Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad superior – Compartiment Asociații de Proprietari

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 21.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv până la data de 07.04.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/3077713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituţia României – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad superior

 • îndrumarea metodologică prin consilierea proprietarilor de apartamente  sau de spaţii cu altă destinaţie din blocurile tip condominiu în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari sau a transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, în condiţiile legii;
 • verificarea sesizărilor repartizate, redactarea proceselor verbale de constatare, transmiterea răspunsurilor către petenţi în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 • acordarea de consultanţă privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, precum şi pentru constituirea asociaţiilor de proprietari;
 • gestionarea şi actualizarea bazei de date privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari precum şi a asociaţiilor nou constituite;
 • elaborarea procedurilor privind constituirea asociaţiilor de proprietari şi îndrumarea membrilor asociaţiei în vederea constituirii;
 • evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului şi organizarea arhivei scrise;
 • întocmirea de  rapoarte de specialitate cu privire la persoanele înscrise în audienţă;
 • îndrumarea  și sprijinirea  asociaţiilor de proprietari (atât a conducerii asociaţiei, cât şi a proprietarilor membri ai asociaţiei) în îndeplinirea atribuţiilor şi respectarea obligaţiilor care le revin în conformitate cu legislaţia în domeniu, pentru desfăşurarea activităţii curente de administrare şi întreţinere a condominiului, de gestionare a bunurilor materiale şi băneşti;
 • întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari, care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;
 • verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor comitetului executiv şi al comisiei de cenzori;
 • verificarea, primirea şi arhivarea situaţiilor soldurilor elementelor de activ şi de pasiv, situaţii comunicate de către asociaţiile de proprietari şi contactarea reprezentanţilor asociaţiilor în cazul în care situaţia menţionată este întocmită eronat, în vederea refacerii acesteia;
 • îndrumarea comitetului executiv al asociației, în situaţia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune, pentru sesizarea organelor competente, pentru folosirea căilor legale în vederea recuperării prejudiciului şi pentru a acţiona în justiţie împotriva celor care se fac vinovaţi;
 • consilierea comitetelor de iniţiativă din cadrul asociaţiilor de proprietari în scopul organizării adunării generale care va dezbate problemele ivite în activitatea asociaţiei de proprietari, ca urmare a neîndeplinirii de către preşedinte şi comitetul  executiv al asociaţiei a atribuţiilor legale şi schimbarea din funcţie a conducerii respective;
 • colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
 • efectuarea verificărilor pe teren, la solicitarea expresă a serviciilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi;
 • efectuarea controlului asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari.