ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Biroul concesionari si vanzari terenuri
Ghid privind procedura de concesionare si vanzari terenuri pentru activitatile biroului concesionari si vanzari terenuri

  Prezentul ghid are ca scop punerea la dispozitia celor interesati a tuturor informatiilor privind procedura de concesionare si vanzare terenuri, documentelor necesare concesionarii/vanzarii terenurilor care intra in competenta biroului concesionari si vanzari terenuri. Biroul concesionari si vanzari terenuri din cadrul Primariei municipiului Galati se ocupa de urmatoarele activitati:
 • Concesionarea terenurilor in vederea realizarii de constructii la initiativa concesionarului sau a concedentului;
 • Vanzarea terenului sub aspectul cotei inivize catre persoanele juridice care detin spatii comerciale la parter de bloc;
 • Vinzarea terenurilor situate in incintele imobilelor unde cetatenii detin in proprietate apartamente cumparate in baza Legii nr. 112/1995 si terenurile aferente acestora;
 • Vanzarea terenurilor proprietate privata a municipiului Galati, care se vor vinde prin negociere directa , pentru urmatoarele situatii:
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate in vederea construirii unei locuinte, conform contractului de concesiune;
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate, pe care s-au edificat constructii care respecta criteriile de legalitate si oportunitate, conform contractului de concesiune;
 • terenurile limitrofe proprietatilor private, in vederea extinderii locuintelor (in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune) si a caror suprafata nu va fi mai mare decat cea aflata in proprietate;
 • terenuri de sub constructiile care au fost dobandite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica, provenind de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
 • terenurile transmise in folosinta catre actualii proprietari ai constructiilor, de catre fostii detinatori, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti.
 • Vanzarea terenurilor proprietatea privata a municipiului Galati, transmise in folosinta, pe durata nedeterminata si fara plata, organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti si asociatiilor mestesugaresti
 •   Transparenta procesului de concesionare si vanzare terenuri pentru activitatile enumerate mai sus se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin emiterea de hotarari de consiliu local care reglementeaza concesionarea/vanzarea terenurilor publicarea anunturilor privind organizarea licitatiilor publice , precum si prin asigurarea accesului la informatii a solicitantilor interesati privind emiterea acestora.
  CONCESIUNEA
    Sub aspectul concesionarii trebuie precizat faptul ca se pot concesiona doar acele bunuri care fac parte din domeniul privat al statului.Domeniul public al municipiului este alcatuit din bunurile prevazute expres de lege, dar si din bunuri de uz-interes public, declarate prin hotarari ale Consiliului local-in masura in care nu sunt de interes public national sau judetean. Domeniul public al municipiului Galatiu este alcatuit din:
 • strazi,drumuri vicinale;
 • piete publice, targuri, oboare, parcuri publice si zonele de agrement;
 • lacurile si plajele care nu sunt de interes national sau judetean;
 • retelele de alimentare cu apa ,termoficare, canalizare, gaze,statiile de epurare, etc ,cu constructiile si terenurile aferente;
 • terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea autoritatile locale ,precum si institutiile publice de interes local;
 • locuintele sociale;
 • statuile si monumentale;
 • bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu sunt de interes national
 • terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniulc privat al statului sau persoanelor fizice sau juridice;
 • cimitirele etc;
 •   Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Fata de acestea ,statul - sau unitatile administrativ teritoriale - exercita posesia, folosinta si dispozitia, in limitele si in conditiile legii. Bunurile din domeniul public sunt:
 • inalienabile - nu pot fi instrainate decat in conditiile legii
 • insesizabile - nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale
 • imprescriptibile - nu pot fi dobandite de alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta
 •   Deci un bun care face parte din domeniul public nu poate fi instrainat sub nici o forma, el trebuind sa ramana, in mod permanent, spre uzul si folosinta colectivitatii publice.Domeniul privat al municipiului Galati este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lui, care nu fac parte din domeniul public, neafectate direct unui interes general si care sunt administrate in conformitate cu normele dreptului civil. Bunurile aflate in proprietatea privata a statului sunt supuse regimului juridic de drept comun.
     Pe cale de consecinta rezulta faptul ca un teren poate face obiectul unei concesiuni dupa ce mai intai este clarificat regimul juridic al acestuia, in sensul ca:
 • face parte din domeniul privat al municipiului Galati;
 • nu este revendicat conform Legii nr.10/2001;
 • nu se afla in litigiu pe rolul vreunei instante judecatoresti.
 • NOTA
 • Terenurile libere de constructie vor concesionate numai prin licitatie publica.
 • Prin exceptie, terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica ,in conditiile legii.
 • Terenul aferent constructiilor provizorii existente –garaje, module, tonete- nu se va concesiona, se va incheia contract de inchiriere
 • VANZAREA TERENURILOR
  VANZAREA TERENURILOR PERSOANELOR FIZICE CARE DETIN IN PROPRIETATE APARTAMENTE CUMPARATE IN BAZA LEGII NR. 112/1995 SI TERENURILE AFERENTE ACESTORA
     Preturile de vanzare propuse pentru aceste terenuri s-au stabilit pe zone din cadrul municipiului, avandu-se in vedere incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati, aprobata prin H.C.L. nr. 98/30.05.2002, estimarea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii, conform raportului de evaluare inregistrat sub nr. 97776/29.09.2005 si sunt avizate favorabil de catre Comisia Tehnico Economica a Primariei Municipiului Galati, astfel:
 • zona A     45 Euro/mp
 • zona B     30 Euro/mp
 • zona C     10 Euro/mp
 • zona D     7 Euro/mp
 • Aceste preturi nu contin TVA
    Plata se va face integral sau intr-un numar de rate lunare, stabilit prin H.C.L. Terenurile proprietate privata a municipiului Galati, situate in incintele imobilelor cumparate in baza Legii nr. 112/1995 vor fi vandute:
 • cu plata integrala a pretului, daca acesta se ridica la 150.000.000 ROL inclusiv T .V.A.;
 • cu plata integrala a pretului sau in rate, in functie de optiunea solicitantului, pentru valori mai mari de 150.000.000 ROL, inclusiv T.V.A.
 •   In cazul in care vanzarea se face cu plata in rate, propunem:
 • la semnarea contractului sa fie platit un avans de minim 25% din pretul de vanzare, inclusiv T.V.A.;
 • termenele de plata stabilite pentru suma ramasa, inclusiv T.V.A., sunt urmatoarele:
 • 12 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 150.000.001 si 250.000.000 ROL;
 • 24 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 250.000.001 si 350.000.000 ROL;
 • 36 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 350.000.001 si 450.000.000 ROL;
 • 48 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este cuprins intre 450.000.001 si 550.000.000 ROL;
 • 60 rate lunare, in cazul in care pretul de vanzare inclusiv T.V.A. este mai mare de 550.000.000.
 • suma ramasa de plata dupa achitarea avansului va fi supusa dobanzii lunare practicata de Banca Nationala a Romaniei;
 • in cazul neachitarii la termenele stabilite prin contract a ratelor lunare, cumparatorul datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in cotele practicate pentru colectarea creantelor bugetare;
 • in situatia neplatii la scadenta a doua rate succesive, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.
 • VANZAREA TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI GALATI, CARE SE VOR VINDE PRIN NEGOCIERE DIRECTA CONFORM HCL NR. 319/2005 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE VANZARE A TERENURILOR PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI GALATI, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.666 SI NR.667 DIN 22.12.2005
    Se vor vinde prin negociere directa terenurile proprietate privata a Municipiului Galati, conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a terenurilor proprietate privata a Municipiului Galati, modificata si completata prin HCL nr.666 si nr.667 din 22.12.2005 dupa cum urmeaza:
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate in vederea construirii unei locuinte, conform contractului de concesiune;
 • aceleasi suprafete care au fost concesionate, pe care s-au edificat constructii care respecta criteriile de legalitate si oportunitate, conform contractului de concesiune;
 • terenuri de sub constructiile care au fost dobandite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica, provenind de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
 • terenurile transmise in folosinta catre actualii proprietari ai constructiilor, de catre fostii detinatori, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti;
 • terenurile limitrofe proprietatilor private, in vederea extinderii locuintelor (in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune) si a caror suprafata nu va fi mai mare decat cea aflata in proprietate
 •   Preturile de vanzare propuse pentru aceste terenuri s-au stabilit pe zone din cadrul municipiului, avandu-se in vedere incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati, aprobata prin H.C.L. nr. 98/30.05.2002, estimarea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii, conform raportului de evaluare inregistrat sub nr. 97776/29.09.2005, si sunt avizate favorabil de catre Comisia Tehnico Economica a Primariei Municipiului Galati, astfel:
 • zona A     68 Euro/mp
 • zona B     45 Euro/mp
 • zona C     15 Euro/mp
 • zona D     11 Euro/mp
 • Aceste preturi nu contin TVA
  VANZAREA TERENURILOR PROPRITATE PRIVATA A MUN. GALATI TRANSMISE IN FOLOSINTA, PE DURATA NEDETERMINATA SI FARA PLATA, ORGANIZATIILOR COOPERATIEI DE CONSUM SI MESTESUGARESTI SI ASOCIATIILOR MESTESUGARESTI, IN BAZA HCL NR. 320/21.06.2005
    Preturile de vanzare propuse pentru aceste terenuri s-au stabilit pe zone din cadrul municipiului, avandu-se in vedere incadrarea terenurilor din intravilanul municipiului Galati, aprobata prin H.C.L. nr. 98/30.05.2002, estimarea valorii de piata a proprietatii in vederea vanzarii, conform raportului de evaluare inregistrat sub nr. 97776/29.09.2005 si sunt avizate favorabil de catre Comisia Tehnico Economica a Primariei Municipiului Galati, astfel:
 • zona A     45 Euro/mp
 • zona B     30 Euro/mp
 • zona C     10 Euro/mp
 • zona D     7 Euro/mp
 • Aceste preturi nu contin TVA
  Acte si documente necesare :
  Concesionari terenuri
  A. teren in constructie
 • Cerere
 • Plan topo vizat de Oficiu Judetean de Cadastru
 • Autorizatie de construire + documentatia vizata spre neschimbare
 • Documentatie de identificare (carte cadastrala)
 • Documentatie de evaluare a starii fizice a constructiei + stabilirea valorii de piata a constructiei.
 • Certificat de urbanism
 • Acordul unic
 • Documente din care sa reiasa titlul de proprietate (ctr. vanzare-cumparare, ctr. inchiriere,certificat de mostenitor ,etc.)
 • Documentatie de concesionare trebuie sa cuprinda:
 • Studiu de oportunitate
 • Memoriu justificativ bine intocmit
 • Plan incadrare in zona 1:1000
 • Plan de situatie 1:500
 • Plan detaliu 1:200
 • Plan parter 1:50 sau 1:100
 • Plan etaj 1:50 sau 1:100, daca este cazul
 • Fatade
 • Sectiune transversala caracteristica 1:50 sau 1:100
 • Ridicare topo vizat de Oficiul Judetean de Cadastru.
 • Incadrare in PUZ (daca nu exista PUZ se va intocmi)

 • B. terenuri libere
 • Cerere
 • Certificat de urbanism
 • Acord unic
 • Documentatia de concesionare trebuie sa cuprinda:
 • Studiu de oportunitate
 • Memoriu justificativ bine intocmit
 • Plan incadrare in zona 1:1000
 • Plan de situatie 1:500
 • Plan detaliu 1:200
 • Plan parter 1:50 sau 1:100
 • Plan etaj 1:50 sau 1:100, daca este cazul
 • Fatade
 • Sectiune transversala caracteristica 1:50 sau 1:100
 • Ridicare topo vizat de Oficiul Judetean de Cadastru
 • Incadrare in PUZ (daca nu exista PUZ se va intocmi proiect pentru PUD)
 • Preluare contract de concesiune
 • contract concesiune initial;
 • contract de vanzare - cumparare asupra constructiei ce a facut obiectul incheierii contractului de concesiune initial, autentificat la un notar public;
 • documentatie cadastrala pentru constructia ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare;
 • cerere de reziliere a contractului de concesiune a vanzatorului constructiei;
 • cerere de preluare a contractului de concesiune de catre cumparatorul constructiei;
 • dovada achitarii la zi a impozitului pe cladire si a redeventei pentru terenul concesionat;
 • Cumparari terenuri in cota indiviza
    Actele necesare pe care trebuie sa le depuna solicitantii in vederea cumpararii terenurilor sub aspectul cotei indivize sunt urmatoarele :
 • contract de vanzare - cumparare
 • certificat de inregistrare
 • documentatie tehnica cadastrala
 • contract de inchiriere aferent terenului cota indiviza
 • dovada platii la zi a impozitului pe cladire si a chiriei conform contractului de inchiriere.
 •   Pentru terenurile situate in incintele imobilelor unde cetatenii detin in proprietate apartamente cumparate in baza Legii nr. 112/1995 si terenurile aferente acestora, solicitantii vor depune, alaturi de cererea de cumparare potrivit HCL nr. 127/2005 a terenului cu destinatia de curte - gradina, modificata prin HCL nr.662/22.12.2005, pozitionata limitrof constructiei cu destinatia de locuinta, urmatoarele documente :
 • Contractul de vanzare cumparare a locuintei, emis in baza Legii nr. 112/1995;
 • Contractul de inchiriere a terenului cu destinatia curte-gradina, valabil la data depunerii cererii de cumparare ;
 • Doua exemplare din documentatia tehnica cadastrala intocmita pentru intregul imobil care sa cuprinda si dezmembrarea suprafetei ce se va vinde ;
 • Certificat de urbanism pentru terenul se vinde ;
 • Certificat de sarcini ;
 • Dovada achitarii impozitului pe anul in curs ;
 • Dovada achitarii la zi a chiriei datorata pentru terenul cu destinatia curte - gradina.
 •   Pentru terenurile proprietate privata a Municipiului Galati, care se vor vinde prin negociere directa conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a terenurilor proprietate privata a Municipiului Galati, modificata si completata prin HCL nr.666 si nr.667 din 22.12.2005;
 • pct. 1.2.1 - aceleasi suprafete care au fost concesionate in vederea construirii unei locuinte, conform contractului de concesiune, precum si
 • pct. 1.2.2 - aceleasi suprafete care au fost concesionate, pe care s-au edificat constructii care respecta criteriile de legalitate si oportunitate, conform contractului de concesiune solicitantii vor depune, alaturi de cererea de cumparare a terenului, urmatoarele documente :
 • Act de proprietate asupra constructiei edificata pe terenul solicitat spre cumparare;
 • Certificat de urbanism pentru terenul solicitat spre cumparare ;
 • Acordul unic, dupa caz ;
 • Contract de concesiune pentru terenul solicitat spre cumparare, valabil la data depunerii cererii ;
 • Doua exemplare din documentatia tehnica cadastrala pentru intregul amplasament (constructie proprietate si teren solicitat spre cumparare) ;
 • Certificat de inregistrare in Registrul Comertului;
 • Declaratie data pe proprie raspundere de catre reprezentantul legal al societatii solicitante din care sa reiasa ca societatea respectiva nu se afla in reorganizare juridica sau faliment ;
 • Dovada achitarii impozitului pe imobil proprietate, la zi;
 • Dovada achitarii la zi a redeventei datorata pentru terenul solicitat spre cumparare.
 • Pentru terenurile proprietate privata a municipiului Galati, care se vor vinde prin negociere directa conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Galati,
 • pct. 1.2.4. - terenuri de sub constructiile care au fost dobandite prin acte de instrainare incheiate in forma autentica, provenind de la societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti, precum si
 • pct. 1.2.5. - terenurile transmise in folosinta catre actualii proprietari ai constructiilor, de catre fostii detinatori, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si de la cooperatiile mestesugaresti,
 • solicitantii vor depune, alaturi de cererea de cumparare a terenului, urmatoarele documente :
 • Actul de proprietate asupra constructiei edificata pe terenul solicitat spre cumparare;
 • Doua exemplare din documentatia tehnica cadastrala pentru intregul amplasament (constructie proprietate si teren solicitat spre cumparare) ;
 • Contractul de inchiriere pentru terenul solicitat spre cumparare, valabil la data depunerii cererii ;
 • Certificatul de urbanism pentru terenul solicitat spre cumparare ;
 • Acordul unic, dupa caz ;
 • Certificat de inregistrare in Registrul Comertului;
 • Declaratie data pe proprie raspundere de catre reprezentantul legal al societatii solicitante din care sa reiasa ca societatea respectiv nu se afla in reorganizare juridica sau faliment ;
 • Dovada achitarii impozitului pe imobilul proprietate, la zi;
 • Dovada achitarii la zi a chiriei pentru terenul solicitat spre cumparare.
 • Pentru terenurile proprietate privata a municipiului Galati, care se vor vinde prin negociere directa conform HCL nr. 319/2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a terenurilor proprietate privata a municipiului Galati, pct. 1.2.3. - terenurile limitrofe proprietatilor private, in vederea extinderii locuintelor (in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune) si a caror suprafata nu va fi mai mare decat cea aflata in proprietate,solicitantii vor depune, alaturi de cererea de cumparare a terenului, urmatoarele documente :
 • Actul de proprietate asupra constructiei cu destinatia de locuinta;
 • Documentatie tehnica cadastrala pentru intregul amplasament (constructie si teren proprietate si teren solicitat spre cumparare) ;
 • Renuntarea exercitarii dreptului de preemtiune a vecinilor, exprimata in forma autentica ;
 • Motivarea expresa a cererii de extindere a locuintei;
 • Contractul de inchiriere asupra terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta, valabil la data depunerii cererii ;
 • Certificatul de urbanism pentru terenul solicitat spre cumparare ;
 • Acordul unic, dupa caz ;
 • Dovada achitarii impozitului pe constructia cu destinatia de locuinta si terenul proprietate, la zi;
 • Dovada achitarii la zi a chiriei pentru terenul solicitat spre cumparare.
 • Vanzarea terenurilor propritate privata a Mun. Galati
  Actele necesare in vederea vanzarii terenurilor proprietatea privata a municipiului Galati, transmise in folosinta, pe durata nedeterminata si fara plata, organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti si asociatiilor mestesugaresti, in baza HCL nr. 320/21 06 2005:
 • actul constitutiv al societatii cooperatiste;
 • certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului ;
 • dovada proprietatii asupra constructiilor (autorizatie de construire sau hotarare judecatoreasca, act de vanzare cumparare, dupa caz) ;
 • extras de carte funciara pentru constructiile aflate in proprietatea societatii ;
 • plan topografic intocmit pentru terenul ce se va vinde, avizat de O.C.P.I. Galati ;
 • documentele in baza carora au fost atribuite in folosinta respectivelor societati cooperatiste suprafetele de teren solicitate;
 • avizele de acord unic care sa ateste inexistenta unor retele de utilitate publica amplasate pe terenurile respective ;
 • daca, din analiza documentelor de acord unic, rezulta necesitatea prezervarii unor suprafete de teren pentru retele de infrastructura, aceste suprafete se vor retrage din totalul suprafetelor ce se vor vinde ;
 • dovada achitarii la zi a obligatiilor fiscale la bugetul local si bugetul de stat ;
 • daca stingerea obligatiilor fiscale depaseste termenul legal de raspuns la oferta de vanzare, suprafetele de teren – altele decat cele aferente activelor - se vor vinde prin licitatie publica, iar suprafele terenurilor aferente activelor se vor inchiria ( la tarife stabilite prin Hotarare a Consiliului Local ), incepand cu data expirarii teremenului legal de raspuns ( 45 zile );
 • dovada capitalului social (ultimul bilant contabil).
 • Declaratie data pe propria raspundere, in forma autentica, de catre reprezentantul legal, din care sa reiasa ca societatea cooperativa, organizata in una din formele prevazute in Legea nr. 1/2005 referitoare la organizarea si functionarea cooperatiei: nu este in lichidare, nu a inchiriat terenul la terti, renunta la dreptul de folosinta asupra terenurilor de sub constructiile instrainate la terti.