Anunț examen promovare în grad profesional

Teofania Toporau

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi ale art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 11.12.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în perioada 06.11.2023 – 27.11.2023, şi conţin în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • proba scrisă, în data de 11.12.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată;
 • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Administrare Parcări Rezidențiale:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările reședință din municipiul Galați, modificat și completat prin HCL nr. 697/21.12.2021, HCL nr. 283/19.04.2022, HCL nr. 523/30.08.2022, HCL nr. 732/24.11.2022 și HCL nr. 154/23.03.2023.

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Tarife Prețuri:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Cap. III, Cap. IV;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul I și Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedure fiscal, Titlul I și Titlul VII, cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236 307713,  e-mail personal@primariagalati.ro.