Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 5
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
Art. 49 H.G. nr. 611/2008

  (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

  (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional. 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 05/12/2008

Primaria municipiului Galati anunta concurs conform HG nr.- 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
postul vacant: - consilier, clasa I, grad principal .
 • studii superioare;

 • cunostinte operare calculator

 • vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.
 • proba scrisa - va avea loc in data de 06.01.2009, orele 10,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38;

 • interviul – va avea loc in data de 08.01.2009, orele 12,00– sediul din str. Domneasca nr. 38.

 • Dosarele de la concurs se depun pana pe data de 24.12.2008.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare;

   

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 05/12/2008

  Primaria municipiului Galati anunta concurs conform HG nr.- 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
  postul vacant: - consilier, clasa I, grad debutant .
 • studii superioare;

 • cunostinte operare calculator

 • specializare in managementul proiectelor.

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.
 • proba scrisa - va avea loc in data de 05.01.2009, orele 14,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38;

 • interviul – va avea loc in data de 07.01.2009, orele 16,00– sediul din str. Domneasca nr. 38.

 • Dosarele de la concurs se depun pana pe data de 24.12.2008.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare;

   

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 05/12/2008

  Primaria municipiului Galati anunta concurs conform HG nr.- 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
  2 posturi vacante: - consilier, clasa I, grad asistent .
 • studii superioare;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 1 ani;

 • cunostinte operare calculator

 • specializare in managementul proiectelor.

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.
 • proba scrisa - va avea loc in data de 05.01.2009, orele 12,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38;

 • interviul – va avea loc in data de 07.01.2009, orele 14,00– sediul din str. Domneasca nr. 38.

 • Dosarele de la concurs se depun pana pe data de 24.12.2008.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare;

   

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 05/12/2008

  Primaria municipiului Galati anunta concurs conform HG nr.- 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
  2 posturi vacante: - consilier, clasa I, grad principal .
 • studii superioare;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

 • cunostinte operare calculator

 • specializare in managementul proiectelor.

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.
 • proba scrisa - va avea loc in data de 05.01.2009, orele 10,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38;

 • interviul – va avea loc in data de 07.01.2009, orele 12,00– sediul din str. Domneasca nr. 38.

 • Dosarele de la concurs se depun pana pe data de 24.12.2008.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare;

   

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 18/11/2008

    Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de arhitect sef din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Galati, judetul Galati, in data de 17 decembrie 2008, orele 10,00 proba scrisa si in data de 19 decembrie 2008, orele 15,00 interviul.

    Postul vacant scos la concurs, conditiile de participare la concurs si bibliografia se afiseaza la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, tel. 021/3150484 si la sediul Primariei Municipiului Galati din str. Domneasca nr. 38 la tel: 0236307725 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 50/1991 actualizata, - privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

 • Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

 • Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

 • Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996, actualizata;

 • Legea nr. 10/1995 – privind calitatea in constructii, actualizata;

 • Legea nr. 114/1996, Legea locuintei, actualizata.

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 13/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – inspector clasa I, grad asistent.

  Cerinte specifice
 • studii superioare economice;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 1 an.

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 15.12.2008 orele – 12,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 17.12.2008 orele 14,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 02.12.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal;

 • Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale;

 • Legea nr. 388/2007 – legea bugetului de stat pe anul 2008;

 • Legea nr. 550/2003 – legea privind vanzarea spatiilor comerciale;

 • Ordonanta nr. 92/2003 – Codul de procedura fiscala;

 • Decretul nr. 209/1976 – Regulamentul operatiunilor de casa

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Directia de Impozite si Taxe Locale in data : 13/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – inspector clasa I, grad debutant.

  Cerinte specifice
 • studii superioare economice;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 15.12.2008 orele – 10,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 17.12.2008 orele 12,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 02.12.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal;

 • Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale;

 • Legea nr. 388/2007 – legea bugetului de stat pe anul 2008;

 • Legea nr. 550/2003 – legea privind vanzarea spatiilor comerciale;

 • Ordonanta nr. 92/2003 – Codul de procedura fiscala;

 • Decretul nr. 209/1976 – Regulamentul operatiunilor de casa

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 13/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – consilier, clasa I, grad superior.

  Cerinte specifice
 • studii superioare economice, tehnice, arhitectura, administrative;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 15.12.2008 orele – 12,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 17.12.2008 orele 14,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 02.12.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, publicata in M.O. nr. 448/1998 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • OG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in M.O. nr. 418/2006;

 • OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, publicata in M.O. nr. 569/2006;

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala, publicata in M.O. nr. 577/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • HG nr. 243/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene, publicata in M.O. nr. 194/2006;

 • HG nr. 1011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Eropeana privind infiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, publicat in M.O. nr. 631/1999;

 • Memorandumul de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national Phare 2003 pentru Romania, semnat la 2 decembrie 2003, ratificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2004, publicat in M.O. nr. 551 bis/2004;

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1412/2005 pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national Phare 2004 pentru Romania, semnat la Bucuresti 21 decembrie 2004, publicat in M.O. nr. 940bis/2005;

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 13/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – consilier, clasa I, grad superior.

  Cerinte specifice
 • studii superioare economice;

 • vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 15.12.2008 orele – 10,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 17.12.2008 orele 12,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 02.12.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • H.G. nr. 720/1991 – privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar;

 • Norme nr. 63943/1991 – privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propiu

 • O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern si controlul financiar preventiv;

 • Legea nr. 30/1991 – privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare;

 • Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 10/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – inspector debutant .

  Cerinte specifice
 • studii superioare;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 10.12.2008 orele – 10,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 12.12.2008 orele 12,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 02.12.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 61/1993 – privind alocatia de stat pentru copii, republicata, actualizata pana la 29.02.2008;

 • Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata;

 • Norme metodologice din 14.03.2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • Legea nr. 487/2002 – a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice;

 • Normele din 10.04.2006 de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata;

 • Codul Familiei;

 • HG nr. 430/2008 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea Comisiei de evaluare a peroanelor adulte cu handicap;

 • Ordinul nr. 3989/2003 – privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap.

 • Hotararea nr. 427/2001 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal cu handicap, actualizata;

 • Legea nr. 217/2003 privind combaterea violentei in familie, actualizata.

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 10/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – inspector debutant .

  Cerinte specifice
 • studii superioare;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 10.12.2008 orele – 12,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 12.12.2008 orele 14,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 02.12.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • OUG nr. 105/2003 – privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, actualizata;

 • HG nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 105/2003;

 • Legea nr. 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului, actualizata;

 • Ordinul nr. 24/2004 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

 • Legea nr. 47/2006 – privind sistemul national de asistenta sociala

 • Ordinul nr. 288/2006 – standardele minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;

 • Ordinul nr. 219/2006 – privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;

 • Ordinul nr. 286/2006 – pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;

 • Hotararea nr. 1438/2004 – pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare si functionare a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai;

 • Ordinul nr. 21/2004 – privind Standardele minime obligatorii pentru serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential;

 • Legea nr. 217/2003 – privind combaterea violentei in familie, actualizata;

 • Legea nr. 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata;

 • Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata;

 • Norme metodologice din 14.03.2007 – de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 • URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2020
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 18.09.2020
  Numar total de vizitatori 7106373