Anunt concurs de promovare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef birou, grad II – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 26.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv, în perioada 22.03.2021-12.04.2021.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Guvern nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
 • AND 540-2003 – Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide (revizuire AND 540-98);
 • NP 116-2004 – Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi;
 • NE 033-2005 – Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor;
 • AND 605-2014 – Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă;
 • HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

Atribuțiile postului vacant de șef birou:

 1. elaborează, în baza propunerilor primite, și urmărește programul de lucrări;
 2. urmărește și coordonează lucrările de întreținere și reparații curente a căilor de circulație;
 3. urmărește și coordonează întreținerea lucrărilor de artă: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin etc;
 4. emite ordine de intervenție pentru Serviciul Public Ecosal Galați pentru activitățile necesare, delegate prin H.C.L.;
 5. Verifică și analizează modul în care se realizează lucrările din punct de vedere calitativ și cantitativ, a termenelor/parametrilor, în concordanță cu documentațiile tehnice;
 6. verifică stadiul fizic al lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) autorizate pe teritoriul municipiului Galați, respectarea termenelor de execuție a acestora, a condițiilor impuse prin autorizația de construire și/sau intervenție în domeniul public, a condițiilor înscrise în avizele și expertizele de specialitate și a prevederilor avizelor eliberate de autoritățile administrației publice locale și ia măsurile stabilite de lege;
 7. vizează dispozițiile de șantier privind modificările ce apar pe parcursul desfășurării lucrărilor;
 8. identifică amplasamentele pentru înființarea unor spații de parcare noi și face propuneri în vederea amenajării acestora, în mod corespunzător;
 9. asigură întocmirea avizelor de lucrări edilitare și a Autorizațiilor de execuție, pentru lucrări de: reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind lucrările de infrastructură (rețele tehnico-edilitare subterane, la sol și aeriene de apă și canal, termoficare, distribuție energie electrică, distribuție gaze naturale, telecomunicații, transmisii de date – imagine – voce, prin fibră optică, linii de transport în comun cu tracțiune electrică, precum și rețele stradale) necesare pentru lucrările de pe teritoriul municipiului Galați în condițiile legii;
 10. în domeniul siguranței circulației, asigură întocmirea documentației de specialitate preliminară și dirigenție;
 11. întocmește și actualizează baza de date cuprinzînd marcajele și elementele de semnalizare rutieră;
 12. analizează oportunitatea și propune instituirea restricțiilor în circulația rutieră cu caracter temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonaje și gabarite admise, zonele de parcare și staționare, priorități etc, inclusiv închiderea temporară a circulației;
 13. emite ordine de intervenție pentru Serviciul Public Ecosal Galați pentru activitățile necesare de marcaje și de semnalizare rutieră, delegate prin HCL;
 14. analizează noile amplasamente pentru indicatoare cu leduri (treceri de pietoni);
 15. coordonează și monitorizează activitatea de montare/demontare, întreținere și reparare a indicatoarelor rutiere, de orientare stradală și a etichetelor pentru blocuri;
 16. întocmește propuneri și proiecte de programe pentru îmbunătățirea și fluidizarea circulației la nivelul Municipiului Galați, pe care le prezintă spre avizare Comisiei Municipale pentru Siguranța Circulației și Poliției Rutiere Municipale;
 17. cooperează cu Poliția Locală – Serviciul Rutier și Poliția Municipală – Birou Rutier în vederea identificării și remedierii problemelor de trafic rutier;
 18. asigură întocmirea de documente de evidență, operative, situații și sinteze la solicitarea șefilor ierarhici;
 19. gestionează activitatea de centralizare a datelor și informațiilor referitoare la traficul rutier și pietonal, precum și la potențialele riscuri și amenințări generatoare de situații de urgență și asigură diseminarea acestora către Primăria municipiului, Poliția Locală și alte instituții publice cu atribuții în domeniu;
 20. urmărește comportarea în timp a dispozitivelor și materialelor, produselor și echipamentelor întrebuințate în sistemul de semnalizare rutieră;
 21. înaintează propuneri privind dirijarea circulației prin semnalizarea inteligentă și clasică a intersecțiilor și trecerilor de pietoni de pe raza municipiului;
 22. asigură reorganizarea circulației rutiere prin sensuri unice, semaforizarea intersecțiilor;
 23. verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației etc, și face propuneri privind ordinea urgenței de executare a acestora;
 24. verifică amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea consolidării siguranțeirutiere, conform standardelor în vigoare;
 25. verifică documentațiile de plată întocmite de prestatori pentru lucrările de reparații, întreținere străzi, trotuare, parcări publice, confecționat, montat, reparat, întreținut elemente de semnalizare rutieră verticală, precum și elemente de semnalizare rutieră orizontală, alte cheltuieli, urmărește încadrarea acestora conform contractului/comenzii și bugetului alocat;
 26. colaborează cu compartimentele specializate din Primăria Municipiului Galați, cu societătile comerciale, regiile și instituțiile publice deținătoare de rețele pentru execuția, urmărirea și recepția lucrărilor de infrastructură;
 27. organizează recepția calitativă la finalizarea contractului și apoi, la expirarea perioadei de garanție;
 28. colaborează cu Poliția Rutieră referitor la accidentele rutiere, în vederea întocmirii dosarelor de recuperare de la asigurator a prejudiciilor generate în urma accidentelor de circulație pe domeniul public;
 29. asigură întocmirea de documente curente de evidență, documente operative, situații și sinteze lunare, trimestriale și anuale, după caz;
 30. verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice, privind realizarea reparațiilor de străzi, scanarea și atașarea în SOBIS și transmiterea răsunsurilor în termenul legal;
 31. certifică zilnic funcționarea echipamentelor din Centrul de Comandă;
 32. verifică starea rețelei și starea echipamentelor cu aplicația software pentru management pe fiecare domeniu;
 33. gestionează contractele de mentenanță;
 34. verifică săptămânal corelarea intersecțiilor care funcționează în planuri;
 35. derulează activități de recuperare a prejudiciilor generate instalațiilor de semaforizare și monitorizare video, cu ocazia producerii evenimentelor rutiere sau de altă natură
 36. verifică rapoartele zilnice cu privire la funcționarea instalațiilor de semaforizare;
 37. organizează intervențiile de către factorii responsabili în situația nefuncționării corespunzătoare a instalațiilor de semaforizare și monitorizare video
 38. întocmesc și transmit avizele pe C.U pentru lucrările care se desfășoară în municipiul Galați;
 39. verifică periodic timpii de funcționare pe fiecare instalație de semaforizare în parte;
 40. elaborează propuneri cu privire la dezvoltarea sistemului de instalații de semaforizare;
 41. analizează periodic datele de trafic și propune soluții de îmbunătățire a acestuia;
 42. întocmesc documentațiile de încredințare a lucrărilor pentru instalațiile de semaforizare;
 43. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, conform împuternicirii primite prin dispoziţie a Primarului;