Anunț public !!

Administrator

Anunț, privind închirierea prin licitație publică a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în b-dul George Coșbuc, tronson 2, lot 2, adiacent Cimitir Eternitatea.
 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro
 
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriată:  
- teren intravilan, situat în municipiul Galați, Bulevardul George Coșbuc, tronson 2, lot 2, adiacent Cimitir Eternitatea, județul Galați, în suprafață de 25 mp – 5 locații a câte 5 mp fiecare, aparținând domeniului public al Municipiului Galați, înscris în CF nr.129034, număr cadastral 129034, cu destinația comercializare flori și accesorii. 
Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.519 din data de 30.08.2022.
 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Galați.
 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, municipiul Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Galați.
 
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.10.2022, ora 14.00.
 
4. Informații privind ofertele: 
 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.11.2022, ora 14.00
 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Municipiului Galați, municipiul Galați, strada Domnească nr.54, Registratura Generală, județul Galați.
 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
 
5. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 01.11.2022, ora 15.30, la sediul Municipiului Galați, municipiul Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Municipiului Galați, municipiul Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, telefon: 0236412130, fax: 0236412130, e-mail: tr-galați-comunicare@just.ro.
 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.10.2022.