Anunț examen promovare în grad profesional

Teofania Toporau

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în perioada 20.03.2023 – 10.04.2023, şi conţin în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • proba scrisă, în data de 26.04.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Planuri de Urbanism:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Promovare și Cooperare Economică 

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale;
 • H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236 307713,  e-mail personal@primariagalati.ro.

Afișat în data de 20.03.2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.