Anunt concurs promovare !!

Administrator

  Primaria municipiului Galati organizeaza in data de 09.12.2019, proba scrisa, la sediul institutiei din str. Domneasca nr. 54, examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul institutiei.
  Conditiile de participare la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut sunt cele prevazute de art. 479 alin. (1), cu exceptia literei b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
  • sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  • sa fi obtinut cel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
  • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata.
  Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si interviu.
  Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii prezentului anunt, respectiv in perioada 08.11.2019 - 27.11.2019, si contine in mod obligatoriu:
  • copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
  • formularul de inscriere.
Bibliografia pentru examenul pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarilor publici din cadrul Primariei municipiului Galati pentru urmatoarele servicii, birouri si compartimente din cadrul acesteia: Serviciul Financiar, Compartimentul incasari și Plati, Serviciul Autoritate Tutelara, Biroul Cadastru, Compartimentul Atragere Fonduri, Finantari, intocmire Documentatie, Serviciul Investitii, Serviciul Prelucrare Automata a Datelor și incasari Ghișeu, Compartimentul Apa, Canalizare, Termoficare, Serviciul Relatii cu Publicul, Ghișeu Unic, Serviciul Evidenta Persoanelor, Serviciul Buget poate fi consultata accesand urmatorul link: Bibliografie.