Anunț privind Programul Rabla Local 2023

System Administrator

Anunț privind Programul Rabla Local 2023 finanțat din

Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al Primăriei Municipiului Galați

În data de 28.07.2023 Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local.

Începând de luni,31 iulie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local.

Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 31 august 2023, ora 16:30 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT).

Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local sunt detaliate pe site-ul AFM la următorul link

https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php.

 • Conturile de utilizator ale persoanelor fizice trebuie create anterior înscrierii în aplicație. Dacă există un cont deja creat, acesta este valabil doar dacă a fost utilizat în cadrul unui program destinat persoanelor fizice (de ex. Programul „Casa Verde Fotovoltaice 2023”). Astfel, dacă adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului a fost folosită pentru depunerea unui dosar în calitate de persoană juridică, aceasta nu poate fi folosită.
 • În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP, iar o persoană fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație.
 • Un alt aspect important este că persoana fizică trebuie să domicilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită finanțare și să realizeze înscrierea în aplicație doar în cazul în care primăria în raza căreia domiciliază se regăsește în lista UAT-urilor care au încheiat contracte de delegare, prevăzută în aplicația informatică și pe site-ul AFM
 • După înscriere, AFM va transmite lista cu persoanele fizice înscrise către primăriile participante în cadrul Programului, iar ulterior, persoana fizică va transmite documentele, conform procedurii interne a primăriei.
 • După semnarea contractului de finanțare cu UAT-ul, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2.400 lei alocați din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuți din bugetul local).
 • Beneficiarul stimulentului de casare se angajează conform ghidului de finanțare că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 

Primăria Municipiului Galați anunță persoanele fizice care doresc sa se înscrie in cadrul programului Rabla Local faptul că Administrația Fondului pentru Mediu a publicat instrucțiunile privind  crearea conturilor de utilizator, instrucțiuni ce pot fi consultate pe adresa https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

 
 
Programul Rabla Local 2023 finanțat din Fondul pentru Mediu și din Bugetul Local al Primăriei Municipiului Galați
 
În data de 21 aprilie 2023, Primăria municipiului Galati s-a înscris în Programul “Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). 
În data de 12.06.2023 a fost publicată lista UAT-urilor a căror dosare au fost aprobate, municipiul Galați fiind unul dintre ele.
Această primă etapă a fost dedicată Primăriilor, urmând ca AFM să lanseze cea de a doua etapă dedicată înscrierii persoanelor fizice, tot pe aceeași platforma digitală a AFM.
 
Înscrierea persoanelor fizice pe platforma AFM 
După încheierea contractelor de delegare între AFM şi Primării, AFM va lansa deschiderea sesiunii de înscriere pentru solicitanţii persoane fizice şi sumele alocate. 
Primăria municipiului Galați va anunța data și ora demarării înscrierilor persoanelor fizice pe site-ul AFM.
IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care doresc să participe în cadrul programului trebuie să aştepte anunţul de deschidere din partea AFM şi abia apoi  se pot înscrie prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie exclusiv de AFM. 
NU casați mașinile înainte de a vă înscrie pe site-ul AFM, de a depune dosarul cu cererea de finanțare la Primăria municipiului Galați și de a semna contractul de finanțare!!!
 
Finanţare pentru 5.000 de autovehicule uzate 
UAT Galați a solicitat AFM finanţare pentru un număr de 5.000 de autovehicule. Bugetul total al programului „Casarea autovehiculelor uzate din municipiul Galați" este de 12.000.000 lei, cu o cofinanţare de la bugetul local de 3.000.000 lei. 
 
3.000 de lei pentru maşinile mai vechi de 15 ani 
Proprietarii vor putea casa maşini mai vechi de 15 ani fără obligația de a cumpăra una nouă, primidu-se pentru casare suma de 3000 de lei. Această sumă este compusă din finanțarea AFM de 2.400 lei și finanțarea de 600 lei susținută de la bugetul local.
 
Paşi de urmat: 
 (valabil DOAR după anunțul de deschidere a sesiunii, anunț transmis de AFM și anunțurile ulterioare ale Primăriei municipiului Galați!)
Pasul 1. În baza unui cont creat în prealabil, vă înscrieți pe platforma online a AFM, pe pagina de internet https://www.afm.ro/ la secțiunea „Programe de finanțare”. 
Pasul 2. După înscrierea pe platforma online a AFM, pasul următor este să vă programați on-line pe site-ul www.primariagalati.ro în vederea depunerii dosarului care va conține cererea de înscriere şi documentele care atestă eligibilitatea. Dosarele vor fi depuse la sediul Primăriei municipiului Galați din str. Domnească, nr. 54 la Registratura Generală (Serviciul Relații cu Publicul, Ghișeu Unic).
Pasul 3.  După ce Primăria municipiului Galați, prin structura de specialitate, publică lista dosarelor aprobate, aveți obligația ca în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data casării autovehiculului, să vă prezentați la sediul Primăriei municipiului Galați  în vederea completării dosarului cu:
 adeverința de dezmembrare;
 certificatul de radiere din circulație; 
 dovada scoaterii din evidenţa fiscală. 
 
Criterii de eligibilitate ale beneficiarului stimulentului de casare
 
Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:
 • este persoană fizică cu domiciliul pe raza municipiului Galați; 
 • deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT Galați, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale; 
 • nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; 
 • nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; 
 • se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare; 
 • se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
Criterii de eligibilitate ale autovehiculului uzat
 
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 • este înregistrat în evidențele fiscale ale municipiului Galați;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației (dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării); 
 • are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 • conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.
Documente necesare pentru înscriere:
 • Cerere Anexa nr. 1 sau Anexa nr. 3 (după caz);
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conform cu originalul;
 • Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie conform cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conform cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis de către ANAF Galați;
 • Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoanele fizice, privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, completată cu datele solicitantului și semnată;
 • Împuternicire în formă autentică (dacă este cazul);
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conform cu originalul;
 • Extras de cont deschis pe numele solicitantului/beneficiarului în vederea virării stimulentului pentru casare, în cazul aprobării cererii; 
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Contractul de finanțare, în 2 (două) exemplare, semnat și nedatat, valabil în cazul aprobării cererii.
Dosarul va cuprinde în mod obligatoriu toate documentele enumerate, în ordinea menționată, inclusiv OPIS-ul.
 
În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024. 
 
În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.