Inregistrarea in registrul de stare civilă a nașterii

System Administrator

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NASCUT

1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul /ștampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
2. actele de identitate ale părinţilor, original şi copie; 
3. certificatul de naștere al mamei, original şi copie (dacă mama nu este căsătorită )
4. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată  de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public ; 
5. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei, dat de asemenea în fața ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea.

Tatăl minor îl poate recunoaște singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoașterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai sunt necesare următoarele acte:

a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare; 
b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, înregistrat în registrele de stare civilă române, dacă unul dintre părinți este cetățean român; dacă ambii părinți sunt cetățeni străini se prezintă certificatul de căsătorie, în original, precum şi traducerea legalizată a acestuia, apostilate/supralegalizate ; 
c) declaraţie data  în fața ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea , în prezența unui traducător autorizat, de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui (când părinții copilului cetățean/cetățeni străini nu sunt căsătoriți ) ;

Numele de familie şi prenumele copilului:
Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor. 
În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului, din care să rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) şi prenumele copilului. 

Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un prenume corespunzător.

Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă (duplicat)/ extraselor multilingve

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă / extraselor multilingve se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE

  1. Cerere tip
  2. Act identitate titular sau persoana împuternicită*, original şi copie 
*Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului și/sau extrasului multilingv de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă..

În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată conform Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consular eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă, în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului și/sau extrasului multilingv de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”.

Certificatele de stare civilă (duplicat) / extrasele multilingve  se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de  către reprezentanții legali ai acestora, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011, în baza actelor de stare civilă.

Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi: 
1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
Notă:  Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus  vor depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

• paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlul de călătorie.
3.Pentru cetăţenii străini:

  1. paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
  2. actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)
Notă: Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Galati, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
  1. personal;
  2. pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
  3. prin împuternicit, cu procură specială.
Certificatul de stare civilă se poate elibera şi altei persoane împuternicite (de titular) – prin procură specială*