Anunț public !!

Administrator

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE

DIN MUNICIPIUL GALAŢI CARE DORESC SĂ OBŢINĂ CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

 

Primăria Galaţi anunţă programarea examenului de atestare/reatestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii în data de 30.06. 2022.

Depunerea dosarelor se va efectua în perioada 03.06.2022 - 24.06. 2022 la sediul Primăriei Galaţi din Str. Traian nr. 93, bl. A4 (Serviciul Spaţiul Locativ ) Compartiment Asociaţii de Proprietari.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0236/307789. 

 

  Dosarul va cuprinde:

 1. curriculum vitae;
 2. copii după actele de identitate, respectiv: cartea de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (unde este cazul);
 3. copii după actele de studii şi cerificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii;
 4. certificat de cazier judiciar (emis de Inspectoratul General al Poliției Române)
 5. certificat de cazier fiscal (emis de ANAF)
 6. adeverintă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este clinic sanatos din punct de vedere medical şi psihologic pentru a îndeplini funcţia de administrator de condominii;
 7. adeverinţă de la comitetul executiv al asociatiei de proprietari cu privire la îndeplinirea garanţiilor morale, materiale şi profesionale -  pentru admnistratorii care profesează;
 8. certificat de atestare fiscală - Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local; (emis de Primăria municipiului Galați - Direcția de taxe și impozite locale).

 

** în cazul în care nu aţi promovat examenul, se reactualizează dosarul iar o nouă participare este posibilă în baza unei noi cereri, de înscriere.

***In cazul în care nu desfăşuraţi activitatea de administrator, se va specifica acest lucru pe verso-ul cererii.

 

La depunerea dosarului, candidaţii se vor prezenta şi cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării şi certificării lor cu mențiunea "conform cu originalul".

 

 

BIBLIOGRAFIE 

PRIVIND  LEGISLAŢIA

 ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI NECESARĂ ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE ATESTARE A ADMINISTRATORILOR  DE CONDOMINII

 

 1. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
 2. Ordinul nr.1058/2019 privind aprobarea conținutului cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului.
 3. Codul muncii – Legea nr. 53/2003 republicata, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia:

  Titlul I – Capitolul I, Cap. II;

  Titlul II – Capitolul V (Secțiunea a 5-a, Secțiunea a 7-a), Cap. VII, Cap. IX;

  Titlul III- Capitolul I ( Secțiunile a 2-a, a 3-a,b  și a 4-a), Cap. II , Cap. III;

  Titlul IV – Capitolul V;

  Titlul  V (tot)

  Titlul VI (tot)

  Titlul VII (tot)

  Titlul VIII (tot)

  Titlul IX (tot)

  Titlul X (tot)

  Titlul  XI – Capitolul III, Cap. IV, Cap. V;

  Titlul XIII.

 4. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul M.F.nr. 3103/2017- privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial - Anexa 2 - Reglementări contabile privind organizarea contabilității în partidă simplă de către persoane juridice fără scop patrimonial.