Anunţ important în atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL cu chirie

Administrator

ANUNŢ IMPORTANT

ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE LOCUINŢE ANL CU CHIRIE

 

 

Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștință că în perioada 15.11.2023 - 31.12.2023, tinerii cu vârsta de până la 35 ani, pot depune documente în vederea repartizării de locuințe construite prin ANL.

Actele se depun la Registratura Generală cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54 sau se vor încărca pe platforma e-digital.primariagalati.ro și trebuie să cuprindă documentele prevăzute în opisul anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.589/31.10.2023 - afișată pe site-ul www.primariagalati.ro.

Se vor lua în considerare numai actele depuse în această sesiune.

Documentele depuse după termen sau cele incomplete vor fi respinse.

Solicitanții care au avut dosare depuse în anii anteriori și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii documentelor în sesiunea 2023.

Actele depuse în anii anteriori NU se iau în considerare.

Pentru relații suplimentare vă puteți prezenta la Serviciul Administrare Fond Locativ și Spații cu altă Destinație, cu sediul în Galați, str. Traian nr. 93, bl. A4, sc. 1, la programul cu publicul în zilele de luni, între orele 1200-1600 sau joi, între orele 830-1200.

 

 

 

ANEXA la HCL nr.590/31.10.2023

 

CRITERII

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați

 

 

      A. Criterii de acces la locuință:

 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

 

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 

 1. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Galați.

      NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 1. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Galați.
 2. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

    NOTĂ:

    -  Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

    –  Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

 

 

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situația locativă actuală

    1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat .......................................... 10 puncte

    1.2. Tolerat în spațiu ........................................................................ 7 puncte

    1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar -

    a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv ................................... 5 puncte

    b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv ..................................... 7 puncte

    c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv ..................................................... 9 puncte

    d) mai mică de 8 mp ...................................................................... 10 puncte

    NOTĂ:

    În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la lit. A pct. 2.

    2. Starea civilă actuală

    2.1. Starea civilă:

    a) căsătorit ................................................................................. 10 puncte

    b) necăsătorit .............................................................................. 8 puncte

 

    2.2. Nr. de persoane în întreținere:

    a) copii

    - 1 copil ..................................................................................... 2 puncte

    – 2 copii ..................................................................................... 3 puncte

    – 3 copii ..................................................................................... 4 puncte

    – 4 copii ..................................................................................... 5 puncte

    – > 4 copii .................................................................................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

    b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ................................. 2 puncte

    3. Starea de sănătate actuală

    Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus .............. 2 puncte.

    4. Vechimea cererii solicitantului

    4.1. până la 1 an ............................................................................. 1 punct

    4.2. între 1 și 2 ani ......................................................................... 3 puncte

    4.3. între 2 și 3 ani .......................................................................... 6 puncte

    4.4. între 3 și 4 ani .......................................................................... 9 puncte

    4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ........................................................ 4 puncte

    5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

    5.1. fără studii și fără pregătire profesională ......................................... ..5 puncte

    5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă .................8 puncte

    5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă ........................10 puncte

    5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată ..............13 puncte

    5.5. cu studii superioare .................................................................... 15 puncte

    NOTĂ:

    Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

    6. Situații locative sau sociale deosebite

    6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani ....... 15 puncte

    6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ......................................... 10 puncte

    6.3. tineri evacuați din case naționalizate ............................................. 5 puncte

    7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

    7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ...................................... 15 puncte

    7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie ....... 10 puncte

   NOTE:

    -  Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

    –  În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

                                                                                                                                 

                                                                                   ANEXA la HCL nr. 589/31.10.2023

 

ACTE NECESARE

pentru solicitarea unei locuințe, pentru tineri cu vârsta sub 35 de ani, destinate închirierii prin A.N.L.

 

 1. Cerere tip adresată Primarului;

 

 1. Acte de stare civilă

2.1.Actul de  naștere și de identitate al solicitantului (titularului);

2.2.Actele de identitate și stare civilă ale membrilor familiei solicitantului- soț/soție, copii( acte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie);

2.3. Actele de identitate și stare civilă ale celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeași locuință (acte de identitate, certificate de naștere, certificate de căsătorie).

 

 1. Condiții de locuit

3.1. Documentele care atestă condițiile de locuit ale solicitantului (soț/soție)  conform domiciliului/reședinței din actul de identitate (contract de închiriere, contract de vânzare-cumpărare, releveul imobilului) ;

3.2. Adeverință de la asociația de locatari din care să rezulte nr. membrilor și numele acestora, care gospodăresc împreună cu solicitantul aceeași locuință.

 

 1. Studii
 •  Actele de studii ale solicitantului (certificate, diplome de absolvire, licențe).

 

 1. Starea de sănătate
 •  Certificate medicale eliberate de instituții medicale în conformitate cu dispozițiile prevăzute de ANEXA 2 din „O.G. nr. 40/1999”, actualizată, care să ateste boli grave ale solicitantului sau a unor membri aflați în întreținere. Aceste certificate medicale trebuie semnate de medicul de specialitate și de conducătorul instituției medicale emitente.

 

 1. Declarații notariale
 •  Declarații notariale(titular +membrii familiei acestuia: soț/soție copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia), date pe propria răspundere, din care să rezulte faptul că după 01.01.1990 nu au dobândit și nu au înstrăinat nici o locuință proprietate personală sau din fondul locativ de stat și că nu au fost/nu sunt beneficiarii altei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, în municipiul Galați.

 

 

 1. Locul de muncă
 • Adeverință sau acte doveditoare conform prevederilor legale privind venitul net lunar pe ultimele 12 luni, realizat de titular + membrii familiei acestuia: soț/soție copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia; persoanele care nu au realizat venituri pe parcursul celor 12 luni vor prezenta declarație autentificată la notar din care să rezulte că  nu au  beneficiat de niciun venit;

 

 • Contractul individual de muncă al titularului de dosar, în copie certificată pentru conformitate de către emitent, din care să rezulte că își desfășoară activitatea în municipiul Galați;

 

 1. Certificat de atestare fiscală soț/soție eliberat de Direcția de Taxe, Impozite și alte Venituri locale din care să rezulte că nu figurați cu debite la bugetul local;

 

 

 1. Situații sociale cu caracter deosebit

      Documente care să ateste situații locative sau sociale deosebite pentru:

9.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani;

9.2. tineri care  au adoptat copii sau adoptă copii;

9.3. tineri evacuați din case naționalizate.

 

 

NOTĂ: Actele vor fi depuse la Registratura municipiului Galați cu sediul în strada Domnească nr.54, sau se vor încărca pe platforma e-digital.primariagalati.ro.