Anunț de participare la licitație !!

Administrator

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Alexandru Moruzzi nr. 7H

 

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236307743, Fax: 0236461460, email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;

 

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 513 mp, situat în strada Alexandru Moruzzi nr. 7H, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați, care se identifică în C.F.  nr. 132282, nr. cadastral 132282, în vederea edificării unui imobil – construcție industrială de stingere incendiu cu spumă.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din data 27.01.2022

 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietul de sarcini.

  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Galați.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul concesiuni, vânzări terenuri, cabinete medicale, localitatea Galați, strada Domnească nr. 54, camera 106, județul Galați.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 30.03.2022, ora 14:00

4. Informații privind ofertele:                                                                                                         

  • Data limită de depunere a ofertelor este: 08.04.2022, ora 12:00
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este: 12.04.2022, ora 15:00, la sediul Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54, județul Galați.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro