ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Institutia Arhitect Sef
Ghid privind procedura de autorizare siconstituirea
documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizarii de construire


   Prezentul ghid are ca obiectiv punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de autorizare, formularele autorizarii si continutul documentatiei necesare autorizarii.
   Transparenta procesului de autorizare - atat la certificatul de urbanism, cat si la autorizatia de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora (accesul facandu-se la site-ul HTTP://WWW.PRIMARIA.GALATI.RO in cadrul sectiunii de FORMULARE ON-LINE).
   In sensul prezentului ghid, definim:
 • Certificatul de urbanism: actul de informare prin care, in conformitate cu prevederile planurilor de urbanism, se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor(conform art. 6-Legea 50/1991 republicata).
 • Autorizatia de construire/desfiintare: actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor de investitii, respectiv pentru dezafectarea constructiilor si amenajarilor. Autorizatia de construire/desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare (titlu de proprietate, mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune)( art.1, art. 2, Anexa II - Legea 50/1991 republicata).
 • AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE( ART. 3 - Legea 50/1991 republicata) SE ELIBEREAZA PENTRU:
 • lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;
 • lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
 • lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
 • imprejmuiri (garduri) si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si a alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
 • lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
 • lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare pentru organizarea de santier, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
 • organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
 • lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
 • cimitire - noi si extinderi.
 • SE POT EXECUTA FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE(ART. 11(1)- Legea 50/1991 republicata) urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:
 • reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 • reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
 • reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 • zugraveli si vopsitorii interioare;
 • zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;
 • reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 • reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 • reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
 • lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 • lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 • lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 • lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
 •   Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef, din cadrul structurilor de specialitate; se emite numai pe baza fiselor tehnice si insumeaza avizele si acordurile favorabile pentru utilitatile urbane, precum si cele privind securitatea la incendiu, protectia civila, protectia mediului si sanatatea oamenilor. In baza acordului unic se poate emite autorizatia de construire/desfiintare(art. 20- Normele de aplicare a Legii 50/1991).
  procedura de avizare si aprobare a documentatiilor p.u.d / p.u.z.
  1. avizarea documentatiilor p.u.d. / p.u.z. de catre comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism
    In vederea obtinerii avizului C.T.A.T.U. se va depune 1 (un) exemplar complet al documentatiei P.U.D./P.U.Z. + 2 (doua) exemplare suplimentare ale:
 • memoriului justificativ
 • plansei de reglementari
 • ilustrarii de arhitectura propuse
 •   Documentatia P.U.D./P.U.Z. depusa va cuprinde obligatoriu si copii xerox ale avizelor / acordurilor privind utilitatile urbane si infrastructura, solicitate prin certificatul de urbanism.
    Proiectantii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. depuse vor fi anuntati telefonic si prin e-mail de data si locul desfasurarii sedintei C.T.A.T.U. la care este programata avizarea documentatiilor intocmite de acestia.
    Proiectantii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. depuse sunt invitati sa prezinte si sa sustina documentatiile respective in cadrul sedintei C.T.A.T.U., conform ordinii de zi a sedintei.
    Sedintele C.T.A.T.U. sunt anuntate cu cel putin 3 zile inaintea sedintei, prin afisarea ordinii de zi a sedintei la sediul Primariei Galati si pe web-site Primariei Galati http://www.primaria.galati.ro. Sedintele C.T.A.T.U. sunt publice.
    In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data sedintei C.T.A.T.U.M se va emite avizul C.T.A.T.U. pentru fiecare documentatie P.U.D. / P.U.Z. prezentata in sedinta C.T.A.T.U.
  2. Aprobarea documentatiilor P.U.D. / P.U.Z. de catre Consiliul Local al Municipiului Galati
    In vederea avizarii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. de catre comisiile consiliului local si aprobarii documentatiilor P.U.D./P.U.Z. prin H.C.L. se vor depune 4 exemplare (3 exemplare pe suport hartie + 1 exemplar pe suport cd) complete, conforme cu cerintele din avizul C.T.A.T.U documentatiile vor cuprinde obligatoriu si copii xerox ale tuturor acordurilor / avizelor si altor studii de specialitate decat P.U.D./P.U.Z., solicitate prin certificatul de urbanism si mentionate in avizul C.T.A.T.U.
    Documentatiile P.U.D./P.U.Z. complete se vor inainta spre avizare comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectia mediului inconjurator din cadrul consiliului local al municipiului galati. in cazul avizarii favorabile, documentatiile vor fi inaintate celorlalte comisii de specialitate din cadrul consiliului local. Dupa obtinerea avizelor favorabile ale comisiilor consiliului local, documentatiile P.U.D./P.U.Z. vor fi promovate spre aprobare in sedinta in plen a consiliului local.
    Dupa validarea hotararii de consiliu local de catre institutia prefectului, petentii vor fi invitati, telefonic si prin adrese scrise, sa ridice 1 exemplar din documentatia depusa, vizat spre neschimbare, insotit de hotararea de consiliu local si copia dispozitiei primarului de punere in aplicare a H.C.L.
  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Galati, cam. 9, telefon: 0236/307718, persoana de contact: Dragos Traistaru, consilier urbanism
  Acte si documente necesare :
  Autorizatie de constructie
    Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire (art. 16 - Normele de aplicare a Legii 50/1991) va cuprinde urmatoarele documente:
 • cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului ( anexa va fi completata, semnata si stampilata de proiectant);
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie al lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
 • certificatul de urbanism (in copie);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C(intocmit in baza prevederilor anexei I la Legea 50/1991, este extras din proiectul tehnic), inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare) intocmit dupa cum urmeaza:
 • se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor;
 • se verifica, in conditiile legii de verificatori de proiecte atestati;
 • in situatia in care se solicita si autorizarea organizarii de santier, se prezinta si piesele - scrise si desenate - specifice proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc);
 • avizele si acordurile legale necesare, nominalizate in certificatul de urbanism(in copie);
 • studii cerute prin certificatul de urbanism;
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie).
 •    Investitorul impreuna cu executantul au obligatia de a executa lucrarile autorizate numai in baza proiectului tehnic (a carui existenta pe santier este obligatorie de la inceperea lucrarilor de executie) si de a face dovada ca intre acesta si proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - exista concordanta tehnica.
  Autorizatie de desfiintare
    Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de desfiintare (art. 16- Normele de aplicare a Legii 50/1991) va cuprinde urmatoarele documente:
 • cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare - inclusiv anexa, completata cu elemente de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie al lucrarilor de desfiintare (in copie legalizata);
 • certificatul de urbanism (in copie);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la lege, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 • avizele si acordurile obtinute de solicitant stabilite prin cerificatul de urbanism (in copie);
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitarea a imobilului (in copie);
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie).
 •   In situatia in care se constata ca documentatia depusa este incompleta(art. 41(2)- Normele de aplicare a Legii 50/1991), aceasta se returneaza solicitantului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor, precum si a elementelor necesare completarii acesteia. In aceasta situatie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizatiei va curge de la data depunerii documentatiei completate prin grija solicitantului.
  Certificat de urbanism
     Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent(art. 15- Normele de aplicare a Legii 50/1991)o documentatie, cuprinzand:
 • cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism obtinuta contra cost, de la sediul institutiei "Centrul de Informare a Cetateanului", completata in conformitate cu precizarea elementelor de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara - la scarile 1: 500, 1: 2.000 sau 1: 10.000( dupa caz);
 • titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie);
 • extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, documentatie cadastrala;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie).
 •   Conform precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea cerificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile din cerere.
    Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
    Documentatia incompleta sau cu elemente de identificare insuficiente se returneaza solicitantului in vederea refacerii ori completarii, dupa caz, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare pentru completarea documentatiei ( art. 30(2)- Normele de aplicare a Legii 50/1991).
  Compartiment nomenclatura urbana (Acte necesare)

  Acte necesare pentru atribuire numar postal (imobile intabulate)

  • Cerere
  • Act de identitate (copie)
  • Act de proprietate (copie)
  • Plan de incadrare in zona
  • Plan de situatie pe suport topo cu inventarul de coordonate, vizat O.C.P.I. cu inventar de coordonate
  • Extras de carte funciara pentru informare actualizat
  • Dovada achitarii taxei - 9 lei

  Acte necesare pentru rezervare numar postal (imobile neintabulate)

  • Cerere
  • Act de identitate (copie)
  • Act de proprietate (copie)
  • Plan de incadrare in zona
  • Plan de situatie pe suport topo cu inventarul de coordonate
  • Certificat de urbanism + Autorizatia de constructie
  • Act de proprietate/Contract de inchiriere/Dare in folosinta/Contract de concesiune - dupa caz (copie)

  Acte necesare pentru obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

  • Cerere
  • Act de identitate (copie)
  • Act de proprietate (copie)
  • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari (cu denumirea blocului si adresa conform evidentelor asociatiei)
  • Dovada achitarii taxei - 9 lei
  • Pentru eliberarea actului in regim de urgenta (maxim 5 zile lucratoare) taxa de urgenta este de 17 lei pentru persoane fizice si 57 lei pentru persoanele juridice
  Compartimentul receptie lucrari constructii

  Acte necesare pentru receptia la terminarea lucrarilor de constructii

  • Dovada achitarii cotelor legale la Inspectoratul de Stat in Constructii (conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, art. 14, alin. 1 lit. f)
  • Cerere tip catre Domnul Primar care se va solicita de la Registratura institutiei
  • Copie dupa actul de identitate pentru titularul autorizatiei de construire
  • Copie dupa autorizatia de construire, documentatie care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire - planse compartimentari, fatade, plan situatie
  • Plan de amplasamant si delimitare a bunui imobil la terminarea lucrarilor (releveu apartament)
  • Referatul cu punctul de vedere al proiectantului la terminarea lucrarilor
  • Formular de proces - verbal de receptie
  • Certificat de performanta energetica a cladirii
  • Comunicare incepere lucrari
    La data receptiei la terminarea lucrarilor, titularul autorizatiei de construire va pune la dispozitia comisiei de receptie documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire, vizata spre neschimbare.