Anunț examen promovare în clasă în cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale

Teofania Toporau

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale.

         Proba scrisă a examenului este programată în data de 25.09.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare la examenul de promovare:

          Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

         Dosarul de înscriere la examenul de promovare în clasă se depune de către candidați în termen de 5 zile de la data publicării anunțului privind organizarea examenului și conține în mod obligatoriu:

  • cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
  • diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
  • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii;

Bibliografie examen promovare în clasă – Biroul Administrare Parcări Rezidențiale  

  • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
  • H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință din municipiul Galați, modificat și completat prin H.C.L. nr. 697/21.12.2021, H.C.L. nr. 283/19.04.2022, H.C.L. nr. 523/30.08.2022, H.C.L. nr. 732/24.11.2022 și H.C.L. nr. 154/23.03.2023;