Certificate de Urbanism

System Administrator

 Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent(art. 15- Normele de aplicare a Legii 50/1991)o documentatie, cuprinzand:
  • cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism obtinuta contra cost, de la sediul institutiei "Centrul de Informare a Cetateanului", completata in conformitate cu precizarea elementelor de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
  • plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara - la scarile 1: 500, 1: 2.000 sau 1: 10.000( dupa caz);
  • titlu imobil sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate (copie);
  • extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, documentatie cadastrala;
  • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie).
  Conform precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea cerificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile din cerere.
  Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
  Documentatia incompleta sau cu elemente de identificare insuficiente se returneaza solicitantului in vederea refacerii ori completarii, dupa caz, in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare pentru completarea documentatiei ( art. 30(2)- Normele de aplicare a Legii 50/1991).