Anunț concurs de promovare

Teofania Toporau

 

În temeiul dispozițiilor articolului unic alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor din sectorul bugetar, Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Cadastru

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 10.01.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 09.12.2022-28.12.2022.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar – art. 36, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea rn. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și acrte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 18/1991 a fondului funciar – art. 36, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de șef birou

 • Organizează, îndrumă şi verifică actualizarea de către subalterni a evidenţei ce cuprinde situaţia imobilelor intabulate, proprietatea municipiului Galaţi;
 • Coordonează şi contribuie împreună cu personalul subordonat la ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primite de la primar sau de la managementul de nivel mediu – Director executiv;
 • Defineşte funcţiile, colaborările, intrările şi ieşirile specifice Biroului Cadastru;
 • Semnează rapoartele de specialitate pentru fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local care se întocmesc în cadrul Biroului Cadastru;
 • Aprobă metodele, tehnicile şi acţiunile subordonaţilor din cadrul Biroului Cadastru, stabilind pentru acestia atribuţii şi termene, raportate la resursele umane, materiale şi financiare de care dispune;
 • Organizează circuitul documentelor şi asigură repartizarea corespondenţei în cadrul Biroul Cadastru
 • Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi asigură concordanţa acestora cu funcţia şi pregătirea profesională necesară;
 • Verifică toate documentele care conţin solicitări ce implică angajarea de cheltuieli emise în cadrul Biroului Cadastru;
 • Verifică, semnează şi răspunde de legalitatea conţinutului răspunsurilor întocmite la petiţiile  adresate Primăriei Municipiului Galaţi şi repartizate spre soluţionare Biroului Cadastru;
 • Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie de către personalul din subordine în raport cu cetățenii și reprezentanții instituțiilor publice cu care colaborează;
 • Desfășoară activități de relații cu publicul privind activitatea specifică a serviciului;
 • Se ocupă şi răspunde de instruirea personalului din subordine în legătură cu respectarea normelor de protecţie a muncii, normelor P.S.I., şi perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale prin organizarea de instruiri periodice de cunoaştere a legislaţiei de profil, a documentelor Sistemului de management al calitatii si cerintelor acestor documente, norme N.T.S., norme P.S.I., aspecte negative şi pozitive din activitatea curentă a sarcinilor respectiv compartimentelor cu care colaborează;
 • Urmăreşte realizarea obiectivelor calităţii în cadrul Biroului Cadastru;
 • Avizează procedurile de proces care implică activităţi din cadrul Biroului Cadastru;
 • Răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din procedurile şi instrucţiunile de execuţie aferente activităţii din cadrul Biroului Cadastru;
 • Verifică eficienţa SMC şi atingerea obiectivelor şi întreprinde în acest sens şi acţiuni corective la apariţia neconformităţilor sau în cazul existenţei unei reclamaţii;
 • Identifică şi înregistrează orice problema referitoare la servicii, procese şi SMC care apar în cadrul Biroului Cadastru;
 • Aduce la cunoştinţa responsabilului cu managementul calităţii toate informaţiile despre: funcţionarea şi eficienţa SMC în cadrul Biroului Cadastru; desfăşurarea acţiunilor corective rezultate din analize, audituri, controale;
 • Este responsabil  cu gestionarea riscurilor la nivelul Biroului Cadastru;
 • Este responsabil de supervizarea şi avizarea registrului riscurilor şi a procedurilor operaţionale elaborate la nivel de compartiment;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă în muncă precum și în domeniul  Sistemului de management integrat calitate  - mediu (SMICM)

 Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:

 1. Verifică însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 2. Asigură că toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101 – 107 din HG 1425/2006;
 3. Asigură informarea și instruirea (instruirea la locul de muncă și periodică) lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verifică (după instruire la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirea de către lucrători a informațiilor primite;
 4. Are obligația să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. Are obligația de a utiliza corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. Are obligația să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate
 7. Are obligația să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 8. Are obligația să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 9. Are obligația să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și / sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. Are obligația să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 11. Are obligația să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. Are obligația să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 13. Are obligația să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă
 14. Are obligația să efectueze controlul medical periodic și să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, să informeze imdediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și să urmeze recomandările acestuia.
 • Îndeplinește orice sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar
 • Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 • Identifică, evaluează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 • Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 • Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 • Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G și al S.P.C.L.E.P.Galați.