ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Str. Domneasca nr. 54 Galati
Tel/fax: +40 236 307799
E-mail: main@primariagalati.ro
Internet: www.primariagalati.ro
Articol:   Regulament privind vanzarea locuintelor construite prin programele A.N.L., pentru tineri, destinate inchirierii

  Regulament
privind vanzarea locuintelor construite prin programele A.N.L., pentru tineri, destinate inchirierii
.

  CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

ART. 1
  Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor si a procedurii privind vanzarea locuintelor construite prin A.N.L., aflate in proprietatea Statului Roman si in administrarea Consiliului local al municipiului Galati.
  Art. 2
  Prezentului regulament ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale in domeniu:
 • Legea nr. 152/1998 - privind infiintarea Agentiei pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;
 • Ordinul nr. 3471/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
 • Legea nr. 85/1992 - privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
  Art. 3
  In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
 • Locuinte construite prin A.N.L. - locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii nr. 152/1998, care fac obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale in care acestea sunt amplasate;
 • Solicitant - persoana fizica, titular al contractului de inchiriere si/sau persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii;
 • Amortizare (A) - valoarea calculata in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 si prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe si corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul nr. 3471/2008, de la data punerii in functiune a locuintei ANL, pana la momentul vanzarii acesteia, iar perioada de amortizare este calculata conform anexei 16 din H.G. nr. 962/2001;
 • Data punerii in functiune a locuintelor ANL -este data incheierii Protocolului de Predare - Primire intre Consiliul local al municipiului Galati si Agentia Nationala pentru Locuinte;
 • Comision (C) - venit la bugetul local al municipiului Galati, reprezentand 1% din valoarea de vanzare a locuintei, suma ce se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei in pretul de vanzare al acesteia;
 • Valoarea de inlocuire (Vi) - valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre ANL cu antrepenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea se stabileste anual prin Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului;
 • Valoarea de vanzare a locuintei (Vv) - valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiva, inclusiv cotele indivize (casa scarii, spatiu tehnic-centralele termice), diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia;
Pentru mai multe detalii consultati pdf-ul atasat.