Anunț, privind vânzarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Str. Gerului nr. 13

Administrator

 1. Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

   Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:0236-307-718, Fax : 0236/461.460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro

 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie supus vânzării:

  Teren intravilan, în suprafață de 30 mp, situat în Str. Gerului, nr. 13 se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 111089, nr. cadastral 111089. Conform Certificatului de Urbanism nr. 839/2021 terenul are destinația curți construcții. Terenul aparține domeniului privat. Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 399/29.07.2021.

 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, str. Domnească, nr. 54, județul Galați;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.12.2021, ora 14:00.
 4. Informaţii privind ofertele: persoana de contact: Mardare Petru Eugen;
  • Data limită de depunere a ofertelor: 15.12.2021 – ora 13:00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Registratura Generală, județul Galați;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.12.2021, ora 15:30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

  Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236-412-130, email: tr-galați-comunicare@just.ro