Autorizații de Construire

System Administrator

 Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire (art. 16 - Normele de aplicare a Legii 50/1991) va cuprinde urmatoarele documente:
 • cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului ( anexa va fi completata, semnata si stampilata de proiectant);
 • actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie al lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
 • certificatul de urbanism (in copie);
 • proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C(intocmit in baza prevederilor anexei I la Legea 50/1991, este extras din proiectul tehnic), inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original (doua exemplare) intocmit dupa cum urmeaza:
 • se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor;
 • se verifica, in conditiile legii de verificatori de proiecte atestati;
 • in situatia in care se solicita si autorizarea organizarii de santier, se prezinta si piesele - scrise si desenate - specifice proiectului de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.), precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc);
 • avizele si acordurile legale necesare, nominalizate in certificatul de urbanism(in copie);
 • studii cerute prin certificatul de urbanism;
 • declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie).
Investitorul impreuna cu executantul au obligatia de a executa lucrarile autorizate numai in baza proiectului tehnic (a carui existenta pe santier este obligatorie de la inceperea lucrarilor de executie) si de a face dovada ca intre acesta si proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - exista concordanta tehnica.