Anunț concurs de recrutare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante (post unic).

 1. Denumirea postului și a compartimentului de muncă: muncitor calificat I  - 1 post vacant unic la Serviciul Apărare și Protecție Civilă.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

 1. Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile art. VII alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Proba scrisă va avea loc în data de 22.02.2024, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul și pe pagina de internet al Primăriei municipiului Galați în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Condiții generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii generale sau studii medii;
 • cursuri certificate în domeniul electromecanică;
 • vechime de minim 3 ani în specialitatea studiilor;

    Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului de concurs, respectiv până pe data de 14.02.2024 ora 16.00, la sediul Primăriei municipiului Galați, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, camera nr. 208 – str. Domnească nr. 54.

  Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236-307713, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecție civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea normelor tehnice privind sistemul national integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;
 • O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica de concurs

 • Cunoașterea prevederilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea prevederilor legale privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea prevederilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea prevederilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 481/2004 privind protecție civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea normelor tehnice privind sistemul national integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, cu modificările și completările ulterioare;

     Calendarul de desfăşurare a concursului:

01.02.2024 – 14.02.2024 ora 16.00

perioada de depunere a dosarele de concurs

16.02.2024, ora 12.00

afişare rezultate selecţie dosare

19.02.2024, ora 12.00

depunere contestaţii rezultate selecţie dosare

20.02.2024, ora 12.00

afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

22.02.2024, ora 10.00

data desfăşurării probei scrise

23.02.2024, ora 10.00

afişare rezultate proba scrisă

26.02.2024, ora 10.00

depunere contestaţii proba scrisă

27.02.2024, ora 10.00

afişare rezultate contestaţii rezultat proba scrisă

28.02.2024, ora 10.00

data desfasurare interviu

29.02.2024, ora 10.00

afisare rezultate interviu

01.03.2024, ora 10.00

depunere contestatii rezultate interviu

04.03.2024, ora 10.00

afisare rezultate soluționare contestații interviu

05.03.2024, ora 12.00

afișare rezultate finale concurs