ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei si stare civila
Ghid de procedura

DOVADA DOMICILIULUI SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:
 • A.  acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ:
 • contract de vanzare-cumparare a unui imobil de tip locuinta;
 • contract de donatie a unui imobil de tip locuinta;
 • contract de vanzare-cumparare sau donatie a unui imobil de tip locuinta cu clauza de abitatie, uz sau uzufruct viager;
 • contract de schimb de locuinte;
 • contract (conventie) de partaj voluntar;
 • contract de intretinere sau contract de renta viagera;
 • contract de inchiriere (locatiune):
 • din fondul locativ de stat - inclusiv fisa suprafetei locative si procesul-verbal de predare - primire;
 • accesoriul contractului de munca (cu regim de locuinta de serviciu etc.) - este necesara o adeverinta de la locul de munca;
 • proprietate a unei persoane fizice - inregistrat la Administratia Financiara;
 • proprietate a unei persoane juridice;
 • certificat de mostenitor;
 • hotararile judecatoresti definitive si irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil de tip locuinta;
 • extras de pe cartea funciara;
 • autorizatie de constructie sau contract de construire a unui imobil de tip locuinta insotit de procesul-verbal de predare-primire a locuintei sau de receptie preliminara;
 • certificat de la Administratia Financiara din care sa rezulte ca solicitantul este proprietarul unui imobil tip locuinta;
 • titlul de proprietate asupra unui imobil tip locuinta, inscris in registrul de transcriptiuni imobiliare.
 • B.  pentru persoanele care solicita domiciliul la o alta persoana fizica este necesara declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului ( descarca aici ), insotita de actul de proprietate al acestuia - conform pct. A. Declaratia se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu si se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate.
 • C.  pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. A sau B - declaratia pe propria raspundere a solicitantului ( descarca aici ).
 • in aceasta situatie serviciul nostru va solicita politistului de ordine publica nota de verificare prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata.
 • pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali.
 • nu se poate schimba domiciliul pe baza declaratiei pe propria raspundere decat cu acordul institutiilor care reglementeaza situatia juridica a acestui imobil.
 • D.  pentru persoanele care locuiesc in mediul rural - Adeverinta eliberata de primariile din mediul rural - din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza in registrul agricol cu casa de locuit.
 • NOTA:
 • Hotararile judecatoresti de divort pronuntate in strainatate (in original, copie si traducere legalizata) vor fi mai intai inregistrate in registrelede stare civila romane, iar cetatenii vor prezenta la ghiseu, certificatele de nastere si de casatorie (daca este cazul), cu mentiunea respective inscrisa pe acestea.
 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor.
 • In situatia in care titularul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul in care se afla solicitantul. In cuprinsul procurii este necesar sa se gaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.

 • Acte si documente necesare :
  Documente pentru eliberarea livretelor de familie
  • Certificat casatorie / nastere mama / tata, dupa caz, original si copie;
  • Acte identitate soti / parinte, dupa caz, original si copie;
  • Certificat(e) nastere copil/copii original si copie;
  • Sentinta desfacere casatorie, definitiva si irevocabila original si copie, daca este cazul;
  • Certificat deces sot / sotie si copie, daca este cazul;
  • Documente care sa ateste modificarea relatiilor de autoritate parentala, plasament familial sau incredintare, dupa caz original si copie;
    * Procura speciala si copie act identitate mandatar daca este cazul.
  Inregistrare casatorii
  Informatii generale

    Casatoria se incheie la Serviciului de Stare Civila Galati daca cel putin unul dintre soti are domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Galati.
    Conform O.U.G. nr. 80/2011, prin exceptie, casatoria se poate incheia la Serviciul de Stare Civila Galati chiar daca viitorii soti nu au domiciliul sau resedinta in raza municipiului Galati,cu aprobarea primarului municipiului Galati.
    Actele pentru incheierea casatoriei se depun cu 11 zile calendaristice inainte, termen in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie,cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
    Certificatul medical prenuptial (privind starea sanatatii) este valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa fie valabil atat la data depunerii actelor cat si la data casatoriei, sa contina parafa si semnatura medicului si mentiunea expresa SE POATE CASATORI.In declaratia de casatorie, viitorii soti vor mentiona regimul matrimonial ales.Ei pot opta intre:
  • Regimul comunitatii legale
  • Regimul separatiei de bunuri
  • Regimul comunitatii conventionale
    In situatia in care viitorii soti stabilesc un alt regim matrimonial decit cel al comunitatii legale acestia vor prezenta conventia matrimoniala autentificata de catre un notar public.Numele de familie al sotilor dupa casatorie poate fi:
  • numele dinaintea casatoriei
  • numele oricaruia dintre soti
  • numele lor reunite
  • unul dintre soti isi pastreaza numele dinaintea casatoriei, iar celalalt sot poate sa poarte numele lor reunite
    La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care isi schimba numele va fi invalidat urmand a fi preschimbat in termen de 15 zile.Celor care doresc sa calatoreasca in strainatate imediat dupa oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.
  • Taxa de oficiere a casatorie in zilele nelucratoare, cu acces la filmare si fotografiere: 97 lei
  • Taxa de oficiere a casatorie in afara sediului destinat acestui scop: 769 lei
  • Nu se percepe taxa pentru oficierea casatoriei in zilele lucratoare.
  • Nu asiguram servicii foto-video.
  CASATORIA INTRE CETATENI ROMANI
  Acte necesare
  • Actele de identitate valabile ale ambilor soti (original si copie). Unul dintre soti trebuie sa aiba domicilul sau resedinta in municipiul Galati;
  • Certificatele de nastere ale viitorilor soti (original si copie);
  • Certificatele medicale prenuptiale eliberate de medic, cu mentiunea expresa " se poate casatori "; certificatele prenuptiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii si trebuie sa fie valabile si la data oficierii
  • Dupa caz, acte din care sa rezulte desfacerea casatoriilor anterioare:
   • Certificatul de deces al sotului/sotiei si certificatul de casatorie(original si copie);
   • Sentinta/ sentintele de divort definitive si irevocabile(original si copie);
   • Certificatul de divort (in cazul divortului pe cale administrativa)-original si copie
  CASATORIA INTRE UN CETATEAN ROMAN SI UNUL STRAIN
    IN TOATE CAZURILE IN CARE INTENTIONATI SA INCHEIATI CASATORIA CU UN CETATEAN STRAIN VA INDRUMAM SA SOLICITATI INFORMATII LA BIROUL CASATORII
    Cetateanul roman va prezenta actele mentionate la "Casatoria intre cetateni romani".
    Cetateanul strain va prezenta:
  • Pasaport (original si copie) - in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei - sau act de identitate, original si copie (in cazul cetatenilor din statele membre ale U.E.);
   * Actul de identitate al cetateanului strain si viza acordata acestuia in vederea sederii pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie valabile atat la data depunerii dosarului de casatorie cat si la data oficierii casatoriei.
  • Certificat de nastere original si copie si dupa caz: apostilat cu Apostila Conventiei de la Haga sau supralegalizat in functie de statul emitent; Certificatul de nastere va fi tradus si legalizat la un birou notarial de pe teritoriul Romaniei
  • Dovada eliberata/autentificata de misiunile diplomatice/oficiile consulare acreditate in Romania din care sa rezulte ca cetateanul strain indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru incheierea casatoriei in Romania.
   • Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie civila ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent -maximum 3 luni de la emitere;
   • Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie civila ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere;
   • Traducerea in limba romana, legalizata la un notar din Romania a dovezii certificatului mentionat anterior
  • Un document care sa ateste domiciliul din strainatate al cetateanului sau declaratie pe propria raspundere data la un birou notarial din Romania privind domiciliul din tara de origine
  • Certificat medical prenuptial eliberat de un medic din Romania, care sa poarte mentiunea "SE POATE CASATORI"
  • Declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar public privind domiciliul complet din tara de provenienta, daca este cunoscator al limbii romane scris/citit, starea civila inaintea casatoriei, indeplinirea conditiilor de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea unei casatorii in Romania;
   - Dupa caz, dovada desfacerii casatoriilor anterioare prin sentinte de divort sau certificate de deces insotite de certificatele de casatorie, apostilate sau supralegalizate in functie de tara, traduse si legalizate de un birou notarial de pe teritoriul Romaniei
    In cazul cetatenilor straini care nu cunosc limba romana, la incheierea casatoriei este obligatorie prezenta unui interpret autorizat.
    Eliberarea la cerere a certificatului de casatorie
    Solicitarea eliberarii certificatelor se poate face:
  • la primaria care are in pastrare registrele in care au fost inregistrate actele
  • la primaria locului de domiciliu sau resedinta al solicitantului
  Acte necesare
  • Cerere tip
  • Act identitate valabil titular sau persoana imputernicita, original
    In cazul in care titularul nu se poate prezenta, obtinerea certificatului se poate face prin Procura speciala autentificata de catre un notar public in care se va mentiona expres "pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila".
    In cazul cetatenilor aflati in strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana imputernicita prin procura speciala notariala apostilata conform Conventiei de la Haga (in cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva), in care se va mentiona expres "pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila".
    Conditii:
  • Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:
   • buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie.
    Nota: Persoanele care au atat actul de identitate, cat si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:
   • In situatia in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atat cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
   • In cazul in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai intai, o carte provizorie, in vederea procurarii certificatelor de stare civila.
  • Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate: - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie.
  • Pentru cetatenii straini:
   • pasaportul turistic (cu viza romana – daca este cazul).
   • actul de identitate cu care a intrat in Romania (pentru cetatenii membri ai U.E.)
    Nota: Persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au acte de stare civila inregistrate la Galati, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
  • personal;
  • pe cale diplomatica (la Consulatul Romaniei din tara in care traiesc);
  • prin imputernicit, cu procura speciala.
  Documente necesare pentru transcrierea certificatelor sau extraselor de casatorie ale cetatenilor romani care au redobandit cetatenia si nu au avut niciodata domiciliul in Romania
    * Pentru cetatenii care au depus cererea de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau la Ambasada/Consulatul Romaniei din strainatate.
  • Dovada redobandirii cetateniei romane ( Certificat de cetatenie ) - original si copie;
  • Dovada depunerii cererii de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru cetatenie :
  • Declaratie pe propria raspundere a titularului actului sau a reprezentantului legal data in fata ofiterului de stare civila;
  • Declaratie notariala a acestora in cazul cererilor depuse prin mandatar cu procura speciala;
  • Certificat de casatorie - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
  • Certificatele de nastere ale sotilor - original si copie ; traducere legalizata daca este cazul;
  • Cartile de identitate si pasapoartele sotilor - original si copie;
  • Procura speciala autentificata la notar in cazul in care titularul actului de stare civila nu se poate prezenta;
  • Actul de identitate al mandatarului - original si copie.
  Inregistrarea in registrul de stare civila a decesului si eliberarea adeverintei de inhumare
  TERMEN DE INREGISTRARE

    Inregistrarea se face in termen de 3 zile de la data decesului. Acest termen cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.
    Daca s-a depasit acest termen sau cauza decesului se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, inregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului.

  ACTE NECESARE
  • certificatul medical constatator al decesului, intocmit pe formular-tip, care trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, inscrisa cu majuscule;
  • actul de identitate al decedatului - original si copie ;
  • certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz - original si copie;
  • livretul militar al decedatului – pentru barbatii pana in 55 de ani;
  • actul de identitate al declarantului original si copie.
    In cazurile in care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civila si/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declara, in scris, motivul neprezentarii acestora, precum si datele de stare civila ale decedatului.
  Inregistrarea in registrul de stare civila a nasterii
  ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NASCUT
  • certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul/stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
  • actele de identitate ale parintilor, original si copie;
  • certificatul de nastere al mamei original si copie daca mama nu este casatorita
  • certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si copie, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul;
  • declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta trebuie sa fie asistat de reprezentantul legal.
    In cazul in care unul dintre parinti este cetatean strain, mai sunt necesare urmatoarele documente:
  • pasaportul parintelui cetatean strain, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in copie si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare;
  • certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate
  • Declaratie:
   - cu privire la nationalitatea si domiciliul cetateanului strain, nationalitatea si domiciliul copilului;
   - de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei si de incuviintare a purtarii numelui tatalui/mamei, daca este cazul;
  Numele de familie si prenumele copilului
    Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor.
    In cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) si prenumele copilului.
    Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator.
  Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere (Duplicat)
    Solicitarea eliberarii certificatelor de stare civila se poate face:
  • la primaria care are in pastrare registrele in care au fost inregistrate actele;
  • la primaria locului de domiciliu sau resedinta al solicitantului.
  ACTE NECESARE
  • Cerere tip
  • Act identitate titular sau persoana imputernicita*, original
    *: Procura speciala autentificata de catre un notar public in care se va mentiona expres "pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila".
    In cazul cetatenilor aflati in strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana imputernicita prin procura speciala notariala apostilata conform Conventiei de la Haga (in cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva), in care se va mentiona expres "pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila".
  Conditii:
    Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:
    1. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:
    - buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie.
    Nota: Persoanele care au atat actul de identitate, cat si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:
    - In situatia in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atat cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
    - In cazul in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai intai, o carte provizorie, in vederea procurarii certificatelor de stare civila.
    2. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate:
    - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie.
    3. Pentru cetatenii straini:
    - pasaportul turistic (cu viza romana - daca este cazul).
    - actul de identitate cu care a intrat in Romania (pentru cetatenii membri ai U.E.)
    Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au acte de stare civila inregistrate la Galati, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
  • personal;
  • pe cale diplomatica (la Consulatul Romaniei din tara in care traiesc);
  • prin imputernicit, cu procura speciala.
    Certificatul de stare civila se poate elibera si altei persoane imputernicite (de titular) - prin procura speciala*.
  Documente necesare pentru transcrierea certificatelor sau extraselor de nastere ale cetatenilor romani care au redobandit cetatenia si nu au avut niciodata domiciliul in Romania
  *Pentru cetatenii care au depus cererea de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetatenie sau la Ambasada/Consulatul Romaniei din strainatate.
    A. In cazul persoanelor cu varsta peste 18 ani care au redobandit cetatenia romana dosarul de transcriere va cuprinde urmatoarele documente:
  • Dovada redobandirii cetateniei romane ( Certificat de cetatenie ) - original si copie;
  • Dovada depunerii cererii de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru cetatenie;
  • Certificat de nastere - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
  • Cartea de identitate si pasaportul solicitantului - original si copie;
  • Certificatul de casatorie ( daca este cazul ) - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
  • Procura speciala autentificata la notar in cazul in care titularul actului de stare civila nu se poate prezenta;
  • Actul de identitate al mandatarului - original si copie;
    B. In cazul copiilor care nu au implinit varsta de 14 ani si sunt trecuti in certificatul de cetatenie al parintilor dosarul de transcriere va cuprinde urmatoarele documente:
  • Dovada redobandirii cetateniei romane ( Certificat de cetatenie in care sa fie specificat si numele minorului si data nasterii acestuia ) - original si copie;
  • Dovada depunerii cererii de obtinere a cetateniei romane la Birourile teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru cetatenie;
  • Certificat de nastere minor - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
  • Cartile de identitate si pasapoartele parintilori - original si copie;
  • Certificatul de casatorie al parintilor ( daca este cazul ) - original si copie; traducere legalizata daca este cazul
  • Procura speciala autentificata la notar in cazul in care nici unul dintre parinti nu se poate prezenta. Procura va fi data de catre parintele care are cetatenie romana.
  • Actul de identitate al mandatarului - original si copie.
    Minorii care au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani depun cererea de transcriere in nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetatean roman) sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala.
  Eliberarea primului act de identitate la implinirea varstei de 14 ani
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de minor si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • se va contrasemna in fata lucratorului de la ghiseu si de catre parintele la care minorul are domiciliul, sau de reprezentantul legal al minorului;
 • certificatul de nastere al minorului (copie si original);
 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal (original);
 • certificatul de casatorie al parintilor (copie si original) sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de incredintare a minorului (copie si original) daca parintii sunt divortati sau daca minorul este incredintat unei alte persoane;
 • documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu - un act privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura. Daca parintii minorului nu sunt titularii spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original)- conform ghidului de procedura - si va completa o declaratie de primire in spatiu care se va semna in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • documentele care fac dovada gradului de rudenie cu minorul, atunci cand este cazul (certificate de stare civila, hotarari de divort ramase definitive si irevocabile);
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • IMPORTANT!
 • domiciliul minorului este la parintii sai sau la acela dintre parinti la care el locuieste statornic ori, dupa caz, la reprezentantul sau legal sau persoana fizica ori juridica la care este încredintat in plasament.
 • Daca minorul, desi este incredintat prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, este necesara o declaratie de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. (declaratia se poate da in fata lucratorului de la ghiseu sau trebuie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a Romaniei din statul in care acesta se afla).
 • este obligatorie prezenta parintelui la care minorul are domiciliul sau a celui care il reprezinta pe minor.
 • DEPUNEREA CERERII SI A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE REALIZA IN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
  Eliberarea cartii de identitate in cazul pierderii, furtului, deteriorarii, distrugerii sau anularii acesteia
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de catre solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • actul de identitate deteriorat sau anulat;
 • un document emis de institutii sau autoritati publice, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii, respectiv: carte de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei institutii de invatamant (copie si original);
 • in cazul furtului - se va depune si dovada de la Politie din care rezulta ca furtul a fost inregistrat (copie si original);
 • certificatul de nastere (copie si original);
 • certificatul de casatorie in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (copie si original);
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (copie si original);
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supavietuitor (copie si original);
 • certificatele de nastere ale minorilor sub 14 ani aflati in ingrijirea solicitantului si care locuiesc impreuna cu acesta (copii si originale);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu:
 • daca solicitantul este titularul spatiului de locuit - actul privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • \
 • Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit - gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - si se consemneaza pe cererea de la pct. 1 si se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie - pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator. Daca titularul nu a intrat in posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cererea de la pct. 1;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • Furtul actului de identitate se reclama in prealabil la Politia Judiciara – solicitati informatii de la ofiterul de serviciu
  Aplicarea vizei de resedinta
 • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei ( descarca aici );
 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de nastere, casatorie, hotarare divort - originale si copii;
 • documentul cu care se face dovada adresei de resedinta (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • IMPORTANT!
 • daca solicitati viza intr-o locuinta apartinand unei alte persoane fizice:
 • gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - si isi va exprima consimtamantul prin completarea rubricii corespunzatoare de pe cererea de la pct. 1, in prezenta lucratorului de la ghiseu;
 • daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor va da o declaratie de primire in spatiu ( descarca aici ) la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie - pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitati viza intr-un camin studentesc:
 • formularul de la pct. 1 trebuie completat la rubrica destinata gazduitorului cu datele administratorului caminului, care semneaza si aplica stampila;
 • se prezinta carnetul de student vizat pe anul in curs sau o adeverinta de student.
 • daca solicitati viza intr-un camin apartinand unei unitati economice:
 • formularul de la pct. 1 trebuie completat la rubrica destinata gazduitorului cu datele administratorului caminului, care semneaza si aplica stampila;
 • se prezinta adeverinta de salariat, dupa caz.
 • Eliberarea cartii de identitate in urmatoarele cazuri:expirarea termenului de valabilitate, preschimbarea cartii de identitate la cerere, schimbarea adresei de domiciliu, modificarea datelor de stare civila, schimbarea fizionomiei, atribuirea unui nou CNP
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de catre solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • actul de identitate;
 • certificatul de nastere (copie si original);
 • certificatul de casatorie in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor (copie si original);
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (copie si original);
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supavietuitor (copie si original);
 • certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani aflati in ingrijirea solicitantului si care locuiesc impreuna cu acesta (copii si originale);
 • hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila (copie si original) sau actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila (copie si original) in cazul in care se modifica:
 • numele si/sau prenumele titularului;
 • prenumele parintilor;
 • data ori locul nasterii;
 • sexul;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu:
 • daca solicitantul este titularul spatiului de locuit - actul privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura;
 • daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit - gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - se consemneaza pe cererea de la pct. 1 si se semneaza in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator. Daca titularul nu a intrat in posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt pe cererea de la pct. 1;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • Cartea de identitate provizorie
 • 3 fotografii 3x4 cm, cu banda alba de 7mm la baza;
 • Documentele pe care le poate prezenta, din categoria celor cu care se poate face dovada numelui, starii civile, cetateniei, a domiciliului, in original;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (1 leu RON) achitata la Oficiul Posta sau casieria Primariei;

 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE VA ELIBERA IN URMATOARELE CAZURI:
 • cetateanul nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate;
 • solicitantul locuieste intr-un imobil aflat in litigiu;
 • cand nu functioneaza echipamentele pentru producerea cartilor de identitate.
 • Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ( descarca aici ):
 • se obtine de la ghiseu;
 • se completeaza de solicitant si se va semna in fata lucratorului de la ghiseu;
 • certificatul de nastere al solicitantului (copie si original);
 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal (original);
 • certificatul de casatorie al parintilor (copie si original) sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de incredintare a minorului (copie si original) daca parintii sunt divortati sau daca minorul este incredintat unei alte persoane;
 • documentul cu care parintele face dovada adresei de domiciliu - un act privind titlul locativ (copie si original), conform ghidului de procedura. Daca parintii minorului nu sunt titularii spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original)- conform ghidului de procedura - si va completa o declaratie de primire in spatiu care se va semna in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • documentele care fac dovada gradului de rudenie cu minorul, atunci cand este cazul (certificate de stare civila, hotarari de divort ramase definitive si irevocabile);
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON);
 • declaratia unuia dintre parinti sau a unei terte persoane din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de la punctul 1. apartine solicitantului (declaratia se da in fata lucratorului de la ghiseu care primeste cererea pentru eliberarea actului de identitate);
 • o fotografie cat mai recenta;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - un act privind titlul locativ (copie si original) conform ghidului de procedura. Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit, gazduitorul va prezenta actul de proprietate (copie si original) - conform ghidului de procedura - si va completa o declaratie de primire in spatiu care se va semna in fata lucratorului de la ghiseu. Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire in spatiu poate fi consemnata la notarul public, in prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural ( descarca aici ), sau la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate.
 • DEPUNEREA CERERII SI A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE NU SE POATE REALIZA IN BAZA UNEI PROCURI SPECIALE
  Divort pe cale administrativa
    Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau de pe raza ultimei locuinte comune.
    In cererea de divort sotii declara pe proprie raspundere ca:
  • sunt de acord cu desfacerea casatoriei;
  • nu au copii minori nascuti din casatorie sau adoptati;
  • niciunul dintre soti nu este pus sub interdictie;
  • nu au mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei;
  • adresa ultimei locuinte comune;
  • numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa-l poarte dupa desfacerea casatoriei.
  Actele necesare pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa
    Dosarul de divort va cuprinde:
  • certificatul de nastere, al sotului, respectiv sotiei - in original si copie;
  • certificat de casatorie - in original si copie;
  • actul de identitate (buletinul/cartea/cartea provizorie de identitate) - in original si copie;
  • taxa de divort administrativ - 500 lei
    Important:
  • actele de identitate trebuie sa se afle in termen de valabilitate, atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort.
  • in cazul cetatenilor straini certificatele de stare civila trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate conform conventiilor internationale si tratatelor incheiate intre Romania si statele a caror cetateni sunt (dupa caz simple/apostilate/supralegalizate)
  Termenele stabilite pentru desfacerea casatoriei pe cale administrativa:
    Ofiterul de stare civila delegat inregistreaza cererea de divort in ziua in care aceasta a fost primita si ACORDA SOTILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
    La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, in acest sens solicitand sotilor o "DECLARATIE PRIVIND MENTINEREA" cererii de desfacere a casatoriei.
    In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o "DECLARATIE DE RENUNTARE" privind cererea de desfacere a casatoriei.
    Daca sotii nu se prezinta impreuna, dupa termenul de 30 de zile, in vederea completarii declaratiei de mentinere a cererii de divort, dosarul cuprinzand actele de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat aprobat de primar.
  Conditii care invalideaza cererea pentru divortul administrativ
    Dosarul de divort se claseaza in urmatoarele cazuri:
  • daca, dupa scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaratiei de mentinere a cererii de divort) niciunul din soti nu se prezinta pentru a starui in cererea de divort;
  • daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort (prin completarea declaratiei de renuntare la divort);
  • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie
  • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
  • daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria incetand prin deces.
  Procedura respingerii cererii de divort pe cale administrativa
    In situatia in care se constata ca nu sunt intrunite conditiile legale, ofiterul de stare civila delegat intocmeste un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divort care se supune aprobarii primarului.
    In situatia in care se constata ca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie pe care sa il poarte dupa divort, ofiterul de stare civila delegat intocmeste un referat, prin care propune primarului o dispozitie de respingere a cererii de divort si indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata.
    Impotriva refuzului ofiterului de stare civila sau a notarului public nu exista cale de atac, dar sotii se pot adresa cu cererea de divort instantei de judecata, pentru a dispune desfacerea casatoriei prin acordul lor in baza unui alt temei prevazut de lege.
  Certificatul de divort
    Cand sunt intrunite toate conditiile, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza CERTIFICATUL DE DIVORT, pe care-l inmaneaza sotilor in termen de maxim 5 zile lucratoare.
    Certificatul de divort se intocmeste in 3 exemplare originale, din care 2 se inmaneaza partilor pe baza de semnatura, iar un exemplar ramane la dosarul de divort.
    Este interzis sa se inscrie pe certificatul de divort mentiuni cu privire la motivele sau culpa sotilor.
    La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla perioada de valabilitate.
     Certificatul de casatorie retinut la dosarul de divort, se transmite spre anulare primariei emitente la data eliberarii certificatului de divort.
    La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate. In cazul cartilor de identitate provizorii si buletinelor de identitate, anularea se face prin inscrierea mentiunii privind desfacerea casatoriei, numarul de inregistrare al certificatului de divort, mentiunea privind numele de familie al titularului, data pana la care va fi preschimbat actul de identitate. Termenul de preschimbare este de 15 zile.
  Acte necesare pentru eliberarea anexei 24
  • Certificat(e) de deces
  • certificate casatorie, certiticate nastere, buletine identitate pentru toti mostenitorii si /sau defunct(i)
  • acte de proprietate bunuri
  • testament, certificat de mostenitor, dupa caz
  • indicarea bunurilor mobile si imobile ramase de pe urma defunctului exitente in patrimoniul defunctului la momentul cererii de eliberare a anexei 24
  • indicarea mostenitorilor cu actele de identitate ale acestora
  • adeverinta de la registrul agricol pentru suprafetele de teren extravilan ( dupa caz )
    Nota:
    - Acte necesare trebuiesc aduse in original si copii.
    - Succesiunea se dezbate la ultimul domiciliu al defunctului.
  Transcrieri - informatii generale
    INFORMATII GENERALE
    Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in Romania numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane.
    Cetateanul roman este obigat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului ori extrasului de stare civila, sa solicite transcrierea acestor acte la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza.
    Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si avizul prealabil al serviciului judetean de evidenta a persoanei.
    Cererile privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti .
    Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor de stare civila eliberate de autoritatile straine.
  DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NASTERE
  • certificatul sau extrasul de nastere in original, cu Apostila sau supralegalizat, dupa caz;
  • traducerea in limba romana, autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada sau Oficiul Consular Roman
  • declaratia parintilor cu privire la domiciliul copilului - va fi data in fata ofiterului de stare civila sau la Ambasada sau Oficiul Consular Roman
  • actele de identitate ale parintilor, in original si copie
  • certificatul de casatorie,in original si copie
  • declaratie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal ca nu mai exista un alt act transcris/inscris.
    In cazul in care titularul nu se poate prezenta, imputernicitul trebuie sa prezinte:
  • procura speciala:
   • autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada, Oficiul Consular Roman
   • sau autentificata de un notar public din strainatate - Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata in Romania sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale Romaniei
  • copie act identitate mandatar
  Documentele necesare pentru transcrierea certificatului de casatorie
  • certificatul sau extrasul de casatorie in original, cu Apostila sau supralegalizat, dupa caz
  • traducerea in limba romana, autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada sau Oficiul Consular Roman
  • actele de identitate pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara sau pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, in original si copie
  • declaratie autentificata,data de ambii soti cu privire la numele dupa casatorie si regimul matrimonial ales - daca in certificat nu este precizat
  • dovezi privind desfacerea sau incetarea casatoriei-hotararea de divort,certificatul de divort sau,dupa caz, certificatul de deces sot/sotie si certificatul de casatorie,anterior, in original si copie
  • declaratie din partea titularului actului ca nu mai exista un alt act transcris/inscris.
  • dovada ultimului domiciliu din tara
    In cazul in care titularul nu se poate prezenta, imputernicitul trebuie sa prezinte:
  • procura speciala:
   • autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada, Oficiul Consular Roman
   • sau autentificata de un notar public din strainatate - Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata in Romania sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale Romaniei
  • copie act identitate mandatar
  Documentele necesare pentru transcrierea certificatului de deces
  • certificatul sau extrasul de deces in original, cu Apostila sau supralegalizat, dupa caz
  • traducerea in limba romana, autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada sau Oficiul Consular Roman
  • certificatul de nastere,casatorie si actul de identitate ale persoanei decedate,original si copie
  • actul de identitate al solicitantului, original si copie
  • declaratie din partea solicitantului ca nu mai exista un alt act transcris/inscris.