/privat al municipiului Galati;
 • documente conform Legii nr. 213/1998
 • acorduri intocmite conform HCL
 • referate
 • corespondenta
SERVICIUL INCHIRIERI, CONCESIUNI SI VANZARI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI
 • contracte de inchiriere si concesiune
 • rapoarte contribuabili
 • regulamente si alte documente cu caracter normative specific activitatii serviciului
 • facturi rezultate in urma vanzarilor de terenuri
 • documente procedura achizitie
 • borderouri scadere/debitare
 • raspunsuri fise de audienta
 • procese verbale
SERVICIUL ADMINISTRARE FOND LOCATIV SI SPATII CU ALTA DESTINATIE
 • expuneri de motive
 • rapoarte de specialitate
 • referate
 • contracte inchiriere/dare in administrare/folosinta gratuita
 • rapoarte contribuabili
 • procese verbale imobile
 • notificari/somatii
 • proceduri si alte documente cu caracter normative
COMPARTIMENT ASOCIATII DE PROPRIETARI
 • rapoarte privind verificarea gestiunii asociatiilor de proprietari
 • baza de date electronica a asociatiilor de proprietari
 • situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv a asociatiilor de proprietari
 • regulamente si alte documente cu caracter normativ specifice activitatii compartimentului
BIROU CADASTRU
 • adrese
 • comenzi
 • referate
 • documentatii cadastrale
 • protocoale de predare - preluare imobile retrocedate
 • planuri parcelare
 • ordine ale Prefectului Judetului Galati
VI. DIRECTIA GENERALA RELATII PUBLICE EVENIMENTE PUBLICE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

DEPARTAMENT RELATII EXTERNE SI PROTOCOL
 • informari cu privire la relatiile cu orasele infratite cu Municipiul Galati
 • cheltuieli de protocol
DIRECTIA RELATII PUBLICE
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, GHISEU UNIC
 • registrul de evidenta a corespondentei interne si externe
 • condica de distribuire la compartimente a corespondentei repartizate, pentru solutionare
 • borderouri de expediere a corespondentei neclasificate prin Oficiile Postale
 • evidenta atribuirii sectiunilor de numere pentru compartimentele care tin evidenta separata a corespondentei
 • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, scrisorilor, reclamatiilor, cererile repartizate compartimentului Registratura Generala
 • citatiile trimise de instantele de judecata, distribuite compartimentelor din primarie
 • corespondenta pentru solutionarea petitiilor, scrisorilor, reclamatiilor, cererile repartizate compartimentului Registratura Generala
 • registrul de evidenta a audientelor acordate de domnul Primar
 • registrul de evidenta a informatiilor de interes public, acordate conform Legii nr.544/2001;
 • raportul anual privind accesul la informatiile de interes public
 • raportul anual privind modul de solutionare al petitiilor
 • materiale destinate informarii publicului
 • fise de audienta dl. Primar
 • procedura privind desfasurarea audienţei acordate de dl. Primar
 • corespondenţă pentru soluţionarea petiţiilor, scrisorilor, reclamaţiilor
 • cereri
BIROUL CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI
 • documente procedura achizitie
 • documente privind procedura transparenta decizionala conform Legii nr. 52/2003
 • contracte servicii
 • rapoarte
 • corespondenta
 • registrul de evidenta a e-mailurilor primite pe adresa de e-mail sesizari@primariagalati.ro
BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE, SANATATE SI EVENIMENTE
 • documente procedura achizitie
 • state de plata (50 ani de casatorie, 100 de ani de viata, premierea elevilor olimpici)
 • planul anual al achizitiilor publice la nivelul biroului
 • planul anual al actiunilor culturale, sportive si civice
 • deconturi aferente evenimentelor socio-culturale
 • centralizatoare specifice activitatii biroului
 • rapoarte de specialitate
 • registru O.N.G-uri de pe raza municipiului Galati conform prevederilor OG nr. 26/2000.
 • cereri/contracte finantare de la bugetul local
 • documente privind propunerea si acordarea Titlului de Cetatean de onoare al municipiului Galati
 • documente pentru acordarea distinctiei Premiului municipiului Galati
VII. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA
 • fise de audienta si raspunsuri la audiente;
 • procedurile operationale aferente serviciului
 • informare trimestriala/anuala privind activitatea serviciului
 • rapoarte, referate de necesitate, propuneri
 • fluturasi care contin actele necesare pentru obtinerea unor beneficii de asistenta sociala
 • borderouri de acordarea unor drepturi de asistenta sociala
 • anchete sociale necesare pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
VIII. INSTITUTIA ARHITECT SEF

SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE URBANA
Compartiment P.U.G./P.U.Z./P.U.D.
 • avize de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal
 • documentatii de urbanism initiate de autoritatea administratiei publice locale (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.)
 • documentatii de urbanism initiate de investitori privati (P.U.Z., P.U.D.)
Compartiment Nomenclatura Urbana
 • dispozitii atribuire numere postale
 • adeverinte si certificate de nomenclatura urbana
 • rezervari adrese postale si adeverinte adrese postale
Compartiment Banca de Date - GIS
 • Registrul local al spatiilor verzi din municipiul Galati
DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII
COMPARTIMENT CERTIFICATE DE URBANISM/AUTORIZATII CONSTRUCTII
 • certificate de urbanism si prelungiri
 • autorizatii de construire/desfiintare si prelungiri
COMPARTIMENT RECEPTII LUCRARI
 • proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor de construire/desfiintare
 • proces verbal de receptie finala
 • declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire/desfiintare
 • comunicare privind incheierea executiei lucrarilor de construire/desfiintare
 • certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiilor
 • certificat de atestare a stadiului realizarii constructiilor
COMPARTIMENT DE DESFINTARI ADMINISTRATIVE
 • referate pentru desfiintarea pe cale administrativa a unor constructii executate fara autorizatie de construire/cu nerespectarea procedurilor acesteia, pe domeniul public/privat al municipiului Galati
IX. CABINET PRIMAR

SERVICIUL JURIDIC SI DE LEGALITATE
 • corespondenta
 • documente juridice (cereri chemare in judecată, intampinari, cai de atac, cereri de chemare in garantie)
 • avize cu caracter juridic
BIROUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE
 • state de plata/Centralizatoare/Ordine de plata
 • dispozitii de incadrare/reluare a activitatii/incetarea raporturilor de serviciu/promovare/santionare/stabilire salarizare/constituire comisii de concurs pentru personalul din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
 • dosare profesionale/dosare de personal
 • dosare de indemnizatii ale persoanelor cu handicap grav conform Legii nr.448/2006
 • contractele de munca/acte aditionale
 • planul de ocupare a functiilor publice
 • planul de perfectionare profesionala
 • portalul de Management al Functiilor Publice
 • registrul de Evidenta Electronica a Salariatilor
 • dosare de concurs/dosare de inscriere la concurs
 • pontaje
 • certificate medicale
 • cereri de concediu de odihna/fara salariu/recuperari
 • declaratia contribuabilului pentru deducere suplimentara
 • rapoarte de specialitate privind aprobarea de organigrame/state de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, cat si pentru institutiile aflate in subordinea Consiliului Local Galati
 • corespondenta cu compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si cu persoane fizice/juridice
 • adeverinte
 • proceduri privind gestionarea resurselor umane si salarizarea
 • anunturi de concurs/examen
COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATISTA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
 • documente privind organizarea si functionarea intreprinderilor publice
 • documente privind procedura de selectie
 • documente referitoare la mandatul Consiliului de administratie
 • raportari
BIROU ACHIZITII PUBLICE, RELATIA CU MEDIUL DE AFACERI SI SOCIETATEA CIVILA
 • programul anual al achizitiilor
 • referate necesitate
 • dosarul achizitiei publice intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
 • note justificative
BIROU AUDIT INTERN
 • planul anual de audit public intern
 • documente administrative
 • documente intocmite in baza prevederilor H.G. nr. 1086/2013
BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII, PROTECTIA MUNCII
 • politica in domeniul managementului calitatii si mediului
 • manualul Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu
 • documente ce contin informatii legate de certificarea Primariei Municipiului Galati in domeniul calitatii
 • proceduri operationale pe activitati la nivelul structurilor din cadrul Primariei Municipiului Galati in domeniul managementului calitatii
 • programul anual de audit al Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu
 • documentele necesare finalizarii auditului intern de calitate (fisa de neconformitati si actiuni corective si raportul de audit)
 • programul anual de instruire in domeniul managementului calitatii si mediului
 • raportul Analizei de Management
 • contracte de furnizare/prestari – servicii (cu toata documentatia in baza careia s-a realizat achizitia: Referat de necesitate, Caiet de Sarcini, Nota justificativa privind achizitia) legate de activitatea biroului
 • corespondenta curenta
COMPARTIMENT PROTECTIA MUNCII
 • autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
 • instructiune proprie privind instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • tematicile instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locurilor de munca
 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru locurile de munca
 • planul de prevenire si protectie la locul de munca;
 • fisa de instruire/aptitudine/identificare a factorilor de risc
 • raport anual cu privire la starea de sanatate a salariatilor primariei
 • adrese privind convocarea sedintelor Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
 • procesul verbal al sedintei Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
 • regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca
 • registrul unic de evidenta a accidentelor in munca, incidentelor periculoase si accidentelor usoare
 • documente accidente de munca, constituite conform actelor normative in vigoare
 • documente specifice pentru achizitionarea serviciilor medicale de medicina muncii/echipamente individuale de protectie/materiale igienico-sanitare, precum si contractele de achizitie publica aferente
X. SECRETAR

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA
 • Hotarari ale Consiliului Local
 • Dispozitii ale Primarului
 • Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local
 • expuneri de motive
 • rapoarte de specialitate
 • referate
 • alte documente mentionate in cuprinsul actelor administrative
BIROUL REGISTRUL AGRICOL
Registrul agricol:
 • atestat de producator
 • carnete de comercializare produse agricole
 • adeverinte
 • declaratii in vederea inscrierii in registrul agricol
 • registrul agricol in format scris/electronic/contractelor de arenda
 • declaratii de impunere in vederea stabilirii impozitului pe teren
 • dari de seama statistice, adrese, informari, situatii centralizatoare si raspunsuri pentru diferite institutii din domeniul agricol (A.P.I.A, Directia Judeteana de Statistica, Directia Agricola etc.)
Fond Funciar:
 • solicitari si documente justificative pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar
 • hotarari, anexe si procese verbale cu propunerile Comisiei Locale de Fond Funciar
 • contestatii la hotararile Comisiei Locale de Fond Funciar
 • fise de punere in posesie
 • procese verbale pentru sedintele Comisiei de Fond Funciar
 • comunicari, adrese de inaintare, raspunsuri
 • cereri si documente justificative privind calitatea de a solicita drepturi conferite de Legea 341/2004 privind recunostinta pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si de Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
 • adrese de inaintare si comunicari catre structurile competente de a solutiona cererile depuse conform Legii nr.341/2004 si Legii nr.44/1994
 • documente centralizatoare privind drepturile acordate conform legilor fondului funciar, Legii nr.341/2004 si Legii nr.44/1994 pentru municipiul Galati
 • informari privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar, Legii nr.341/2004, Legea nr.44/1994 pentru municipiul Galati
Arhiva
 • registrul de evidenta pentru unitatile arhivistice primite si gestionate de arhiva centrala a institutiei
 • registrul de depozit pentru dosarele date spre cercetare persoanelor indreptatite
 • inventare si procese verbale de predare–primire documente
 • documentatii privind selectionarea documentelor
 • referate de necesitate si contracte de achizitii produse si materiale pentru organizarea depozitului de arhiva si conservarea corespunzatoare a documentelor arhivate;
 • corespondenta
URBANISM - ONLINE
Exproprieri
Strategia de dezvoltare
Chestionare
Informatia de mediu
Harta zgomot ambiental
Cultura si agrement
Invatamant
Centre financiare
Unitati subordonate
Legaturi utile
Utile locale
Calendar evenimente
Septembrie 2020
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
<< >>
Legenda culori
Sedinte de consiliu
Evenimente diverse
Programul operational REGIO
   
Site actualizat in data de : 23.09.2020
Numar total de vizitatori 7108140