Transcrieri - informații generale

System Administrator

INFORMATII GENERALE

     Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
     Cetăţeanul roman este obigat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară  sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă, să solicite transcrierea acestor acte la primăria unităţii administrativ- teritoriale în a cărei rază domiciliază.
     Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului şi avizul prealabil al serviciului judeţean de evidenţă a persoanei.
     Cererile privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti . 
     Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NASTERE

 • certificatul sau extrasul de naştere în original, cu Apostilă sau supralegalizat, după caz, sau extrasul multilingv (Convenția de la Viena 1976 )
 • traducerea în limba română, autentificată în ţară  de un notar public, iar în străinătate  de Ambasadă sau Oficiul Consular Român
 • declaraţia părinţilor cu privire la domiciliul copilului – va fi dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau la Ambasadă sau Oficiul Consular Român
 • actele de identitate ale părinţilor, în original şi copie
 • certificatul de căsătorie,în original şi copie
  • în situația în care copilul provine dintr-o căsătorie încheiată în altă țară, se transcrie mai întâi certificatul de căsătorie și ulterior certificatul copilului
 • certificatele de naștere ale părinților, în original și copie
 • declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris.

  In cazul in care titularul nu se poate prezenta, imputernicitul trebuie sa prezinte:

 • procura speciala:
  • autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada, Oficiul Consular Roman
  • sau autentificata de un notar public din strainatate - Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata in Romania sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale Romaniei
 • copie act identitate mandatar

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE

 • certificatul sau extrasul de căsătorie în original, cu Apostilă  sau supralegalizat, după caz, sau extrasul multilingv (Convenția de la Viena 1976 )
 • traducerea în limba română, autentificată în ţară  de un notar public, iar în străinătate  de Ambasadă sau Oficiul Consular Român
 • actul de identitate pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară  sau paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, în original şi copie
 • actul de identitate al soțului cetățean străin - în copie
 • certificatul de nastere al cetăteanului român –în original și copie
 • certificatul sau extrasul de naștere în original, cu Apostilă  sau supralegalizat, după caz, traducerea în limba română, autentificată în ţară  de un notar public, iar în străinătate  de Ambasadă sau Oficiul Consular Român  sau extrasul multilingv (Convenția de la Viena 1976 ) al soțului cetățean străin
 • declaraţie autentificată,dată de ambii soţi cu privire la numele după căsătorie  si regimul matrimonial ales- dacă în certificat nu sunt mentionate aceste date
 • dovezi privind desfacerea sau încetarea căsătoriei-hotărârea de divorţ,certificatul de divorţ sau,după caz, certificatul de deces soţ/soţie şi certificatul de căsătorie,anterior, în original şi copie
 • declaraţie din partea titularului actului că nu mai există un alt act transcris/înscris
 • dovada ultimului domiciliu din ţară

  In cazul in care titularul nu se poate prezenta, imputernicitul trebuie sa prezinte:

 • procura speciala:
  • autentificata in tara de un notar public, iar in strainatate de Ambasada, Oficiul Consular Roman
  • sau autentificata de un notar public din strainatate - Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata in Romania sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale Romaniei
 • copie act identitate mandatar

SUPRALEGALIZAT* - aplicarea următoarelor autentificări:

 •  M.A.E. din tara emitentă
 •  Ambasada României din tara emitenta sau Ambasada tarii respective din Romania
 •  M.A.E. România

*** declarație notarială din care să rezulte că soțul cetățean strain nu mai are  căsătorii anterioare nedesfăcute. ( în cazul transcrierii certificatelor/extraselor de căsătorie eliberate de statele a căror legislație permite încheierea de către o persoană a mai multor căsătorii)

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE DECES

 • certificatul sau extrasul de deces în original, cu Apostilă  sau supralegalizat, după caz,  sau extrasul multilingv (Convenția de la Viena 1976 )
 • traducerea în limba română, autentificată în ţară  de un notar public, iar în străinătate  de Ambasadă sau Oficiul Consular Român
 • certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi actul de identitate  ale persoanei decedate,original şi copie
 • actul de identitate al solicitantului, original şi copie
 • declaraţie din partea solicitantului că nu mai există un alt act transcris/înscris.

Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine pentru persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română

      Prin Legea nr. 14/12.01.2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, care a intrat în vigoare la data de 21.01.2018, se modifică următoarele:

     La articolul 41, alineatele (5) şi (51) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

(51) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefiilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.

La articolul 41, după alineatul (51) se introduc trei noi alineate, alineatele (52)—(54), cu următorul cuprins:

(52) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România, depun cererea de transcriere a certificatelor extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:

a)ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române

b)adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări

(53) Înscrierea certificatelor /extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română,se face în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere, cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare,în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs și s-au înregistrat actele sau faptele de stare civilă se află în circumscripția misiunii diplomatice sau ai oficiului consular al României

(54) În situaţiile prevăzute la alin. (51)—(53) cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 pot solicita şi personal.