Anunt concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef serviciu, grad II – Serviciul Proiecte și Finanțări Externe

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în domeniul fundamental științe sociale, ramurile de știință: științe juridice sau științe administrative;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 27.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv, în perioada 22.03.2021-12.04.2021.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ - titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 1 din 10 ianuarie 2018, Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări;
 • Ordinul MLPDA nr. 4141 din 20 noiembrie 2020 pentru modificarea instrucțiunii privind plata echipamentelor și/ sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr.3077/ 04.11.2019;
 • H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 • Planul Național de Recuperare și Reziliență - Viziunea de ansamblu și structura pe piloni și bugete;
 • Programul Operațional Regional 2021-2027 - Obiective de politică, Axe prioritare, Actiuni, Activități eligibile;
 • Programul Operational Tranzitie Justă 2021-2027  - Priorități, Acțiuni ce pot fi finanțate în cadrul priorităților;
 • H.G. nr. 399 din 27 mai 2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

 

Atribuțiile postului vacant de șef serviciu:

1. Coordonarea activității și personalului Serviciului de Proiecte şi Finanțări Externe;

2. Coordonarea întocmirii aplicaţiilor pentru finanţare, conform legislaţiei naţionale, a ghidurilor solicitantului şi stabilirea procedurii interne a direcţiei de proiecte şi finanțări externe;

3. Identificarea problemelor economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate de U.E.;

4. Coordonează și organizează activități de identificare, selectare și procurare a surselor informaționale privitor la Programele Operaționale sau a altor surse de finanțare nerambursabilă;

5. Analiza ofertelor şi studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru comunitate;

6. Coordonarea contractării asistenţei tehnice privind:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie;

b) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii de amplasament;

7. Coordonarea întocmirii previziunilor de finanţare, programând alocările financiare, proiectele prioritare şi programul desfăşurării achiziţiilor publice;

8. Iniţierea şi dezvoltarea de contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală;

9. Avizarea de documentaţii tehnico - economice necesare întocmirii aplicaţiilor;

10. Aprobarea documentelor suport ce vor fi anexate la aplicaţiile de finanţare;

11. Aprobarea caietelor de sarcini necesare achiziţionării de servicii, produse şi lucrări aferente proiectelor finanţate;

12. Supraveghează îndeplinirea de către contractori a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul şi caietul de sarcini/specificaţiile tehnice;

13. Coordonarea întocmirii rapoartelor asupra proiectelor pe care le prezintă periodic Primarului, Consiliului Local, precum şi finanţatorilor;

14. Controlul rezolvării corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

15. Este responsabil cu gestionarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduce/coordonează, conform PP-55 Managementul riscurilor;

16. Este responsabil de supervizarea şi avizarea registrului riscurilor şi a procedurilor operaţionale evaluate la nivel de Serviciu;

17. Urmăreşte realizarea obiectivelor calităţii în cadrul Serviciului pe care îl conduce;

18. Răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din procedurile şi instrucţiunile de execuţie aferente activităţilor din Serviciul pe care îl conduce;

19. Urmăreşte implementarea SMICM, răspunde de funcţionarea lui în cadrul Serviciului şi de respectarea cerinţelor organismului de certificare;

20. Este obligat să cunoască și să respecte documentația S.M.I.C.M.;

21. Este responsabil cu verificarea procedurilor operaționale/de proces specifice activității structurii pe care o conduce/coordonează;

22. Verifică eficienţa SMICM şi atingerea obiectivelor şi întreprinde în acest sens şi acţiuni corective la apariţia neconformităţilor sau în cazul existenţei unor reclamaţii;

23. Identifică şi înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese şi S.M.I.C.M. care apar în cadrul Serviciului;

24. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu managementul calităţii toate informaţiile despre: funcţionarea şi eficienţa SMICM în cadrul Serviciului; desfăşurarea programelor de instruire a personalului Serviciului; desfăşurarea acţiunilor corective rezultate din analize, audituri, controale;

25. Este obligat să cunoască și să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare. Regulamentul de Ordine Interioară, Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual în vigoare;

26. Este obligat să cunoască și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă în vigoare (conform Anexei la Fișa postului);

27. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

28. Răspunde material, disciplinar, civil și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

29. Verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

30. Asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent conform prevederilor art. 101-107 din HG 1425/2006;

31. Asigurarea informării şi instruirii (instruirea la locul de muncă si periodică) lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea (după instruire la locul de muncă şi după instruirea periodică) însuşirii de către lucrători a informaţiilor primite;

32. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;

33. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

34. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

35. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;

36. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;

37. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

38. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

39. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

40. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;

41. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

42. Să efectueze controlul medical periodic și să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

43. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și să urmeze recomandările acestuia. 

44. Se îngrijește de actualizarea fișelor de post ale funcționarilor publici din subordine;

45. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului.