Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 7
ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS
Art. 49 H.G. nr. 611/2008

  (1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
  (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

  (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional. 

Anunt concurs angajare

Postat de Administrator la data : 07/11/2008

Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul temporar vacant – consilier, clasa I, grad principal.

Cerinte specifice
 • studii superioare;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 19.11.2008 orele – 10,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 21.11.2008 orele 12,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 14.11.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 61/1993 – privind alocaţia de stat pentru copii, republicata, actualizata pana la 29.02.2008.

 • Legea nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata

 • Norme metodologice din 14.03.2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 487/2002 – a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

 • Normele din 10.04.2006 de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata;

 • Codul Familiei;

 • HG nr. 430/2008 – pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea Comisiei de evaluare a peroanelor adulte cu handicap;

 • Ordinul nr. 3989/2003 – privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap.

 • Hotararea nr. 427/2001 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal cu handicap, actualizata;

 • Legea nr. 217/2003 privind combaterea violentei in familie, actualizata.

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 06/11/2008

  Primaria municipiului Galati anunta concurs conform HG nr.- 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
  postul vacant: - consilier juridic, clasa I, grad superior.

  • studii superioare juridice;

  • vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;


  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  • proba scrisa - va avea loc in data de 08.12.2008, orele 13,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38;

  • interviul – va avea loc in data de 11.12.2008, orele 15,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38.


  Dosarele de la concurs se depun pana pe data de 25.11.2008.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare;

  Bibliografie


  • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

  • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

  • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

  • Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata

  • Legea nr. 247/2005 – privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, actualizata

  • Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii, actualizata

  • Ordinul nr. 1430/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

  • Constitutia Romaniei

  • Codul Civil – contractul de locatiune

  • Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

  • Dreptul de Proprietate – art. 480 – art. 516, Cod Civil

  • Moduri prin care se dobβndeste proprietatea. Succesiuni; Donatii – art. 650 – 700 Cod Civil.


   

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 03/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – consilier, clasa I, grad superior.

  Cerinte specifice
 • studii superioare absolvite;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

 • specializari, calificari in domeniul constructiilor civile si industriale.

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 04.12.2008 orele – 13,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 08.12.2008 orele 15,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 24.11.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata.

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 03/11/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul vacant – inspector, clasa I, grad superior.

  Cerinte specifice
 • studii superioare absolvite;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

 • specializari, calificari in domeniul constructiilor civile si industriale.

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 04.12.2008 orele – 10,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 08.12.2008 orele 12,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 24.11.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata.

 •  

  Anunt concurs de angajare

  Postat de Administrator la data : 31/10/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul temporar vacant – consilier juridic, clasa I, grad superior .

  Cerinte specifice
 • studii superioare economice, tehnice absolvite;

 • vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani

 • Concursul consta in proba scrisa si interviu.

  Concursul va avea loc in data de 12.11.2008 orele – 10,00 - proba scrisa, la sediul din str. Domneasca nr. 38. Interviul – 14.11.2008 orele 12,00 - la sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Dosarele de inscriere la concurs se depun pana pe data de 07.11.2008 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Relatii suplimentare la tel: 0236307725, 0236/307713, sediul din str. Domneasca nr. 38 – Serviciul Management Resurse Umane Salarizare.

  Bibliografie

 • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

 • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

 • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

 • Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata.

 •  

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 24/10/2008

  Primaria Municipiului Galati anunta concurs, conform HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru postul temporar vacant – consilier juridic, clasa I, grad principal – Serviciul Evidenta Patrimoniu si Concesionari Bunuri Patrimoniale.

  Cerinte specifice

  • studii superioare juridice;

  • vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani

  • cunostinte operare calculator;

  • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune diciplinara neradiata, in conditiile legii.


  Concursul consta in proba scrisa si interviu.

   

  Anunt examen

  Postat de Administrator la data : 23/10/2008

  Primaria municipiului Galati anunta examen de promovare in class pentru d-na GHERASIM LARISA, in data de 07.11.2008, orele 10,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Actele necesare inscrierii la examen se depun in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului.

  Bibliografia pentru examen:

  • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

  • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

  • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

   

  Anunt examen

  Postat de Administrator la data : 23/10/2008

  Primaria municipiului Galati anunta examen de promovare in class pentru d-na DUMITRESCU LARISA, in data de 07.11.2008, orele 11,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Actele necesare inscrierii la examen se depun in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului.

  Bibliografia pentru examen:

  • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

  • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

  • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

  • Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

  • Legea nr. 119/1996, actualizata, cu privire la actele de stare civila.

   

  Anunt examen

  Postat de Administrator la data : 23/10/2008

  Primaria municipiului Galati anunta examen de promovare in class pentru d-na NEGUTU GABRIELA, in data de 07.11.2008, orele 14,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Actele necesare inscrierii la examen se depun in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului.

  Bibliografia pentru examen:

  • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

  • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

  • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

  • Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

   

  Anunt examen

  Postat de Administrator la data : 23/10/2008

  Primaria municipiului Galati anunta examen de promovare in class pentru d-na MOHONEA LAURA, in data de 07.11.2008, orele 12,00 – sediul din str. Domneasca nr. 38.

  Actele necesare inscrierii la examen se depun in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului.

  Bibliografia pentru examen:

  • Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata

  • Legea nr. 188/1999 – privind statutul functionarilor publici, republicata

  • Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduita al functionarilor publici, actualizata

  • H.G. nr. 548/1999 – privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

   

  Anunt concurs angajare

  Postat de Administrator la data : 23/10/2008

  Primaria municipiului Galati anunta concurs de promovare in grad profesional pentru consilierii juridici care indeplinesc conditiile :

  • vechime in grad profesional principal 4 ani;

  • vechime 2 ani in treapta de salarizare din care avanseaza

  • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor din ultimii 2 ani;

  • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune diciplinara neradiata, in conditiile legii.


  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2020
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 18.09.2020
  Numar total de vizitatori 7106419