Anunț concurs de recrutare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef serviciu, grad II – Serviciul Autorizare Construire

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 28.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 17.05.2023-06.06.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de studiu: arhitectură și urbanism, ramura de știință: arhitectură, domeniul de licență: arhitectură,  urbanism, ramura de știință: inginerie civilă, domeniul de licență – inginerie civilă;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șu urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Tematica concursului de promovare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șu urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Atribuțiile postului de șef birou – Serviciul Autorizare Construire

 1. Organizează și coordonează activitatea din cadrul Serviciului Autorizare-Construire.

 Compartiment Certificate de urbanism

ATRIBUŢII:

 1. Asigură verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea, semnarea şi transmiterea la semnat către superiorii ierarhici a certificatelor de urbanism, în conformitate cu reglementările legale şi documentaţiile de urbanism aprobate în vigoare;
 2. Verifică şi urmăreşte respectarea legii privind regimul juridic al terenurilor pe care urmează sa fie amplasate viitoarele construcţii (provizorii sau definitive);
 3. Analizează compatibilitățile scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice legal aprobate;
 4. Dacă se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen legal, cu menţionarea în scris a deficienţelor şi a elementelor necesare completării acesteia. Documentaţiile depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se consideră incomplete ori nerelevante sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat;
 5. Verifica calculul si incasarea taxelor prevazute de lege;
 6. Stabileşte, în baza legislaţiei în vigoare, avizele şi acordurile legale necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire / desfiinţare;
 7. Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism aplică ştampila - model «Anexa la Certificatul de urbanism nr. ...... », individualizată prin număr ;
 8. Se însuşesc observaţiile semnatarilor ierarhici şi se mentionează în formularul de certificat de urbanism;
 9.  La cererea posesorilor de certificate de urbanism asigură prelungirea termenelor de valabilitate încasand taxele prevazute de lege;
 10. Colaboreaza permanent cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul primăriei solicitând date şi documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiilor tehnice care le însoţesc.
 11. Îndeplineşte măsurile dispuse de Inspectoratul în Construcţii prin procesul – verbal de control trimestrial.

Compartiment Autorizații Construire

ATRIBUŢII:

 1. Asigură verificarea si examinarea tehnica a documentaţiilor depuse, întocmirea, semnarea şi transmiterea la semnat către superiorii ierarhici a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în conformitate cu reglementările legale;
 2. Dacă se constată că documentaţia depusă este incompletă sau necesita clarificari tehnice, aceasta se returnează solicitantului în termen legal, cu menţionarea în scris a deficienţelor şi a elementelor necesare completării acesteia, în conformitate cu reglementările legale;
 3. Verifica calculul si incasarea taxelor prevazute de lege;
 4. Pe proiectul/documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor piese scrise şi desenate (D.TA.C./D.T.A.D./D.T.O.E.) ce constituie documentul martor al autorizării, aplică ştampila «Vizat spre neschimbare», individualizată prin număr;
 5. Se însuşesc observaţiile semnatarilor ierarhici şi se mentionează în formularul de autorizaţie de construire/desfiintare;
 6. La cererea posesorilor de autorizaţii de construire/desfiinţare asigură prelungirea termenelor de valabilitate;
 7. La cererea titularilor de autorizaţii de construire/desfiinţare şi după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale rezolvă dispoziţiile de şantier si întocmeşte şi semnează autorizaţiile de modificare de tema şi continuare lucrări şi le promoveaza la semnat catre superiorii ierarhici;
 8. Colaboreaza permanent cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul primăriei solicitând date şi documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiilor tehnice care le însoţesc.
 9. Îndeplineşte măsurile dispuse de Inspectoratul în Construcţii prin procesul – verbal de control trimestrial.

Compartiment Rețele

ATRIBUŢII:

 1. Asigură verificarea documentaţiilor tehnice depuse, întocmirea, semnarea şi transmiterea la semnat către superiorii ierarhici a certificatelor de urbanism pentru retele, în conformitate cu reglementările legale şi documentaţiile de urbanism aprobate în vigoare;  
 2. Verifică şi urmăreşte respectarea legii privind regimul juridic al terenurilor pe care urmează sa fie amplasate viitoarele construcţii (provizorii sau definitive);
 3. Analizează compatibilitățile scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice legal aprobate;
 4. Dacă se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen legal, cu menţionarea în scris a deficienţelor şi a elementelor necesare completării acesteia. Documentaţiile depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se consideră incomplete ori nerelevante sub aspectul elementelor de identificare sau al scopului declarat;
 5. Stabileşte, în baza legislaţiei în vigoare, avizele şi acordurile legale necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
 6. Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism aplică ştampila - model «Anexa la Certificatul de urbanism nr. ...... », individualizată prin număr;  
 7. Asigură verificarea si examinarea tehnica a documentaţiilor depuse, întocmirea, semnarea şi transmiterea la semnat către superiorii ierarhici a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru retele, în conformitate cu reglementările legale;
 8. Dacă se constată că documentaţia depusă este incompletă sau necesita clarificari tehnice, aceasta se returnează solicitantului în termen legal, cu menţionarea în scris a deficienţelor şi a elementelor necesare completării acesteia, în conformitate cu reglementările legale;
 9. Colaboreaza permanent cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul primăriei solicitând date şi documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiilor tehnice care le însoţesc.
 10. Îndeplineşte măsurile dispuse de Inspectoratul în Construcţii prin procesul – verbal de control trimestrial.         

 Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

14. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 • să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 • să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 • să asigure informarea și instruirea (la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 • să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 • să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 • să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 • să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 • să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

15. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

16. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.

17.Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

18. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

19. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

20. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

21. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

22. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.