Economie  | Harta site | Contact
Orasul Galati
Conducere
Administratie Publica
Transcrieri acte
Platforma Taxe si Impozite
Programare buletine online
Relatii cu publicul
Taxe si impozite
Legea 544
Harti
Proiecte Europene
Raport primar
Ultimele articole
Utilizatori on-line
Numar persoane on-line : 3
Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare
CAP. I - Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de salubrizare din municipiul Galati.
(2) Serviciul public reprezinta ansamblul activitatilor si actiunilor de utilitate si de interes local, desfasurate sub autoritatea administratiei publice locale, avand drept scop furnizarea de servicii de utilitate publica, prin care se asigura:
 1. a) alimentarea cu apa;
 2. b) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;
 3. c) salubrizarea localitatilor;
 4. d) alimentarea cu energie termica produsa centralizat;
 5. e) alimentarea cu gaze naturale;
 6. f) alimentarea cu energie electrica;
 7. g) transportul public local;
 8. h) administrarea fondului locativ public;
 9. i) administrarea domeniului public.

[Citeste]
Regulament privind publicitatea stradala in Municipiul Galati
  Activitatea de reclama si publicitate respecta prevederile Legii nr. 48/1992 privind audiovizualul si Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.
  Procedura de amplasare a fiecarui panou publicitar, firma sau reclama este reglementata prin Legea nr. 50/1991 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 (Art. 3, litera h: "Autorizatia de construire se elibereaza pentru: h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame..."). Conform acestora, pentru amplasarea sistemelor publicitare, este necesara obtinerea unei autorizatii de construire.
  Prezentul regulament modifica "Regulamentul pentru construirea, amplasarea si exploatarea suporturilor pentru firme si reclame", aprobat prin HCL nr. 73/2000.
  Acest regulament privind publicitatea stradala in municipiul Galati reprezinta un sistem unitar de norme care va sta la baza autorizarii oricaror forme de publicitate stradala. In acelasi timp, prin el sunt stabilite, cu titlul de exceptie, conditiile de amplasare in temeiul unui acord intre orice persoana fizica sau juridica si Consiliul Local al municipiului Galati.
[Citeste]
Regulament de organizare si functionare a serviciului de iluminat public
CAP. I - Dispozitii generale
ART. 1
Prezentul regulament al Serviciului de iluminat public este elaborat in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:
 1. Legea nr. 326/ 2001 a serviciilor de gospodarie comunala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordonanta Guvernului nr. 42/2003, privind organizarea si functionarea serviciului de iluminat public, aprobata si modificata prin Legea nr. 475/2003;
 3. Hotararea Guvernului nr.373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C. cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Hotararii de Guvern nr. 1561/23.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciilor de iluminat public;
 5. Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice (intră în vigoare la data de 21.03.2007);
 6. Legea nr. 230/07.06.2006 a serviciului de iluminat public publice (intră în vigoare la data de 21.03.2007).

[Citeste]
Strategia locala privind accelerarea serviciilor de utilitati publice in municipiul Galati
  In conformitate cu H. G. nr. 246/16.02.2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, autoritatile administratiei publice locale adopta strategii locale proprii privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, avand la baza angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere a acquisului comunitar si prevederile strategiei nationale.
Prin hotarare a Consiliului Local Galati se va infiinta la nivelul municipiului Galati o structura specializata denumita Unitatea municipala pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice. In prezent aceasta activitate, fiind in faza incipienta, este realizata de domnul Dascalu Mihai (tel. 307725) din cadrul Serviciului de Coordonare si Urmarire Servicii Publice Locale careia i-au fost stabilite atributii in acest sens prin Dispozitie a Primarului municipiului Galati, ing. Dumitru Nicolae.
[Citeste]
Atestare persoane pentru postul de "Administrator imobile"
REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SA OBTINA CALITATEA DE "ADMINISTRATOR IMOBILE"
CAP. I - Prevederi legale
ART. 1
  Administratorul de imobile este persoana fizica, atestata in conditiile Legii nr. 230 / 2007 si a H.G. nr. 1588/ 2007 ce desfasoara activitatea de administrare a condominiului care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie. Art. 2.
  Atestarea persoanelor fizice care intentioneaza sa ocupe functia de "administrator imobil" se face, de catre comisia de atestare a Consiliului Local, conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 58 din Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007. Art. 3.
  Prevederi legale :
 1. LEGEA Nr. – 230 / 06.07.2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in M.O. – 490 / 23.07.2007
[Citeste]
Regulament privind modul de inchiriere a terenurilor proprietate a Consiliului Local
REGULAMENT PRIVIND MODUL DE INCHIRIERE A TERENURILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI GALATI
CAP. I - Modul de Inchiriere a terenurilor proprietatea municipiului
I.1 Prin licitatie publica :
 • Inchirierea terenurilor libere de sarcini vor fi aprobate prin Hotarare a Consiliului Local.
 • Caietul de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica a terenului, va face parte integranta din Hotararea Consiliului Local prin care se aproba inchirierea respectivului teren liber de constructii. Pretul de pornire a inchirierii va fi aprobat prin Hotarare a Consiliului Local in baza unui raport de evaluare a terenului.
 • Documentatia necesara inchirierii prin licitatie publica a unui teren liber de constructii, proprietate privata a municipiului, trebuie sa cuprinda :
 • Natura juridica a terenului care va cuprinde:
 • a)­ actul de proprietate asupra terenului – ordin al Prefectului, Decret, Lege,etc.
 • b)­ adresa Serviciului Revendicari in sensul ca terenul in cauza nu este revendicat sau pus la dispozitie conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv de stat in perioda 1945-1989.
 • c)­ adresa Serviciului contencios juridic in sensul ca terenul in cauza nu se afla in litigiu pe rolul vreunei instante judecatoresti.
[Citeste]
Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010
HOTARAREA privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010
ART. 1
Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:
 • nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2010, constituind anexa nr.1 la prezenta hotarare.
 • impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii persoane juridice:
  - cota prevazuta la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 1,5%;
  - cota prevazuta la art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 8%;
 • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
  - cota prevazuta la art. 270 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3 %;
   Declaratiile fiscale pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se depun in termen de 30 de zile de la data amplasarii sau aparitiei oricarei modificari.
 • taxa hoteliera pentru sederea in municipul Galati:
  - cota prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 2,5 %. Taxa hoteliera se datoreaza pentru fiecare zi de cazare.

 • [Citeste]
  Regulament de inchiriere a terenurilor proprietate privata cu dest. "gradina" si "curte - gradina"
  CAP. I Categorii de terenuri proprietatea privata a Municipiului Galati care pot face obiectul contractelor de inchiriere
    Se pot inchiria terenuri proprietatea privata a municipiului Galati, dupa cum urmeaza :(a) Prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicata, terenurile agricole cu destinatia "gradina", situate in intravilanul si extravilanul municipiului Galati;
  (2) Prin atribuire directa, terenurile cu destinatia "curte - gradina" situate in incinta imobilelor unde cetatenii detin in proprietate apartamente cumparate in baza Legii nr. 112/1995 "pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului".
  CAP. II Terenuri care nu pot face obiectul prezentului regulament
    Prezentul regulament nu se aplică urmatoarelor categorii de terenuri:
 • I. Terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Galaţi;
 • II. Terenurile situate în interiorul cartierelor de blocuri din municipiul Galaţi.
 • [Citeste]
  Amenajarea si intretinerea parcarilor cu plata
  Amenajarea si intretinerea parcarilor cu plata
    Art. 261 Dispozitii generale
  ( 1 )  Parcarile cu plata aflate pe domeniul public sunt delimitate prin indicatoare "PARCARE CU PLATA", insotite de aditionalul inscriptionat cu tariful parcarii, orarul de functionare si sistemul de taxare.
  ( 2 )  Parcarile cu plata din Municipiul Galati pot fi utilizate contra cost prin:
 • - plata tichetului de parcare catre operatorul parcarilor cu plata;
 • - sistemul de autotaxare;
 • - abonamente sau contracte de rezervare.
 • ( 3 )  In parcarile cu plata vehiculele trebuiesc asezate unul langa altul, conducatorii lor avand obligatia sa respecte si celelalte reguli pentru stationare.
  ( 4 )  Orarul de functionare al parcarilor cu plata in municipiul Galati este de luni pâna sâmbata între orele 800 - 2000.
    In afara programului stabilit, parcarea este publica fara plata. In timpul programului parcarii cu plata, pentru evenimente deosebite organizate de catre Consiliul Local Galati, cu o prealabila notificare a parcarilor solicitate, parcarea este gratuita.
  [Citeste]
  Regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activitati nonprofit in anul 2013
  CAP. I - Dispozitii generale
  SCOP SI DEFINITII
  ART. 1
  (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local al municipiului Galati.
  (2)In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
  • activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;
  • autoritate finantatoare - Municipiul Galati;
  • beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
  • cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila, conform anexei 8 la regulament
  • contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre Municipiul Galati, in calitate de autoritate finantatoare si beneficiar;
  • finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Galati;
  • fonduri publice – sume alocate din bugetul local al Municipiului Galati;
  • solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.
  [Citeste]
  Regulament de acordare al burselor municipale
  CAP. I - Dispozitii generale
  ART. 1
  Primaria municipiului Galati doreste sa sprijine actul educational si sportul de pe raza municipiului Galati pentru a creste generatii cat mai sanatoase de cetateni, cu un grad sporit de implicare civica si cu o educatie solida care sa le permita o insertie cat mai facila pe piata muncii. In vederea indeplinirii acestui obiectiv, Primaria municipiului Galati si Consiliul local Galati alaturi de Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant si Consiliile elevilor doresc sa stimuleze profesorii si elevii galateni din scoli si licee prin derularea unui program de acordare de burse municipale, incepand cu anul scolar 2013, semestrul al doilea.
  ART. 2
  Bursele municipale care se acorda elevilor inmatriculati in clasele V-XII/XIII, la cursurile de zi ale anului scolar curent intr-o unitate de invatamant de stat de pe raza municipiului Galati, care indeplinesc criteriile prezentului regulament, indiferent de domiciliul de resedinta a acestora.
  ART. 3
  Fiecare unitate de invatamant liceal va beneficia de un numar de burse locale egal cu 10 procente ( % ) din numarul elevilor inscrisi in respectiva unitate, numarul minim acordat nefiind mai mic de 90 de burse municipale.
  [Citeste]
  Propunere proiect de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru municipiul Galati
    Propunerea de buget general de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 in Municipiul Galati este fundamentata in baza Legii bugetului anual de stat nr.5/2013 si Legii finantelor publice locale nr.273/2006 actualizata.
    Veniturile bugetului general al Municipiului Galati, formate conform Codului fiscal sunt: venituri proprii aprobate de Consiliul Local al Municipiului, cote defalcate din impozitul pe salarii, sume de la bugetul de stat (sume din TVA pentru asigurarea platii salariilor si hotaririlor judecatoresti pentru invatamintul preuniversitar de stat, etc), fonduri europene si inprumuturi interne.
    Cheltuielile bugetului general al Municipiului Galati sunt cheltuiuieli de functionare ce asigura plata salariilor, a costurilor de intretinere si functionare pentru cei 79 de ordonatori tertiari de credite si cheltuieli de dezvoltare.
    Sintetic, bugetul consolidat al municipiului Galati este in suma totala de 844.784,00 mii lei astfel: ...
  [Citeste]
  Modificari ale zonelor de impozitare in municipiul Galati
    Comisia pentru stabilirea zonelor de impozitare a terenurilor din municipiul Galati propune urmatoarele modificari ale delimitarii zonelor de impozitare aprobate prin HCL nr. 222/2011 privind zonarea municipiului Galati:
  • Modificari ale zonelor de impozitare, respectiv introducerea unor strazi si alei din nomenclatorul stradal aprobat prin HCL nr. 121/28.03.2013 in zonele de impozitare din municipiul Galati;
  • Propunere zonare teren arabil din intravilanul si extravilanul municipiului Galati - Registrul Cadastral al parcelelor F11 Galati Vest;
  • Propunere zonare teren arabil din intravilanul si extravilanul municipiului Galati - Registrul Cadastral al parcelelor F11 Galati Est.
  [Citeste]
  Plan de actiune pentru reducerea zgomotului in municipiul Galati
    PLANUL DE ACTIUNE pentru
  Reducerea Nivelului de Zgomot Ambiental in Municipiul Galati:
    
  Descrierea aglomerarii, drumurilor principale, cailor ferate principale si a altor surse de zgomot luate in considerare.

    Asezare geografica

    Judetul Galati face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (care include si judetele Vrancea, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea), EuroRegiunea Dunarea de Jos (impreuna cu districtele sudice ale Republicii Moldova si districtele vestice din Ucraina) si Zona Comerciala Libera Galati-Giurgiulesti-Reni.
    Resedinta administrativa - Galati - este al 5-lea oras al tarii ca marime (293 523 locuitori la 1 iulie 2007, o densitate de cca 13,2 loc/ha) si cel mai mare port situat pe Dunarea maritima. Orasul Galati este situat la 130 km de tarmul Marii Negre si la aproximativ 250 km de Bucuresti (capitala Romaniei), Iasi, Ploiesti, Buzau, Constanta, Chisinau (capitala Republicii Moldova) si Odessa (Ucraina) – fig. nr. 1.
  Pentru mai multe detalii consultati pdf-ul atasat.
  [Citeste]
  Regulament privind asocierea dintre Consiliul Local Galati si structurile sportive din Municipiul Galati
    REGULAMENT
  rivind asocierea dintre Consiliul Local Galati si structurile sportive din Municipiul Galati in vederea finantarii de la bugetul local a activitatilor desfasurate de acestea
    Asocierea in vederea finantarii de la bugetul local a unor activitati sportive se face in temeiul Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si tinand seama de Normele privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
     CAPITOLUL I

  Scop si definitii

  Prezentul regulament are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractelor de asociere in vederea finantarii de la bugetul local aferente urmatoarelor categorii de proiecte:
 • sustinerea structurilor sportive din Municipiul Galati;
 • ustinerea evenimentelor sportive organizate in Municipiul Galati;
 • sustinerea participarii sportivilor legitimati la cluburile din Municipiul Galati la competitii sportive interne si internationale.
 •   In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
 • autoritate finantatoare - Consiliul Local Galati;
 • beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de asociere in vederea finantarii de la bugetul local;
 • cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila;
 • contract de asociere in vederea finantarii de la bugetul local - contract incheiat, in conditiile legii, intre autoritatea publica, denumita in continuare autoritate finantatoare, si un beneficiar;
 • inantare de la bugetul local - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
 • fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Municipiului Galati;
 • solicitant - orice persoana juridica fara scop patrimonial care depune o cerere de asociere.
 •   CAPITOLUL II

  Obiectivele programului
  Pentru mai multe detalii consultati pdf-ul atasat.
  [Citeste]
  Modificare si completare a "Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului public"
  SERVICIUL PUBLIC DE ECARISAJ
  ART. 171
    Managementul populatiei canine consta in armonizarea actiunilor de supraveghere si delimitare a dezvoltarii populatiei de ciini si reducerea pina la anulare a riscurilor privind sanatatea publica si se realizeaza in urmatoarele etape:
  • estimarea populatiei canine si a ratei de inlocuire;
  • supravegherea habitatelor si controlul reproductiei prin sterilizare;
  • capturare transport, adapostire, deparazitare si vaccinare, eliberare sau retinere, pastrare in adapost;
  • programe de educatie si informare pentru cetateni.
  ART. 172
    In cuprinsul prezentului regulament, termenii si sintagmele de mai jos, au urmatoarele semnificatii:
  • ciinele fara stapan - orice ciine care, fie nu are adapost, fie se gaseste in afara proprietatii stapinului sau sau a detinatorului sau si care nu este sub controlul ori supravegherea directa a nici unui proprietar sau detinator;
  • sterilizare - suprimarea definitiva prin metode chirurgicale a capacitatii de procreare;
  • procesare - diferitele manopere suportate de ciinele ajuns in adapost, cuprinzind: deparazitare interna si externa, vaccinare antirabica, sterilizare, identificare prin crotaliere sau tatuaj.
  ART. 173
    (1)Reglementarile prezentului regulament, urmaresc controlul reproductiei, in vederea stabilizarii numarului de ciini fara stapin, pentru ca ulterior numarul acestora sa scada pe cale naturala pina la extinctie.
    (2)Se recomanda ca locuitorii municipiului Galati sa dea dovada de spirit civic si sa sprijine eforturile facute de municipalitate pentru un oras curat;
    (3)Se interzice cu desavirsire amplasarea de adaposturi neautorizate pentru animale, detinerea si cresterea ciinilor fara stapin pe domeniul public.
  [Citeste]
  Regulament pentru ridicarea, transportul, sau valorificarea vehiculelor
  Regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea si restituirea respectiv valorificarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului GALATI.
  ART. 1
    In sensul prezentului regulament, potrivit prevederilor Legii nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ - teritoriale si a H.G. nr.156/06.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, urmatoarele notiuni se definesc astfel:
  • vehicul fara stapan - vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al municipiului Galati, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut;
  • vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al municipiului Galati de cel putin un an, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului sau detinatorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului;
  • carcasa - autovehiculul caruia ii lipsesc cumulativ cel putin: motorul, rotile si canapelele interioare.
  ART. 2
    Toate sesizarile sau autosesizarile se centralizeaza la Serviciul Utilitati Publice din cadrul Primariei Municipiului Galati si se inainteaza catre Politia Locala Galati in vederea verificarii si identificarii in teren a vehiculelor in cauza si efectuarea cercetarilor pentru identificarea proprietarilor sau detin?torilor legali.
  • pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapan sau abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Galati, agentii constatatori din aparatul propriu al consiliului local imputerniciti de primar precum si agentii apartinand organelor de politie vor proceda astfel:
  • vor intocmi procese verbale de constatare conform (model Anexa 1 din HG. nr. 156/2003), inventar bunuri, foto, etc. (art.3 (1) din Legea nr.421/2002 si art. 5 din HG. nr. 156/2003;
  • vor afisa somatie pe caroseria vehiculului cu termen de ridicare 10 zile (art.3 (2) din Legea nr. 421/2002).
  [Citeste]
  Regulament de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
    Regulament de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
  CAP. I - Generalitati
  ART. 1
  Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind etapele si modalitatile ce trebuie indeplinite in procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local.
  ART. 2
  (1) Prevederile prezentului regulament de delegare a gestiunii se aplica in toate cazurile in care Consiliul Local Galati hotaraste administrarea si gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local in sistemul gestiunii delegate.
  (2) In vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, Consiliul Local Galati va aproba in termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si documentatia de delegare a gestiunii. In cazul in care partile convin ca studiul de oportunitate sa fie intocmit de o firma de consultanta independenta, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat.
  (3) Delegarea gestiunii poate fi facuta numai catre operatori sau prestatori atestati si autorizati in conditiile legii.
  CAP. II - Definitii
  ART. 3
  In sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:
  • contract de administrare a domeniului public si privat contract incheiat in forma scrisa intre autoritatea contractanta si contractant;
  • contractant - ofertantul caruia i se atribuie contractul de administrare a domeniului public si privat in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute in prezentul regulament;
  • asociatie contractanta - asociatia constituita prin conventie civila intre doua sau mai multe autoritati contractante, fara a se constitui o noua persoana juridica, in scopul atribuirii in comun a unui contract de administrare a domeniului public si privat;
  • fonduri publice - sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;

  [Citeste]
  Regulament privind executarea lucrarilor care presupun interventii la retelele subterane
    Regulament privind executarea lucrarilor care presupun interventii la retelele subterane aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati

  CAP. I - DISPOZITII GENERALE
  I.1. Obiectul si aplicabilitatea regulamentului
  ART. 1
  (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar si conditiile in care se executa lucrari la retelele subterane aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galati.
  (2) Lucrarile care fac obiectul prezentului regulament se executa la urmatoarele tipuri de retele subterane:
 • retelele aferente sistemului edilitar – urban (alimentare cu apa si canalizare, termoficare, semaforizare, hidranti de incendiu, hidranti de gradina);
 • retele de distributie care apartin diversilor operatori care furnizeaza utilitati (gaze, curent electric, telefonie, internet, etc.);
 • retele aflate in proprietatea diverselor persoane fizice/juridice, care fac legatura intre reteaua proprie si sistemul edilitar urban/retelele diversilor operatori care furnizeaza utilitati.
 • (3) Prezentul regulament se aplica atat persoanelor fizice si juridice detinatoare de retele subterane, cit si agentilor economici care executa lucrari la retelele mentionate.
  (4) Lucrarile de interventie la retelele subterane au patru componente:
 • lucrarile de interventie in domeniul public/privat al municipiului Galati, pentru accesul la retele;
 • lucrarile de reparatii, modernizari, extinderi la retelele existente sau construirea de retele noi;
 • lucrari de interventii in regim de avarie la retelele sistemului edilitar – urban, cat si la retelele furnizoare de utilitati
 • lucrarile de refacere a infrastructurii strazii:
 •   Dispozitiile prezentului regulament stabilesc cadrul juridic necesar pentru accesul la retelele subterane, si conditiile care trebuie respectate atat inainte de inceperea lucrarilor, in timpul executarii acestora, precum si dupa finalizarea lor.
  ART. 2
  Cadrul juridic privind executia lucrarilor care presupun interventia in domeniul public/privat al municipiului Galati, este dat de dispozitiile urmatoarelor acte normative:
 • Legea nr. 215/23.04.2001 - a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 51/08.03.2006 - a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • Legea nr. 50/29.07. 1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • [Citeste]
  Regulament de gestionare a populatiei canine si feline cu stapan
  Regulament de gestionare a populatiei canine si feline
  cu stapan din Municipiul Galati

  Capitolul I - Documente de referinta
    Prezentul regulament de organizare si functionare stabileste cadrul juridic si conditiile in care se desfasoara gestionarea cainilor si pisicilor cu stapan in conformitate cu principiile si reglementarile prevazute in:
 • Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 9/2008;
 • Ordinul nr. 523/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor
 • Conventia Europeana pentru protectia animalelor de companie, ratificata de Romania prin Legea nr. 60/2004;
 • Capitolul II - Considerente generale

  Art. 1 Prezentul regulament stabileste reguli pentru managementul populatiei canine si feline cu stapan din Municipiul Galati.
  Art. 2 Managementul populatiei canine si feline cu stapan consta in armonizarea actiunilor de supraveghere si de limitare a dezvoltarii populatiei de animale fara stapan si reducerea pana la anulare a riscurilor privind sanatatea publica si se realizeaza in urmatoarele etape:
 • estimarea populatiei cainilor si pisicilor cu stapan;
 • individualizarea si inregistrarea obligatorie a tuturor cainilor si pisicilor cu stapan de pe raza municipiului Galati;
 • supravegherea habitatelor si controlul reproductiei prin sterilizare;
 • controlul circulatiei si al vanzarii;
 • aplicarea masurilor necesare in vederea reducerii numarului de animale fara stapan, stoparea inmultirii nedorite si necontrolate a animalelor de pe domeniul public sau privat, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor sau pisicilor;
 • programe de informare, educatie si responsabilizare a cetatenilor.
 • [Citeste]
  Proiectul de Regulament asociatii proprietari
  A. Regulament de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati;

  B. Exercitarea controlului de catre compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului asupra activitatii acestora;


  Titlul I
    Regulament de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din municipiul Galati;
  CAP. I - DISPOZITII GENERALE
    Art. 1 Asociatiile de proprietari din Municipiul Galati se infiinteaza, organizeaza si functioneaza cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative:
  • Legea nr. 230/2007 privind intretinerea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
  • H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007;
  • Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1969/2007 - privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;
  • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
  • Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
  • Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1040/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
  • Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 325/2010 a Serviciului public de alimentare cu energie termica;
  • Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitati publice;
  • Ordinul nr. 483/2008 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice ;
  • Ordinul nr. 343/2010 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, privind aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatori din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.
  • Legea nr.153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
  [Citeste]
  Procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile
  REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE CARE DORESC SA OBTINA CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE

  CAP. I - DISPOZITII GENERALE
    Art. 1 Administratorul de imobile este persoana fizica atestata in conditiile legii, ce desfasoara activitatea de administrare a condominiului, care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie.
    Art. 2 Atestarea persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile se face de catre Primar, conform prevederilor art. 5 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, art.58 din Hotararea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.
    Art. 3
  • Persoanele fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, in baza prevederilor legii si a prezentei hotarari a Consiliului Local Galati.
  • Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.
  • Atestatul reprezinta actul care dovedeste calitatea de administrator de imobile in asociatiile de proprietari.
  • Atestatul se elibereaza la propunerea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru calitatea de administrator de imobile, in urma promovarii examenului de atestare a calitatii de administrator de imobile.
  [Citeste]
  Strategia locala de alimentare cu energie termica a Municipiului Galati
  Strategia locala de alimentare cu energie termica a Municipiului Galati

  1. SCOPUL SI IPOSTAZELE DE REALIZARE A PREZENTEI STRATEGII
   Scopul strategiei de alimentare cu energie termica
   Ipotezele elaborarii strategiei de alimentare cu energie termica
  2. INFORMATII GENERALE
   Pozitionarea geografica si informatii socio-economice cu privire la Municipiul Galati
   Prezentarea generala a SACC al Muncipiului Galati
   - Sursa de producere a caldurii
   - Sistemul de transport al caldurii
   - Sistemul de distributie a caldurii
  3. CONSUMURILE FINALE DE CALDURA
   Caracteristici climatice
   Debransari ale consumatorilor
   Consumurile anuale de caldura
   Necesarul de caldura la consumator
  4. CADRUL LEGISLATIV SI DE REGLEMENTARE
   Cadrul legislativ in vigoare
   Documente recente aprobate de UE cu efect in viitorul apropiat
   Legislatie institutionala - reglementari ale ANRSC
  5. SOLUTIILE ALTERNATIVE DE ALIMENTARE CU CALDURA A MUNICIPIULUI GALATI
  [Citeste]
  Procedura privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis
  PROCEDURA
  privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentand:
  • reducerea impozitului pe cladiri cu 30% pentru anul 2014 datorat de catre societatile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati;
  • scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre societatile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati.
    ART. 1 - Dispozitii generale
    Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis denumita "Ajutor de minimis" in vederea:
  • scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate de catre societatile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati.
  • reducerii impozitului pe cladiri cu 30% pentru anul 2014 datorat de catre societatile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Galati
    Acordarea ajutorului de minimis in cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 - art. 88 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in cazul ajutoarelor de minimis, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 379/28.12.2006 ( actual art. 107 - art. 108 din Versiunea consolidata a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene publicat in O.J.L. C83/30.03.2010 ).
     Prezenta schema de ajutor nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 - art. 88 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene in cazul ajutoarelor de minimis, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 379/28.12.2006.
     Prezenta schema se aplica pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati si va fi adoptata prin hotararea Consiliului Local al municipiului Galati.
  [Citeste]
  Regulament de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren
  REGULAMENT
  (Schema locala de ajutor de minimis)
  DE ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A
  IMPOZITULUI PETEREN TEREN - PERSOANE JURIDICE - IN VEDEREA ATRAGERII DE
  INVESTITII SI SUSTINERII DEZVOLTARII ECONOMICE DURABILE IN MUNICIPIUL GALATI


    Art. 1 - Dispozitii generale
    Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor si crearea de locuri de munca cuprinse la art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Art.2 - Obiectivul schemei
    Obiectivul general al prezentei scheme il reprezinta dezvoltarea regionala a intreg teritoriului Mun. Galati prin sustinerea realizarii de investitii si a creerii de noi locuri de munca aferente investitiilor astfel finantate.
    Obiectivele specifice sunt:
  • dezvoltarea regionala;
  • cresterea gradului de ocupare al fortei de munca;
  • stimularea agentilor economici care dezvolta activitati economice cu efecte in plan economico-social.
  • sustinerea dezvoltarii sectorului I.M.M-urilor in Municipiul Galati
  • dezvoltarea echilibrata a tuturor zonelor Municipiului Galati
  • sprijinirea tinerilor pentru infiintarea de Intreprinderi Mici si Mijlocii
  • realizarea de beneficii fiscale la bugetul local pentru perioade indelungate de timp
  [Citeste]
  Procedura privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare
  P R O C E D U R A
  privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de
  intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor
  bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate
  bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele
  fizice autorizate, intreprinderile individuale si
  asociatiile familiale de pe raza
  administrativ-teritoriala a municipiului GALATI

    Art. 1 - Dispozitii generale
  1. Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si asociatiilor familiale care, la data intrarii in vigoare a prezentei proceduri, datoreaza majorari/penalitati de intarziere bugetului local al municipiului Galati pentru neachitarea impozitelor si taxelor locale la bugetul local, calculate in limita termenului de prescriptie prevazut de actele normative in vigoare.
  2. Prezenta procedura se aplica pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Galati si va fi adoptata prin hotarare a consiliului mun. Galati.
  3. Prezenta procedura nu se aplica pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
    Art. 2 - Obiectivul si scopul procedurii
    Obiectivul prezentei Proceduri consta in atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum si respectarea principiului egalitatii de tratament, respectiv stabilirea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si asociatiilor familiale.

    Art. 3 - Durata aplicarii procedurii
  [Citeste]
  Regulament acordare ajutoare de minimis pentru investitiile realizate in parcul industrial Galati
  REGULAMENT
  (Schema locala de ajutor de minimis)
  PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS PENTRU
  INVESTITIILE REALIZATE IN PARCUL INDUSTRIAL GALATI


    Art. 1 - Dispozitii generale
    Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis pentru stimularea investitiilor realizate in Parcul industrial Galati si crearea de locuri de munca cuprinse la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

    Art. 2 - Obiectivul schemei
    Obiectivul prezentei scheme de minimis,denumita in continuare schema,il reprezinta instituirea unui mecanism de sprijin sub forma de ajutoare de minimis, pentru investitiile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in Parcul industrial Galati.

    Art. 3 - Procedura in fata comisiei europene
  1. Prezenta schema este exceptata de la obligatia de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu art. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind ajutorul de minimis.
  2. Schema se aplica pe teritoriul Parcului industrial Galati.

    Art. 4 - Cadrul legal si principiile ce stau la baza acordarii de facilitati fiscale
    Baza legala a prezentei scheme este constituita din :
  1. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si art. 88 din Tratatul de insinstituire a Comunitatii Europene referitor la ajutoarele de minimis, publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/28.12.2006;
  [Citeste]
  Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
  PROIECT HOTARARE
  privind: stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

  Avand in vedere prevederile:
  • Art.16 alin (2) si art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
  • Titlul IX - Impozite si taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HCL nr. 307/2008 - privind aprobarea taxei speciale de habitat si a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, incasarea si utilizarea taxei speciale de habitat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HCL nr. 640/2009 - privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2010;
  • HCL nr. 11/2011 - privind instituirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa;
  • Art. 36, alin.1, alin.2, lit. "b" si alin. 4, lit. "c" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
    In temeiul art.45 alin.1 si alin. 2, lit. "c" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
  HOTARASTE

    Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, dupa cum urmeaza:
  • nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2014, constituind anexa nr.1 la prezenta hotarare.
  • impozitul pe cladiri datorat de contribuabilii persoane juridice:
   - cota prevazuta la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 1,5%;
   - cota prevazuta la art. 253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, respectiv 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta;
   - cota prevazuta la art. 253 alin.(9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 5%.
  • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
   - cota prevazuta la art. 270 alin.(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabileste la 3%;
   - declaratiile fiscale pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se depun in termen de 30 de zile de la data amplasarii sau aparitiei oricarei modificari.
  • taxa hoteliera pentru sederea in municipul Galati:
   - cota prevazuta la art. 279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se stabile?te la 1%.
   - taxa hoteliera se datoreaza pentru fiecare zi de cazare.
     Art. 2 - Bonificatia prevazuta la art. 255 alin.(2), art. 260 alin.(2) si art. 265 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se acorda contribuabililor persoane fizice, dupa cum urmeaza ...
  [Citeste]
  Regulament privind conditiile de desfasurare ale activitatilor de comert stradal
  Regulament
  privind: conditiile de desfasurare ale activitatilor de comert stradal , cu eliberarea
  licentelor de ocupare a domeniului public pe raza municipiului Galati

    Cap. 1 - Dispozitii generale
  Art. 1 Scopul regulamentului
   Prezentul regulament stabileste cadrul unitar pentru desfasurarea activitatilor comerciale stradale de lunga durata (permanent), sezoniere si ocazionale in municipiul Galati.
  Art. 2 Domeniul de reglementare
   Prevederile prezentului regulament se aplica agentilor economici: societati comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, care isi desfasoara activitatea pe domeniul public si privat al municipiului Galati.
  Art. 3 Cadrul legal
   Activitatile in zonele publice sunt reglementate prin:
  • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite;
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
  • Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
  • Hotararea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice.
  • Legea nr. 185/25.06.2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate
    Cap. 2 - Categorii de activitati economice
  Art.4 Tipurile de activitati permise a se desfasura in sistem comert stradal pe domeniul public si privat al municipiului Galati:
  • comercializare carti, reviste, ziare, ilustrate, felicitari si alte asemenea;
  • comercializare produse de panificatie si patiserie cu respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare in vigoare;
  • comercializare popcorn, vata de zahar, suc si /sau inghetata de la dozator, cu respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare in vigoare;
  • comert cu bauturi racoritoare si inghetata din lazi sau vitrine frigorifice;
  • comercializare flori si aranjamente florale;
  • comercializare ochelari de soare;
  • parc de distractii, circuri;
  • campanii promotionale (expozitii, expunere/distribuire produse promotionale, distribuire materiale publicitare);
  • manifestari cultural- artistice.
    Cap. 3 - Clasificarea comertului stradal
  [Citeste]
  Regulament privind schimbarea destinatiei spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc
  Regulament
  privind schimbarea destinatiei spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc

    Cap. 1 - Prevederi generale
  Art. 1
    Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii este reglementata prin Legea 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, respectiv prin Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991.
  Art. 2
   Prezentul Regulament vine in completarea cadrului legislativ general pentru a stabili conditiile privind schimbarea destinatiei spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc, respectiv drepturile si obligatiile care revin proprietarilor spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc si administratiei publice locale.
  Art. 3
  1. Autoritatea competenta pentru autorizarea schimbarii destinatiei spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc, pe teritoriul municipiului Galati este Primarul municipiului Galati, conform prevederilor Legii 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
  2. Primarul municipiului Galati si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de construire pe teritoriul localitatii si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.

  Art. 4
   Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor legislatiei prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

    Cap. 2 - Clasificarea spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc
  Art. 5
   Spatiilor care au fost autorizate ca extinderi la parter de bloc se clasifica, in principal, dupa cum urmeaza:
  [Citeste]
  Regulament privind desfiintarea constructiilor amplasate pe domeniul public/privat
  Regulament privind desfiintarea constructiilor
  amplasate pe domeniul public/privat al statului/
  municipiului Galati, in cazul restructurarii urbane

    Cap. 1 - Prevederi generale
  Art. 1
   Procedura de autorizare si desfiintare a constructiilor este reglementata prin Legea 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, respectiv prin ordinul 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
  Art. 2
   Prezentul Regulament vine in completarea cadrului legislativ general privind desfiintarea constructiilor amplasate pe domeniul public/privat al statului si/sau al municipiului
   In vederea realizarii interventiilor ce au ca scop restructurarea urbana a unor zone ale municipiului Galati, se stabilesc prin prezentul Regulament conditiile pentru desfiintarea constructiilor, respectiv drepturile si obligatiile care revin proprietarilor constructiilor si administratiei publice locale.
  Art. 3
   Autoritatea competenta pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare a constructiilor pe teritoriul municipiului Galati este Primarul municipiului Galati, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
   Primarul municipiului Galati si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor pentru construirea si desfiintarea constructiilor pe teritoriul localitatii si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
  Art. 4
   Prevederile prezentului Regulament se aplica autoritatilor administratiei publice locale, proprietarilor si beneficiarilor constructiilor amplasate pe domeniul public/privat al statului si/sau al municipiului.
  Art. 5
   Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor legislatiei prevazuta in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

    In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile utilizate se definesc conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul Regulament.

  Cap. 2 - Clasificarea constructiilor cu caracter provizoriu
  Art. 6
   Constructiile amplasate pe domeniul public/privat al statului si/sau al municipiului se clasifica, in principal, dupa cum urmeaza:
  [Citeste]
  Regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile
  Modificarea si completarea Regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar
  disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati

    Art. 1
   Se aproba modificarea si completarea Regulamentului privind inchirierea si schimbarea destinatiei spatiilor si mijloacelor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati, aprobat prin HCL nr.258/2011, dupa cum urmeaza:
  [Citeste]
  Regulament de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta
  REGULAMENT
  DE ATRIBUIRE SI FOLOSIRE A LOCURILOR DE PARCARE
  IN PARCARILE DE RESEDINTA DIN MUNICIPIUL GALATI

    A. OBIECTUL REGULAMENTULUI
  Art. 1
    (1) Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii si folosirii sunt cele situate in parcarile de resedinta, amenajate de S.C.GOSPODARIRE URBANA S.R.L, in conformitate cu prevederile "Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare din Municipiul Galati" aprobat prin HCL nr ....... si prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari.
    (2) In Municipiul Galati distanta de 30 de metri de la frontul imobilelor utilizate de locatari poate fi depasita in functie de configuratia perimetrului de amplasare a parcarii.
  B. DISPOZITII GENERALE
  Art. 2
    In parcarile de resedinta se va atribui cate un loc de parcare pentru fiecare apartament/spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, la taxa stabilita prin H.C.L. sau la taxa licitata, cu exceptia persoanelor care detin garaje autorizate, pe domeniul public.
    Locurile de parcare din parcarile de resedinta vor fi atribuite/licitate numai dupa amenajarea, semnalizarea verticala si orizontala si numerotarea acestora de catre administratorul parcarii de resedinta.
  Art. 3
    (1) Parcarea autovehiculelor in parcarile de resedinta amenajate de Primaria Municipiului Galati in Municipiul Galati este permisa numai pe baza unui abonament valabil, eliberat de administratorul parcarii, respectiv S.C.GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
    (2) In parcarile de resedinta se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/detinatorilor de autovehicule cu masa maxim autorizata sub 3,5t.
    (3) Detinerea unui autovehicul, avand inspectia tehnica periodica la zi, in proprietate sau in folosinta, constituie conditie obligatorie pentru a participa la procedura de atribuire/licitare a locurilor de parcare din parcarile de resedinta din Municipiului Galati.
  [Citeste]
  Regulament de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice
  Regulament de organizare si desfasurare a concursului
  pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice
  din reteaua municipiului GALATI

    CAP. I - Dispozitii generale
  Art. 1
    (1) Ocuparea functiei de manager din spitalele publice aflate in reteaua proprie a Ministerului Sanatatii se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care intrunesc cumulativ conditiile:
  • sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
  • sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
  • pentru spitalele clinice in care se desfasoara si activitate de invatamant si cercetare stiintifica medicala, managerul trebuie sa fie cadru universitar sau medic primar si sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii;
  • au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
  • nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
  • sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
  • nu au varsta de pensionare, conform legii.
    (2) Concursul pentru ocuparea functiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizeaza de catre consiliul de administratie al spitalului public respectiv si se desfasoara la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.
  Art. 2
    Consiliul de administratie al spitalului public numeste, prin hotarare, o comisie de concurs, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii concursului.
  Art. 3
    (1) Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:
  • 1. etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de concurs, etapa eliminatorie;
  • etapa de sustinere a probelor de evaluare si cuprinde:
   proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor;
   proba de sustinere a proiectului de management, completata, dupa caz, de un interviu de selectie.
    (2) Nota minima de promovare a fiecarei probe de evaluare este 7,00.
    (3) Dupa finalizarea etapelor de concurs se intocmeste clasificarea candidatilor care au promovat toate probele de evaluare si au obtinut media finala de cel putin 8,00.
  [Citeste]
  Regulament privind vehiculele si remorcile stationate neregulamentar
  REGULAMENT privind blocarea/ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor si remorcilor stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice din municipiul Galati, precum si pe domeniul public si privat de pe raza teritoriala a municipiului Galati
    Art.1 Prezentul Regulament este elaborat in temeiul urmatoarelor acte normative:
  • art. 23 alin. 2 lit. a,b,c din Anexa nr. 1 a Hotararii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
  • art. 64 alin. 1 coroborat cu art. 128 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, republicata si actualizata;
  • art. 72 alin. 7 si art. 97 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.
    Art.2
  • (1) Vehiculele/remorcile stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice din municipiul Galati sau pe domeniul public si privat de pe raza teritoriala a municipiului Galati, sunt supuse blocarii/ridic?rii, transportului si depozitarii lor in spatii special amenajate, pana la eliberarea acestora, proprietarilor sau indeplinirea formalitatilor legale de valorificare.
  • (2) Se considera oprire, imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.
  • (3) Se considera parcare, stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.
  • (4) Vehiculul stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si in paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi stationate si cate doua, una langa alta.
  • (5) Sunt supuse procedurilor prevazute la alin. 1 si vehiculele/remocile stationate pe trotuar, daca nu asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor.
    Art. 3. Conducatorii vehiculelor/remorcilor au obligatia sa respecte indicatoarele si/sau marcajele specifice parcarii publice si a tuturor indicatoarelor si/sau marcajelor rutiere.
    Art.4 Ocuparea abuziva fara autorizatie de parcare sau blocarea accesului in parcari sau accesului in institutii publice sau private ori resedinte de catre un detin?tor al unui vehicul/remorca, atrage blocarea/ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului/remorcii. Aceast? masura se ia de catre organele Politiei Locale a Municipiului Galati, din oficiu, sau la sesizarea in scris sau telefonic la sediul Primariei Municipiului Galati sau al Politiei Locale a Municipiului Galati, de catre titularul autorizatiei de parcare.
    Art. 5 Primaria Municipiului Galati este obligata sa anunte dispeceratul Politiei Locale a Municipiului Galati, precum si dispeceratul operatorului autorizat in vederea transmiterii sesizarilor adresate de catre titularii autorizatiilor de parcare pentru eliberarea locurilor de parcare ocupate abuziv sau eliberarea accesului in institutii publice sau private ori resedinte.
  [Citeste]
  Regulament cu privire la circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone
    Regulament
  cu privire la circulatia autovehiculelor si utilajelor cu masa totala
  maxima autorizata mai mare de 3,5 tone in municipiul Galati
  si eliberarea Permiselor de Libera Trecere.

    CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

  A. Obiectul si scopul regulamentului

  ART. 1
  • (1) Prezentul regulament are ca obiect reglementarea circulatiei pe strazile municipiului Galati a vehiculelor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, care participa la trafic.
  • (2) Dispozitiile prezentului regulament au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si protec?ia proprietatii publice si private, in municipiul Galati.
  • (3) Normele cuprinse in prezentul regulament nu au ca scop suprareglementarea circulatiei pe drumurile publice, ci doar completarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu reglementari care sunt date in competenta autoritatilor administratiei publice locale.
    CAP. 2 - CIRCULATIA VEHICULELOR CU MASA PESTE 3,5 TONE, PE STRAZILE MUNICIPIULUI GALATI

  A. Circulatia vehiculelor cu masa totala peste 3,5 tone, dar care nu sunt vehicule cu depasiri

  ART.2
  • (1) Circulatia vehiculelor, a caror masa totala depaseste 3,5 tone, dar nu sunt vehicule cu depasiri care tranziteaza municipiul Galati, se realizeaza fara restrictie pe traseele prevazute in anexa 2.

  ART. 3
  • (1) Circulatia vehiculelor cu masa totala mai mare de 3,5 tone, dar care nu sunt vehicule cu depasiri, este, de regula, interzisa pe strazile municipiului Galati, cu exceptia strazilor aflate in traseele specificate in anexa nr. 2.
  • (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), circulatia vehiculelor a caror masa totala depaseste 3,5 tone, dar nu sunt vehicule cu depasiri, este permisa numai pe baz? de P.L.T. (permis de libera trecere), eliberat de Primaria municipiului Galati (Serviciul Constructii, Dezvoltarii si Intretinere Strazi), in conditiile prezentului regulament.
  Pentru mai multe detalii consultati pdf-ul atasat.
  [Citeste]
  Regulament privind vanzarea locuintelor construite prin programele A.N.L., pentru tineri, destinate inchirierii
    Regulament
  privind vanzarea locuintelor construite prin programele A.N.L., pentru tineri, destinate inchirierii
  .

    CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE

  ART. 1
    Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor si a procedurii privind vanzarea locuintelor construite prin A.N.L., aflate in proprietatea Statului Roman si in administrarea Consiliului local al municipiului Galati.
    Art. 2
    Prezentului regulament ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale in domeniu:
  • Legea nr. 152/1998 - privind infiintarea Agentiei pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • H.G. nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;
  • Ordinul nr. 3471/2008 privind aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
  • Legea nr. 85/1992 - privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
    Art. 3
    In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
  • Locuinte construite prin A.N.L. - locuinte pentru tineri destinate inchirierii, realizate in conditiile Legii nr. 152/1998, care fac obiectul proprietatii private a statului si sunt administrate de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ teritoriale in care acestea sunt amplasate;
  • Solicitant - persoana fizica, titular al contractului de inchiriere si/sau persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in conditiile legii;
  • Amortizare (A) - valoarea calculata in conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998 si prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe si corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul nr. 3471/2008, de la data punerii in functiune a locuintei ANL, pana la momentul vanzarii acesteia, iar perioada de amortizare este calculata conform anexei 16 din H.G. nr. 962/2001;
  • Data punerii in functiune a locuintelor ANL -este data incheierii Protocolului de Predare - Primire intre Consiliul local al municipiului Galati si Agentia Nationala pentru Locuinte;
  • Comision (C) - venit la bugetul local al municipiului Galati, reprezentand 1% din valoarea de vanzare a locuintei, suma ce se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuintei in pretul de vanzare al acesteia;
  • Valoarea de inlocuire (Vi) - valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza incheiate, in conditiile legii, in cursul anului anterior de catre ANL cu antrepenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse in functiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul inceperii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea se stabileste anual prin Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului;
  • Valoarea de vanzare a locuintei (Vv) - valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiva, inclusiv cotele indivize (casa scarii, spatiu tehnic-centralele termice), diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia;
  Pentru mai multe detalii consultati pdf-ul atasat.
  [Citeste]
  Strategie privind transportul public in Municipiul Galati pentru perioada 2014 - 2020
    STRATEGIE
  privind transportul public in Municipiul Galati pentru perioada 2014 - 2020.
    Transportul reprezinta un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice si sociale care participa semnificativ la progresul general si ca factor al dezvoltarii si evolutiei societatii. Mobilitatea si transformarea continua a conceptiilor de viata creaza o noua atitudine in fata habitatului urban. Cresterea mobilitatii populatiei si circulatia tot mai intensa a marfurilor, afecteaza intr-o masura tot mai mare centrele urbane: aglomeratie, poluare, probleme de securitate.
    Transporturile reprezinta una din sursele importante care influenteaza negativ calitatea mediului ambiant. Principalii factori nocivi, asociati procesului de transport si activitatilor auxiliare, legate de acestea sunt: poluarea fonica (prin zgomot), poluarea aerului si a apelor.
    Traficul urban genereaza 40% din emisiile de CO2 si 70% din celelalte emisii poluante produse de autovehicule, iar aglomerarea traficului rutier, concentrata mai ales in zonele metropolitane, costa Uniunea Europeana (UE) aproximativ 1% din P.I.B. Problema aglomerarilor urbane, trebuie abordata, cu respectarea principiului subsidiaritatii, intr-un mod mai ambitios, aplicand o strategie de cooperare si coordonare la nivel european 1 .
    O politica de mobilitate urbana eficace trebuie sa tina seama atat de transportul de persoane, cat si de marfuri, sa se bazeze pe o abordare cat mai globala, care sa reuneasca solutiile optime pentru fiecare problema in parte. In zonele urbane exista un potential economic adecvat pentru politicile de transfer modal in favoarea transportului public, a deplasarii pe jos sau cu bicicleta. Este necesar sa se promoveze inovatiile tehnologice, utilizarea mai judicioasa a infrastructurilor existente, optimizarea integrarii fluxului urban de marfuri si optimizarea utilizarii autovehiculelor particulare. Dezvoltarea economica si demografica a municipiului Galati, a condus la amplificarea traficului in municipiu, fapt ce se manifesta prin congestionarea arterelor de circulatie. Acest lucru pune probleme pentru oras din punctul de vedere al satisfacerii necesitatilor de deplasare in conditii de siguranta, rapiditate, confort, economicitate si protectie a mediului inconjurator.
    Pentru rezolvarea acestor probleme este nevoie de gestionarea cat mai buna a infrastructurii de transporturi urbane existente prin dezvoltarea si aplicarea unor politici de transporturi pe termen lung care sa fie corelate cu dezvoltarea economica, mobilitatea populatiei, planul de urbanism si necesitatile de trafic.
    In stabilirea unei politici de transport se considera ca urmatoarele obiective sunt de mai mare importanta:
  • Realizarea unui transport public de persoane modern, performant, care sa asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, prin servicii de calitate;
  • Realizarea unui transport public de persoane modern, performant, care sa asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, prin servicii de calitate;
  • Oferirea unui cadru de referinta pe termen scurt sau mediu pentru ameliorarea mobilitatii;
  • Incurajarea transportului public in dauna celui privat;
  • O infrastructura de transport moderna, care sa permita circulatia rutiera in siguranta;
  • Operatori de transport rutier public performanti, care raspund prompt cerintelor publicului calator si exigentelor legislatiei aferente transportului public;
  • Reducerea poluarii mediului inconjurator prin folosirea de mijloace de transport ecologice;
  • Autoritati publice, institutii locale implicate si responsabile in organizarea si derularea serviciului public de transport calatori;
  • Public calator satisfacut si civilizat;
  • Asigurarea ca modul de alimentare al mijloacelor de transport este compatibil cu optiunile de management ale traficului;
  • Asigurarea ca aceste modalitati sunt eficiente din punct de vedere al costului;
  • Facilitarea si promovarea dezvoltarii economice viitoare.
  [Citeste]
  Impozite si taxe pentru anul 2015 ( Anexe )
  Impozite si taxe pentru anul 2015 ( Anexe )
  Anexa 1 - Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in municipiul Galati in anul fiscal 2015
  Anexa 2 - Procedura privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute de dispozitiile art.286 alin. 1,2,3,8,9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
  Anexa 3 - Regulament privind taxele speciale instituite conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
  Regulament 1 - Regulament privind instituirea taxei speciale pentru fiecare statie fixa de telefonie mobila
  [Citeste]
  Regulament pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati
  Regulament pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati


  Capitolul I - Prevederi generale

    ART.1

    Art. 1 - Procedura de autorizare, realizare, functionare si desfiintare a constructiilor, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu este reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, respectiv prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata.
    ART. 2 - (1) Prezentul Regulament completeaza cadrul legislativ general privind amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu.
    (2) In vederea asigurarii unei imagini urbane coerente, reprezentative, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, precum si pentru imbunatatirea calitatii peisajului in municipiul Galati, se stabilesc prin prezentul Regulament conditiile pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati, zonele de amplasare (cu restrictii si / sau fara restrictii), respectiv drepturile si obliga?iile care revin proprietarilor constructiilor cu caracter provizoriu.
    ART. 3 - (1) Autoritatea competenta pentru emiterea autorizatiilor de construire pentru amplasarea constructiilor cu caracter provizoriu pe teritoriul municipiului Galati este primarul municipiului Galati, conform prevederilor art. 4, lit. (b) din Legea 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
    (2) Primarul municipiului Galati si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor pentru amplasarea constructiilor cu caracter provizoriu pe teritoriul municipiului Galati si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
    ART. 4 - Prevederile prezentului Regulament se aplica autoritatilor administratiei publice locale, proprietarilor si beneficiarilor constructiilor cu caracter provizoriu.
    ART. 5 - (1) Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor legislatiei prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament.
    (2) In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile au semnificatiile conform Anexei 2 parte integranta din prezentul Regulament.
  [Citeste]
  Regulament de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
  Regulament de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor, in municipiul Galati


  Capitolul I – DISPOZITII GENERALE

    ART.1 (1)Regulamentul de interventie stabileste caracteristicile urbanistice, estetice si arhitecturale, permisivitati/restrictii pe zone de actiune prioritara, in ceea ce priveste interventiile de reabilitare a fatadelor cladirilor, in municipiul Galati, astfel incat sa se respecte identitatea si coerenta zonelor si integrarea lor armonioasa in ansamblul localitatii.
    (2) Prezentul Regulament este elaborat in temeiul actelor normative aplicabile in vigoare, prevazute in Anexa nr. 1 la Regulament.
    (3) In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile utilizate se definesc conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din Regulament.
    ART. 2 (1) Detinatorii de orice fel ai cladirilor care, prin nivelul de degradare a anvelopei (sistemul de inchidere perimetrala, acoperis, balcoane, ornamente, etc. pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, in temeiul si cu respectarea legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii si a Legii nr. 153/2011, actualizata, privind masuri de crestere a calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor, sunt obligati ca din proprie initiativa sa ia masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor.
    (2) In situatia in care detinatorii cladirilor nu iau masuri de realizare a lucrarilor de interventii pentru reabilitarea arhitecturala a anvelopei cladirilor, autoritatile administratiei publice locale ii notifica cu privire la obligatiile ce le revin in conditiile prezentului regulament.
    (3) Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament:
  • cladirile expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic;
  • cladirile reabilitate termic sau in curs de reabilitare la data intrarii in vigoare a regulamentului

  Capitolul II – LUCRARI DE INTERVENTIE

    ART.3 (1) Lucrarile de interventie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor se stabilesc prin proiectul tehnic. Acestea, dupa caz, pot fi:
  • lucrari de reparare/refacere a zidariilor/peretilor exteriori;
  • lucrari de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugraveli, vopsitorii, placaje si altele asemenea;
  • lucrari de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
  • lucrari de reparare/refacere a tamplariei exterioare si a elementelor exterioare functionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornise si altele asemenea;
  • lucrari de reparare/refacere a elementelor de plastica arhitecturala, precum brauri, ancadramente, bosaje, profiluri si alte asemenea;
  • lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatade/acoperis, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie, daca indeplinesc conditiile de legalitate.
    (2) Termenul general pentru executarea lucrarilor de interventie este de 12 luni de la data primirii de catre detinator a notificarii transmise in conditiile Legii 153/2011.
    (3) La solicitarea scrisa a detinatorului notificat, depusa la autoritatea publica locala in termen, conform legii, tinand seama de motivele invocate de acesta, precum si de concluziile notei tehnice de constatare si de documentele tehnice prevazute in lege privind natura, complexitatea si amploarea lucrarilor de interventie necesare, primarul poate aproba, majorarea corespunzatoare a termenului general prevazut, respectiv 12 luni, putand stabili si termene intermediare de control in ceea ce priveste executarea lucrarilor de interventie.
  [Citeste]
  URBANISM - ONLINE
  Exproprieri
  Strategia de dezvoltare
  Chestionare
  Informatia de mediu
  Harta zgomot ambiental
  Cultura si agrement
  Invatamant
  Centre financiare
  Unitati subordonate
  Legaturi utile
  Utile locale
  Calendar evenimente
  Septembrie 2020
  L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        
  << >>
  Legenda culori
  Sedinte de consiliu
  Evenimente diverse
  Programul operational REGIO
     
  Site actualizat in data de : 23.09.2020
  Numar total de vizitatori 7110030